Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 27.9. / Poznanie Boha

Myšlienky... 7/2020

            Svätý Izák Sýrsky poukazuje na stavy, s ktorými sa môžu stretnúť ľudia, ak začali asketickú cestu očisťovania srdca a mysle. Pripomína, že jestvujú limity spôsobené našim intelektom, poškvrneným hriechmi ovplyvňovaným zmyslami a obrazotvornosťou. Práve preto k plnému poznaniu prichádza až vo večnom živote. Boh má dáva učiteľov – anjelov, ktorí nám pomáhajú zmocniť sa toho dielu poznania, ktorého sme schopní vzhľadom na tieto naše limity.            Táto nestálosť mysle je dôvodom, prečo nemôžeme obsiahnuť a zmocniť sa poznania podstaty Boha. Na druhej strane Boh môže niekedy z dôvodov, ktoré vychádzajú z jeho múdrosti a prozreteľnosti, obísť tieto limity a zjaviť nám priamo nejakú hlbšiu pravdu. Tento moment čistého poznania, zjavenia, vízie, svätý Izák nazýva tmavým oblakom, iní svätci to nazývajú nocou duše. Tento opis dávajú preto, lebo v takom okamihu je človek vníma, že sa ocitá v prostredí, ktoré je mu úplne neznáme. Nenachádza nič z doposiaľ poznaných vecí, ktoré by mu ponúkli nejakú oporu, nejaký záchytný bod. Má skúsenosť, ktorú nedokáže sprostredkovať, pretože nenachádza žiadne ľudské slová, ktoré by boli schopné to popísať. Ak sa niektorí svätci pokúsili o týchto stavoch prehovoriť, tak používali básnický jazyk, ktorý síce niečo naznačoval, ale predsa nedokázal predať plnú skúsenosť svätca.            Aj keď naša myseľ smädí po zmocnení sa tohto poznania, nie je možné toto poznanie nadobudnúť, ako nejakú informáciu sprostredkovanú učebnicou. Rozprávanie o týchto veciach je vždy skôr pozvaním k rastu vo viere. Musíme však upustiť od zaužívaného chápania viery ako poznania súhrnu právd a dogiem. Viera sa má chápať ako stále rastúce ponáranie sa do poznania Boha skrze očisťovanie srdca a mysle, kým nepríde okamih, kedy Ho uvidíme z tváre do tváre. Vtedy viera pominie a ostane už iba láska.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk