Autor: Miron
 
Téma: Pole / 4.25.25-27 / Duša sa čistí ako zlato

Myšlienky... 186/2020

            Nikto z nich by nedosiahol takú duchovnú výšku, ak by zostali vo svete, dokonca aj keby žili zbožný život. Boh, ktorý predvídal ich svätosť, viedol ich k nej skrze svoje nepochopiteľné súdy. Môžu sa zdať horkými, ako svedčí apoštol Pavol: „Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna“ (Hebr 12, 6). Ich plody sú však žiaduce a neoceniteľné. Vidíme v životoch mnohých iných svätých, že Boh zosiela utrpenie, aby pomohol dobrej práci svojich služobníkov; skrze ne očisťuje a dokončuje túto dobrú prácu. Dobré skutky človeka nie sú dostatočné, ako hovorí svätý Simeon Nový Teológ:            Zlato, ktoré bolo pokryté hrdzou, nemôže byť vyčistené a dosiahnuť stratenú krásu, kým nie je hodené do ohňa a opatrne pretavené. Podobne duša, ktorá sa stala poškvrnená hriechom a tak sa stala bezcennou, môže byť očistená a prinavrátená do pôvodnej krásy, ak najprv prejde mnohými pokušeniami a vyhňou utrpení. Toto je vysvetlené samotnými slovami nášho Spasiteľa: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (Mt 19, 21). Rozdať všetko, zatiaľ čo v rovnakom čase neznáš statočne všetky pokušenia a ťažkosti, ktoré prichádzajú do tvojej cesty, sa mi zdá ako znak lenivej duše, ktorá nespoznáva, čo potrebuje, pretože tí, ktorí sa iba vzdávajú svojho bohatstva, nedostávajú nič, kým trpezlivo neznášajú kvôli Bohu pokušenia a ťažkosti do samotného konca. Kristus nepovedal, že vo vzdaní pozemských dobier, ale v trpezlivosti je duša spasená. Je zrejmé, že vzdanie sa bohatstiev a sveta je príkladné a užitočné; ale toto samotné, bez trpezlivého znášania bolesti, nemôže urobiť človeka dokonalým v Božom pohľade...            Kto rozdal svoje bohatstvo chudobným a zanechal svet, je naplnený veľkým potešením vo svojom svedomí a niekedy márnomyseľnosť ukradne všetku jeho zásluhu. Ktokoľvek znáša nedostatok s vďačnosťou a žije medzi trpiacimi po rozdaní všetkého chudobným, prijíma svoju úplnú odmenu; môže očakávať veľkú odmenu v tomto i v budúcom veku, ako nasledovateľ Kristových utrpení, ako ten, kto s ním trpel v čase jeho pokušení a utrpení. A tak vás prosím, bratia v Kristovi, pokúšajme sa nasledovať slová nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Tak ako sme sa vzdali sveta a všetkého, čo patrí svetu, tak tiež vstúpme skrze úzku bránu, ktorá pozostáva z porazenia našej telesnej mysle a vôle; útekom od nich, pretože bez umŕtvenia tela, jeho túžob a vôle, bude nemožné prijať radosť a vyslobodenie z vášní a slobodu, ktorá prichádza z útechy danej Svätým Duchom. (Pole, kapitola 25, odstavec 25-27.)© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk