Autor: Miron
 
Téma: Pole / 5.30.12 / Nastolenie správneho poriadku

Myšlienky... 351/2020

            Praješ si nadobudnúť stále pamätanie na smrť? Dodržuj prísnu miernosť v jedení, obliekaní a vo všetkom osobnom vlastníctve. Dbaj, aby užitočné veci sa nikdy nestali nevyhnutnými a študuj Boží zákon dňom i nocou alebo tak často ako môžeš. Potom pamätanie na smrť príde k tebe. Zjednotí sa s prúdmi sĺz, pokáním za hriechy, s pevnou túžbou po zmene a s mnohými úpenlivými modlitbami. (Pole, kapitola 30, odstavec 12.)            Svätý Ignác Briančaninov prináša ďalší nutný predpoklad, aby spásonosné pamätanie na smrť sa stalo súčasťou nášho duchovného života. Z jeho slov vyplýva, že to nemôže nastať iba nejakým úkonom mysle a silou vôle. Tie môžu síce privolať túto spomienku na smrť, ale zvyčajne je to len na krátku chvíľku, ktorá rýchlo pominie. Stála spomienka na smrť, ktorá spôsobuje premenu našej duše, vyžaduje zmenu spôsobu nášho života. Svätý Ignác Briančaninov vyžaduje prísnu miernosť vo všetkých veciach.            Svätý Izák Sýrsky nám dáva kľúč k pochopeniu tejto požiadavky, keď vysvetľuje: „Poznanie Boha neprebýva v tele milujúcom rozkoše a človek, ktorý miluje svoje vlastné telo, nedosiahne Božské dary. Tak ako z pôrodných bolestí prichádza dar, ktorý teší matku, tak z námahy sa v duši rodí poznanie Božích tajomstiev; ale leniví a rozkoš milujúci ľudia žnú ovocie hanby.“ (Homília 6.)            Teraz chápeme, že táto požiadavka nás má viesť k úsiliu o nastolenie správneho poriadku – telo má byť podriadené duši a nie naopak. Zavedenie tejto správnej hierarchie je dôležité pre spoznanie Božích tajomstiev, ako hovorí svätý Izák Sýrsky. Myslí tým poznanie zhora, ktoré dáva správne vnímanie ľudského života tu na zemi i vo večnosti.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk