Autor: o. PaedDr. František Dancák
 
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

Homília

      Náš Božský Spasiteľ postavil pred nás veľmi náročnú úlohu. Povedal: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).
      Cieľom, zmyslom nášho pozemského života je teda dosiahnuť dokonalosť a posvätenie. Je to úloha neľahká, ale pritom nutná a veľmi krásna. Odmenou za toto vytrvanie v dobrom bude to, čo videl sv. Pavol a o čom napísal: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).
      Môžeme takto žiť a dosiahnuť toto posvätenie?
      Biskup Villiam Temple na túto tému hovorí:
      „Nikto nemôže odo mňa žiadať, aby som napísal Hamleta alebo kráľa Leara alebo podobnú divadelnú hru. Takéto diela dokázal napísať iba Shakespeare, ale ja nie. A podobne nikto nemôže odo mňa žiadať, aby som žil tu na zemi Kristov život. Taký život dokázal žiť iba Kristus, ale ja nie. Keby však do mňa vstúpil Shakespearov génius, potom by som bol schopný napísať podobnú hru. A rovnako keď vstúpi do mňa Kristov duch, potom budem žiť život podobný Kristovmu životu.“
      V obrovskom zástupe svätých, ktorých si uctievame, vidíme, že je to naozaj tak. Vidíme tam kráľov i žobrákov, roľníkov i robotníkov, ľudí starých i mladých, mužov i ženy. Je treba mať len dobrú vôľu a Božiu pomoc. Preto už sv. Augustín povedal: „Keď to dokázali iní, prečo by som to aj ja nedokázal?!“
      Dnes si spomíname na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa. Obdivujeme nielen jeho vysoko spravodlivý a čestný život, ale aj cestu, ktorou dosiahol svätý život. Ani on, ani ostatní svätci nemali ľahkú cestu k svätosti. Sv. Terézia z Avily na sklonku svojho života napísala, že potrebovala 47 rokov aby natoľko dozrela, že sa mohla dať viesť Duchom Božej lásky.
      Dokonalosť a svätosť života má vždy veľký vplyv na život a okolitý svet. Pustovníci, zvlášť v štvrtom storočí opúšťali svet, a predsa mali na vtedajšiu dobu obrovský vplyv. V nich sa napĺňali slová sv. Atanáza: „Dobro rastie v ľudských srdciach len vďaka veľkým víťazstvám jednotlivcov nad sebou. Pokiaľ by sme chceli na to zabudnúť, nepochopíme ľudské dejiny.“ V našej dobe to vyjadril taliansky spisovateľ G. Papini týmito slovami: „Okolitý svet je obrazom ľudskej duše.“
      Pokiaľ je dnes svet taký, aký je, je to obraz ľudských duší. Máme málo svätých a dokonalých ľudí. Pokiaľ chceme meniť svet k lepšiemu, najprv musíme víťaziť každý sám nad sebou, nad vlastnou slabosťou, pokušením a hriechom.
      Svet dnes od nás nežiada, aby sme sa stali svätými tak, že odídeme na púšť, alebo do kláštora. Sv. Ján Krstiteľ keď kázal na brehoch Jordánu a hlásal pokánie a prichádzali k nemu ľudia rôznych stavov, nekázal im, aby opustili svoje miesta, svoje povolanie. Kázal však, aby každý ostal na svojom mieste, vo svojom povolaní, žil dôstojne a čestne na svojom mieste a tak sa stal svätým.
      To rovnako môžeme robiť aj dnes všetci na svojom mieste. Často počúvame nadávať, že svet je zlý. Svet ale robia ľudia. Buďme preto dobrými, a bude dobrý aj svet okolo nás. Osobitnú úlohu tu máme my veriaci ľudia. Napomína nás k tomu sám Ježiš: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). O túto dokonalosť sa usilujme denne – modlitbou, pristupovaním k sviatostiam, varovaním sa pred hriechom, a plnením si svojich povinností každý na svojom mieste, kde nás postavil Boh.
      Tomáš Kempenský vo svojej knižočke Nasledovanie Krista napísal toto: „Pozoruj živé príklady svätých Otcov, z ktorých žiari pravá dokonalosť a nábožnosť“ (I., 18, 1).
      V tom nech nám bude vzorom aj dnešný svätec – sv. Ján Krstiteľ.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk