17.január 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Keď príde deň súdu, nebudú sa nás pýtať, čo sme prečítali, ale čo sme vykonali, nie ako pôvabne sme hovorili, ale ako nábožne sme žili.”

~TOMÁŠ KEMPENSKÝ~

16.06.2003 - nz (čítanosť1943 reakcie1)


1 Sol 4, 1-18

      1 Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. 2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša. 3 Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: 4 aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, 5 nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha, 6 aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata, lebo Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili. 7 Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. 8 A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha.
      9 O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom. 10 A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku. Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom čoraz viac rástli 11 a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali; 12 aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo, a aby ste nemuseli od nikoho nič žiadať.
      13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. 16 Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. 17 Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. 18 Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!


05.11.2005 - 21:26   Angelo Scarano  
» 1 Sol 4, 13-18

      Zatímco v první část listu Soluňanům (kap. 1-3) máme různé Pavlovy osobní vzpomínky, v druhé části (kap. 4-5) se setkáváme spíš s teologickými otázkami (téma svatosti a příchodu Páně). Liturg. úryvek charakterizují tři hlavní myšlenky:
      1/křesťan nemůže mít stejný postoj k smrti jako ti, kteří nemají naději;
      2/pokud věříme, že Kristus z mrtvých vstal, pak věříme, že i mrtví vstanou a budou s ním;
      3/proto při příchodu Páně se opět „sejdeme“.
      Kromě těchto hlavních myšlenek jsou přítomné vedlejší motivy, roztroušené i v jiných částech Písma, např. polnice (Iz 27,13; Mt 24,31), oblak-symbol Boží přítomnosti (Dan 7,13; Sk 1,9). Tato Pavlova slova neslouží ani tak k uspokojení zvědavosti o „posledních událostech“, ale k posílení víry, k útěše (v.18).© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet