Autor: Miron
 
Téma: Pole / 4.25.37-38 / Prosba o dobré dary

Myšlienky... 193/2020

            Nie je nikoho medzi ľuďmi, kto dosiahol Kristovu dokonalosť. Kresťanská dokonalosť je dosiahnutá skrze Kristov kríž; je vrytá do človeka skrze Svätého Ducha. Pokora zdvihla Pána na kríž, apoštolov na kríž, ktorým je svätá trpezlivosť, nepochopiteľná telesnej mysli. Herodes, Pilát a veľkňazi Židov nemohli porozumieť Ježišovmu mlčaniu.            Modlime sa k Pánovi, aby nám odhalil toto tajomstvo, dal nám lásku k jeho krížu a udelil, aby sme správne niesli všetky ťažkosti, ktoré sú dovolené Božou predobrou prozreteľnosťou v tomto dočasnom sveta pre našu spásu a blaženosť vo večnosti. Pán nám prisľúbil: „Kto vytrvá do konca, bude spasený“ (Mt 24, 13). Amen. (Pole, kapitola 25, odstavec 37-38.)            Keď sme došli k záveru 25. kapitoly, musíme byť veľmi vďačný svätému Ignácovi Briančaninovi, že pre nás zhrnul učenie svätých Otcov o dôležitosti sebaobvinenia, ktoré nás vedie k pochopeniu tajomstva kríža. Urobil tak zrozumiteľne a predsa bez akéhokoľvek zrieďovania. Je to dôležité poznanie pre náš duchovný život, pretože proti jeho uskutočňovaniu sa stavia nielen naša padnutá prirodzenosť, ale doslova celý svet. Pokora a sebaobviňovanie vedú k poznaniu tajomstva kríža a vykúpenia človeka Bohočlovekom. Kto dôjde k tomuto poznaniu, toho život už nebude nikdy ako predtým.            Je preto dobré nasledovať jeho zaverenú výzvu, ktorá nabáda k prosbám o milosť lásky ku krížu a pokory srdca. Je to prosba o dobré dary, ktorú Boh určite vypočuje.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk