Autor: Miron
 
Téma: Pole / 1.1.11 / Duchovný život / Vzdať sa vlastnej múdrosti a vôle

Myšlienky... 45/2018

            Aby sme nasledovali Krista, musíme sa najprv vzdať vlastnej múdrosti a  vôle. Ako múdrosť tak aj vôľa našej padnutej prirodzenosti je úplne presiaknutá hriechom a nemôže byť zladená s Božou múdrosťou a vôľou. Iba ten, kto odmietne svoju múdrosť, môže prijať Božiu múdrosť a iba ten, kto odmietne vlastnú vôľu, je schopný plniť Božiu vôľu. (Pole, kapitola 1, odstavec 11.)            Svätý Ignác Briančaninov kladie zrieknutie sa sveta ako podmienku k nasledovaniu Krista. Po všeobecnom úvode sa postupne dotýka rôznych oblastí ľudského života, ktoré môžu byť vážnou prekážkou pre začiatok tejto cesty za Pánom. Dáva vysvetlenie, ktoré zároveň v sebe nesie radu, ako túto bariéru prekonať. V ďalších kapitolách hovorí o prostriedkoch asketického života, ktoré napomáhajú k tomuto úsiliu.            Začína s potrebou odmietnutia alebo zrieknutia sa vlastnej múdrosti a vôle. Obe tieto aktivity duše sú poznamenané deformáciou, ktorú spôsobuje hriech. Otvorenie sa Božej múdrosti a vôli pomaly nastáva, keď začneme nedôverovať vlastnej múdrosti a vôli. Bez tejto nedôvery spôsob nášho života môže akoby stuhnúť v podobe, ktorá je ovplyvnená čiastkovými a neraz nesprávne pochopenými pravdami. Zaiste sme sa neraz stretli s človekom, ktorý priam tvrdohlavo trval na svojom názore, aj keď sme mu ponúkali veľa faktov, ktoré hovorili o opaku. Bez nedôvery, bez zrieknutia sa vlastnej múdrosti a vôle rýchlo dochádza k podobnému zatvrdnutiu v spôsobe chápania, života, sveta, viery a Boha.            V mníšskych komunitách je toto zriekanie sa vlastnej múdrosti a vôle praktizované cez uskutočňovanie poslušnosti. Mních robí iba to, k čomu dostane požehnanie od svojho predstaveného.            Zrieknutie sa vlastnej múdrosti a vôle znamená stať sa neprestajným hľadačom Božej múdrosti, pripraveným denne korigovať svoj život podľa jeho vôle. © Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk