Autor: Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
 
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Mt 28,8-15 / Nesmieme mlčať.

Homília

„Lož má krátke nohy". Kto z nás by nepoznal obsah týchto slov príslovia. Vieme, že skôr-neskôr pravda vyjde najavo. A tak sa nečudujme, že ten, kto bol oklamaný, veľmi ťažko uverí tomu, kto ho oklamal. Aj keď niekto vie rafinovane klamať, neurobí seba a ani iných šťastnejším a spokojnejším. S dnešným dňom je spojený zvyk, že muži kúpu ženy a niekde i pošibú korbáčom. Je to spomienka na nedeľné ráno v Jeruzaleme keď ženy našli prázdny hrob a rozniesli správu po celom meste. Vojaci, ktorí dostali peniaze a prísľub, že keď budú klamať, že zaspali a vtedy učeníci ukradli telo Krista, rozháňali ženy vodou a bitkou.
Pre nás táto tradícia je spojená aj s príkazom, ktorý sa začína slovami: Spomni si... Keď dochádza ku klamaniu, znesväcovaniu nedele a sviatočného dňa, kresťan nesmie mlčať. Kresťan si je vedomý svojej povinnosti nemlčať, keď sa prestupuje Boží príkaz.
V dnešnom evanjeliu to hovorí sám Pán Ježiš ženám: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia" (Mt 28,10).
Ježišovi protivníci stratili hlavu. Vo svojej bezradnosti siahajú k podplácaniu. Vojaci musia falošne vypovedať. Aké hlúpe sú výpovede, ktoré majú vojaci po nich opakovať. Tu sa prejavuje všetka nezmyselnosť ich konania a zatemnenia rozumu. Práve to, čomu protivníci chceli svojimi opatreniami - ako bola vojenská stráž pri hrobe, či zapečatenie hrobu - zabrániť, totiž, aby neukradli Ježišovo telo, práve to majú teraz vojaci „vytrubovať do celého sveta". A k tomu ešte fakt, čo nám odhaľuje smiešnosť a nezmyselnosť tejto lži. Podplatení vojaci totiž majú hovoriť: „V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni nám ho ukradli" (Mt 28,13). Väčší nezmysel už protivníci naozaj nemohli „zosmoliť". Veď ako môže niekto keď spí, vidieť a zistiť, že učeníci prichádzajú k hrobu, aby kradli? A ďalej, ako hrozne sa tým vojaci sami blamovali, keď také niečo - ako ťažko ozbrojení - pripustili! Aké zneváženie vojenského stavu vôbec! Za peniaze však človek vydá aj svoju stavovskú česť, klame a opakuje, čo mu prikážu. Aký to úpadok!
A práve Matúš píše o tomto svedectve, aby sme uverili v Krista. On, ktorý sa po stretnutie s Ježišom a prv, než sa stal apoštolom, živil ako mýtnik klamaním. Matúš je svedkom, že túto nečestnú, podlú cestu si zvolili tí, ktorí mali na svedomí smrť Krista. Pravda však zvíťazí.
Aj dnes sa nás ešte niektorí, aj politici, pokúšajú oklamať. Sú ochotní nasľubovať, ale my už dnes vieme nemlčať. Áno, kto chce byť klamaný, nech sa klamať dáva. My však ale chceme počuť pravdu. A pravdu hovorí Ten, ktorého dnes oslavujeme. Je našou povinnosťou nešíriť klamstvo a lož o zmŕtvychvstaní a učení Krista, ale pravdu, lebo len pravda zvíťazí a Pravda - to je Ježiš Kristus!
Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša nás zaväzuje, aby sme podľa jeho učenia žili a taktiež nemlčali, a šírili jeho učenie. Tak naše dnešné „Aleluja" nie je len vec kostola, ale radosť zo svojej viery máme šíriť celým svojím životom. Tak chápeme veľkonočné sviatky ako posilu vo svojej viere, aby sme užšie s Kristom spolupracovali, a tak raz získali odmenu. Je to samozrejmé, že ťažšie sa žije s Kristom, ale radostnejšie sa zomiera.
Kristovmu zmŕtvychvstaniu predchádzalo utrpenie a smrť. I nášmu osláveniu musí predchádzať víťazná skúška, že sme obstáli v živote tu na zemi. Preto nesmieme pripustiť, aby sme klamali seba a nesmieme mlčať, keď iní klamú v oblasti učenia Krista. Práve vo sviatočné dni, keď ich podľa vôle Božej zasvätíme účasťou na svätej omši, dostáva sa nám to, čo sa skrýva za najaktuálnejším slovom týchto dní - Aleluja. Uvedomujeme si, že jedine bez hriechu sa môžeme páčiť Bohu. Hriech je klamstvo najhrubšieho zrna. Veď po každom hriechu cítime, že to, čo sa nám zdalo príjemné, krásne, lahodné, cenné, mení sa na výčitku, horkosť, blen a špinu. Vieme, že násilná radosť v hriechu je maskou šaša. Šašo sa smeje a zabáva, ale čo je v jeho vnútri? Koľko šašov, keď odloží svoju masku, protivia sa sami sebe! Náš život nesmie byť arénou. My nie sme tu na zábavu, na smiech iným v hriechu. Náš život sa má niesť v radostnom duchu a vo veľkej nádeji. Naše radostné „Aleluja" je presvedčivé, opravdivé a správne vtedy, keď ho podávame ďalej, keď pri radosti s Ježišom nemlčíme.
Veľkonočné ráno, to nie je len spomienka na zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, ale je to aj uistenie, keď sa vraciame každou nedeľnou svätou omšou k tejto udalosti, že plníme vôľu Božiu. Židia, keď zachovávali sobotu, Boh im dával cítiť svoju lásku. Aj my, keď zachovávame nedeľu, nepociťujeme ani v najťažších chvíľach beznádej, strach a neupadáme do zúfalstva. Veď keď sa my hlásime ku Zmŕtvychvstalému a nemlčíme, že by Ježiš mlčal, keď vidí našu núdzu?
Heinz Halier takto opisuje v Stadt Gottes (r. 1962) Veľkú noc Hansa Malnera. „Hans mal 28 rokov a bol pred štátnicou, keď sa zoznámil s novinárkou Elsou, ktorá bola Židovka. Elsa však prestúpila na katolícku vieru. Hans musel narukovať na východný front. Otec napísal Hansovi list o zatknutí Elsy a jej rodičoch, ako aj o ich deportácii do koncentráku. Hans vtedy opľul obraz Hitlera, roztrhal ruženec a volal ako zmyslov zbavený: - Pozrite, takto sa to stalo! Jeden po druhom do ohňa, marš, marš! Poďme, pijme, veď zajtra je aj po nás! - Našu jednotku odvelili do Rumunska. Od Verkej noci nás delilo niekoľko dní. Ľudia sa pripravovali na sviatky. Hans sa pomaly začal zaujímať o život vo svojom okolí. Viackrát sa zastavil pri drevenom kostolíku. Domáci, kde sme boli ubytovaní, nás pozval na obrady vzkriesenia. Priateľ Hansa dostal do rúk zelenú kartu pre Hansa, na ktorej bol oznam, že jeho rodičia zahynuli pri bombardovaní. Priateľ pochopil, že kartu teraz nemôže dať Hansovi. V nedeľu na svitaní nás zobudil domáci a šli sme na vzkriesenie. Kňaz zaintonoval: Kristus vstal z mŕtvych! Ľudia odpovedali: Naozaj vstal! V kostole zavládlo vzrušenie. Matky žehnali svoje deti, ľudia sa objímali a podávali si ruky. Hans stál v tichom mlčaní. Priateľ Hansa si vraví: - Pane, teraz mi daj sily! - Odviedol Hansa stranou a podal mu kartu, na okraj ktorej napísal: - Hans, dnes je Veľká noc. Myslí na to. Dnes vstal z mŕtvych Ježiš! Hans padol na kolená. Zakryl si tvár. V kostole si ľudia zapálili sviece. Domáci sa ponáhľal ku nám a niesol i pre nás zažaté sviece. Šiel som mu naproti. Pár slovami som mu všetko vysvetlil. Aj on sa začal chvieť a plakať. Hans nás zbadal. Ach tie oči! Priskočil ku nám, vytrhol domácemu sviecu a pomaly, nahlas začal opakovať: - Áno, Kristus skutočne vstal z mŕtvych, aleluja! Domáci ma objal. Chcel som objať Hansa. Videl som však, ako so sviecou v ruke sa modlí. Ľudia pozerali na nás. Hans kľačal. Modlil sa. V jednej ruke mal sviečku a v druhej zelenú kartu. Potom bol sprievod. Kostolom sa niesol spev: Kristus vstal z mŕtvych! V týchto slovách bolo tajomstvo vykúpenia. To bol kľúč k večnosti. V Hansovi sa zapálilo svetlo... Hans si na tú kartu v ten deň napísal slová Krista, ktoré povedal pri Poslednej večeri: „Budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť" (Jn 16,20).
Či necítime, že aj nás zmŕtvychvstalý Ježiš chce obdarovať? A to nielen dnes. Vždy, keď prijmeme pozvanie, aby sme zasvätili „jeho" deň. Ježiš nie je klamár. Ani my nechceme klamať Ježiša.
Ježiš o sebe vyhlásil: „Ja som cesta, pravda i život" (Jn 14,6). Stáročia dokázali, že ten, kto uveril v Krista a žil s ním, ten sa nesklamal. A my sa nechceme už nikým dať oklamať. My sme uverili v Krista a v jeho lásku.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk