Autor: Miron
 
Téma: Pole / 4.25.34-35 / Cesta k živému poznaniu Boha

Myšlienky... 191/2020

            Je správne vidieť týchto dvoch zlodejov dva obrazy ľudstva. Každý človek, ktorý premrhal svoj život vzdorovaním Božiemu zámeru pre jeho život, ohrozovaním vlastnej spásy a blaženosti vo večnosti, je zlodejom a vrahom seba samého. Takému kriminálnikovi je daný kríž ako posledný možný prostriedok pre spásu, aby tak, vyznajúc svoje hriechy a uznaním spravodlivosti smrti, mohol sa zmocniť spásy danej mu Bohom. Pre zľahčenie utrpenia a útechu počas ukrižovania, vtelený Boh sám je ukrižovaný blízko ukrižovaného zločinca. Kto sa sťažuje a nenávidí svoje utrpenie, odmieta vlastnú spásu, pretože nespoznaním a nevyznaním Spasiteľovi, je uvrhnutý do pekla, do večných agónií, pretože je tým, ktorý úplne odmietol a odvrátil sa od Boha.            Na druhej strane ten, kto odhaľuje svoju hriešnosť skrze sebaobviňovanie, kto pripúšťa, že je hodný dočasných i večných trápení, vstupuje krok za krokom do živého poznania Vykupiteľa, ktorý je Večným Životom. Kto je ukrižovaný podľa Božej vôle a oslavuje Boha za svoj kríž, tomu je dané poznanie tajomstva kríža a vykúpenia človeka Bohočlovekom. Toto je ovocie sebaobviňovania. S odkazom na všemocnú a presvätú Božiu vôľu, nemôže byť žiadny iný pocit v človeku okrem bezhraničnej úcty a rovnako bezhraničnej pokory. Keď sa tieto pocity stanú súčasťou človeka, vtedy nadobúda trpezlivosť. (Pole, kapitola 25, odstavec 34-35.)            Príbehy obrátení, ktorým som bol svedkom, ale i tých, o ktorých som počul alebo čítal, mali jedno spoločné – objatie kríža, ktorý vstúpil do života tých ľudí. Nepočul som o obrátení, v ktorom by tento aspekt chýbal. Svätý Ignác Briančaninov hovorí, že správne prijatie kríža vedie človeka k živému poznaniu Vykupiteľa. Ukazuje nám tým cestu k prehĺbeniu viery a vstupu do stále hlbšej jednoty s Bohom. Sebaobviňovanie sa tak stáva nástrojom na posvätenie života. Kto to zakúsi, ten sa už nikdy nedá odradiť postojom sveta, ktorý sebaobviňovaním pohŕda a považuje ho za prejav nehodný dôstojnosti človeka.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk