Autor: Miron
 
Téma: Kráľovstvo / Povolanie / Mk 3, 7-19

Myšlienky... 193/2002

      Ak chceme byť skutočne úspešní, musíme vedieť nielen o svojom cieli, ale aj o ceste, ktorou ho môžeme dosiahnuť. Nestačí si zvoliť iba cieľ, musíme mať aj plán ako ho dosiahnuť. Vojaci takýto plán nazývajú stratégiou.
      Ježiš Kristus mal takúto božskú stratégiu. Jeho pozemský život, jeho ohlasovanie evanjelia na tejto zemi bolo len prvou fázou tejto stratégie. Ale v tom istom čase pripravoval podmienky pre druhú fázu svojej stratégie.
      Kristovo počínanie nám pekne zachycuje svätý evanjelista Marek. Bude iste užitočné, keď sa nad jeho slovami trošku pozastavíme.
       „Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí“ (Mk 3, 7-8). Za Ježišom Kristom šiel veľký zástup. Ľudia počuli, že Ježiš koná veľké veci. Správa o uzdravovaní chorých, o vyháňaní zlých duchov nemohla byť bez odozvy. Zvlášť keď práve toto bolo pre mnohých veľkým požehnaním a dobrodením. Preto mnoho ľudí, ktorí trpeli rôznymi neduhmi išli za Ježišom Kristom. „Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: «Ty si Boží Syn!» Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali“ (Mk 3, 9-12). Zástup ľudí zrejme rástol, ba mnohí sa museli priam násilne tlačiť, aby boli tiež uzdravení. Preto Ježiš Kristus vstupuje do loďky. Zástup v ňom videl muža s mocou a autoritou, pred ktorým utiekali aj démoni. Koho sa dotkol, ten bol uzdravený. To čo cítili by sa dalo vyjadriť slovami: „Božie kráľovstvo je medzi nami.“ Kvôli tomu zástupy z veľkej diaľky prichádzali k Spasiteľovi dúfajúc, že ich potreby budú naplnené.
      V kontexte tejto situácie Ježiš Kristus ustanovuje dvanástich apoštolov. Dáva im príkaz na kázanie a moc vyháňať zlých duchov (porov. Mk 3, 14-15). Toto ustanovenie je prípravou na druhú fázu stratégie Spasiteľa: šírenie Božieho kráľovstva skrze ľudí, ktoré uspokojuje naliehavé potreby sveta.
      Tu sa natíska jedna dôležitá otázka: „V akej miere spolupracujem na tomto šírení Božieho kráľovstva vo svete?“


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk