Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 2.9.1 / Mt 10, 38 / Mt 18, 24 / Mk 8, 34 / Lk 9, 23 / Lk 14, 27 / Kríž / Prijatie kríža

Myšlienky... 103/2017

             Svätý Izák Sýrsky venuje niekoľko odstavcov svojej druhej homílie vysvetleniu čo znamená prijatie kríža (Mt 10, 38; Mt 18, 24; Mk 8, 34; Lk 9, 23; Lk 14, 27). Zaiste je veľmi dôležité zastaviť sa pri každej jeho myšlienke, ale najprv sa môžeme pokúsiť o akýsi súhrn jeho učenia.            Pre svätého Izáka prijatie kríža predovšetkým znamená nastúpenie na cestu čnosti, zápas o očistenie srdca, uzdravenie vášní a každodenný boj s našimi hriechmi. Nemôžeme zdieľať slávu kríža bez toho, aby sme najprv nezdieľali hanbu kríža. V jeho slovách zaznieva určitá naliehavosť o správne pochopenie zákonitostí duchovného života. Mali by sme dovoliť tejto dôraznosti otriasť naším chápaním viery, pretože v mnohých oblastiach duchovného života sme opustili dôležité asketické praktiky, ktoré boli vždy prítomné v živote Cirkvi. Azda najväčším nebezpečenstvom súčasnosti je, že sa snažíme hneď skočiť do slávy kríža bez toho, aby sme najprv prešli tým krvavým zápasom očisťovania. Nestačí byť len dobrými ľuďmi, ktorí sa dokážu uchrániť vážnemu hriechu. Prijatie kríža znamená vedome a s plnou vážnosťou sa usilovať o dokonalosť podľa príkazu Ježiša Krista premenou srdca. Kto chce kontemplovať Božiu slávu bez takéhoto prijatia kríža, zvoláva na seba Boží hnev. Svätý Izák takého človeka prirovnáva k hosťovi, ktorí prišiel na svadobnú hostinu bez svadobného rúcha. Tým zvolal na seba kráľov hnev a aj trest: „Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte, ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami“ (Mt 22, 13).            Príkaz vziať na seba kríž by sme nemali brať na ľahkú váhu, pretože Ježiš Kristus neočakáva našu vlažnosť, ale naše plné nasadenie.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk