17.august 2022

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Lepšie je, keď vznikne pohoršenie, než by sme pravdu opustili.

~Tertulian ~

12.06.2003 - (čítanosť2533 reakcie5)


Lk 2, 15-21

      15 Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ 16 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. 17 Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. 18 A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. 19 Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.
      20 Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
      21 Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.
12.06.2003 | Čítanosť(3131)
Lk 2, 23-40
12.06.2003 | Čítanosť(2234)
Lk 2, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(2130)
Lk 2, 41-52


02.11.2005 - 15:35   pd  
» Lk 2, 21

V krvi, ktorá sa vyronila pri obriezke božského Dieťaťa, bol jemný náznak Kalvárie. Tieň kríža zahalil osemdňové Dieťa. Toto preliatie krvi bolo prvé zo siedmich, ktoré raz pretrpí počas agónie v záhrade, pri bičovaní, korunovaní tŕním, na krížovej ceste, pri ukrižovaní a prebodnutí srdca. Ale každý náznak Kalvárie sprevádzal aj náznak slávy; pri tejto predzvesti Kalvárie, naznačenej vyliatím krvi, dostal meno Ježiš.
Osemdňové Dieťa začína prelievať svoju krv, čím naznačuje svoje dokonalé človečenstvo. Kolíska bola pokropená krvou, znamením Kalvárie. Vzácna krv začala svoju dlhú púť. Už počas oktávy narodenia poslúchal Kristus zákon, ktorého tvorcom bol on sám a ktorý mal zavŕšiť. V ľudskej krvi koloval hriech; teraz sa krv začala vylievať, aby sa odstránil hriech. Tak ako východ slnka odráža farby západu, aj obriezka odráža Kalváriu.
Musí tak náhle začať dielo vykúpenia? Nemôže kríž počkať? Veď naň bude dosť času. Len čo prešiel z Otcovho náručia do náručia svojej pozemskej matky, v jej náručí ide na svoju prvú kalváriu. O niekoľko rokov ho vyberú aj z jej náručia, keď po dokonaní Otcovho diela snímu z kríža jeho umučené telo.


02.11.2005 - 15:34   pd  
» Lk 2, 21

Obriezka bola symbolom zmluvy medzi Bohom a Abrahámom a jeho potomstvom a konala sa na ôsmy deň po narodení. Obriezka predpokladala hriešnosť človeka, ktorý mal byť obrezaný. Dieťa bolo teda v pozícií hriešnika a to ho bude sprevádzať celý život. Obriezka bola znakom a znamením príslušnosti k telu Izraela. Samotné narodenie ešte nevčleňovalo dieťa do Bohom vyvoleného národa.
Obriezka v Starom zákone bola predobrazom krstu v Novom zákone. Oba úkony sú symbolom zrieknutia sa tela i s jeho hriechmi. Pri obriezke bolo naznačené poranením tela, pri krste očistením duše. Obriezkou sa dieťa začlenilo do tela Izraela, krstom sa začleňuje do tela nového Izraela, totiž Cirkvi. Výrazom „obriezka“ sa neskôr v Písme chápe duchovné prijatie kríža prostredníctvom sebaovládania. Mojžiš v knihe Deuteronómium jasne hovorí o obriezke srdca. Jeremiáš používa ten istý výraz. Sv. Štefan pred svojou smrťou povedal svojim poslucháčom, že sú neobrezaní srdcom a ušami. Boží Syn, ktorý sa stal človekom, sa podriadil tomuto obradu, hoci nemusel, lebo bol bez hriechu, vyhovel však požiadavkám svojho národa. Takisto bude zachovávať aj ostatné hebrejské predpisy. Zachovával Paschu, svätil sobotu, putoval na sviatky, bol poslušný Starému zákonu, až kým nastal čas uskutočniť a dať duchovný význam zahmleným predobrazom Božieho zákona.


29.12.2004 - 06:36   Angelo Scarano  
» Re: Lk 02, 15-21 / Nový rok

Týden po slavnosti Narození Páně (tj. v oktávu) slavíme Marii jako Matku Boží: tato slavnost těsně souvisí s tajemstvím vtělení Slova, Božího Syna, a určitým způsobem završuje týdenní slavení vánočního tajemství.
Maria nebyla Matkou Slova jen tím, že umožnila vtělení Božího Syna. Ona byla Matkou i tím, že přijala Slovo v duši. Dokonce bychom mohli říct, že nejprve přijala Slovo v srdci (Slovo Boží zvěstované andělem) a pak v těle: počala Slovo nejprve v duši, a pak v těle, jak řekl už sv. Augustin. A tentýž světec neváhá říct, že duchovní mateřství bylo pro Marii důležitější než tělesné: vždyť samotný Ježíš prohlásil, že spíš jsou blahoslavení ti, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je, než ta, která ho mohla porodit a kojit (Lk 12,27.28). A Matka Boží takovou „dobrou učednicí“ byla.
Tělesnou matkou Kristovou se Maria mohla stát jen jednou: „duchovní“ matkou se však stávala znovu a znovu, protože stále nově přijímala evangelium. Jak jej přijímala? Rozvažováním a zachováváním Slova. Rozvažováním přijímala Slovo do všech důsledků - toto přijetí pak nebylo „dočasné“, ale trvalé: vždyť ona bedlivě střežila poklad evangelia.
Matkou Slova v řádu „tělesném“ se mohla stát jen Maria před dvěma tisíci lety. V řádu duchovním se však můžeme stát i my matkami Slova tím, že jako Maria budeme přijímat Slovo do svého nitra. Jak? Podobným způsobem jako ona: nasloucháním, přijetím, rozvažováním a zachováváním. Tak i my budeme matkami Slova.
Naše úcta k Matce Boží by se měla vyznačovat především mariánským postojem: otevřeností vůči Božímu Slovu. Otevřeností do té míry, že necháme proniknout evangelium do všech zákoutí našeho srdce, do našich citů, tužeb, záměrů. Prostě až do „nejhlubšího nitra“ – podobně jako Maria přijala Slovo „do nitra duše i těla“. Podobně jako v Mariině lůně, i v nás má toto Slovo růst. A jednou se toto Slovo má narodit, čili se má stát zjevným ostatním lidem okolo nás, tak jako se zjevilo v Betlémě před očima pastýřů.
Přijetím Slova bude i v nás pokračovat zázrak vtělení: tak budeme pravdivě slavit Vánoce, a to nejen v těchto dnech, ale i po celý nastávající rok.


29.12.2004 - 06:35   Angelo Scarano  
» Re: Lk 02, 15-21

Obřízka, znamení smlouvy mezi Bohem a izraelským národem, začleňuje i Ježíše do konkrétního lidského společenství. Jméno Ježíš znamená „Bůh zachraňuje a přináší plnost života“. Toto jméno nesli mnozí lidé v dějinách Izraele, počínaje Jozuem, nikdo však nenaplnil jeho význam. Teprve Ježíš přinesl „naplnění“. On vstoupil do chrámu, ne však aby byl posvěcen, ale aby posvětil, ne aby byl očištěn, ale aby očistil a přivedl izraelský národ i mnohé další k přátelství s Bohem.
Evangelista poznamenává, že Maria uchovává tyto události ve svém srdci a přemítá o jejich významu: to je ten postoj, který náleží učedníkům.


21.12.2004 - 07:07   Angelo Scarano  
» Re: Lk 02, 15-21

      Před tajemstvím Krista se objevují první lidé, kteří zastupují církev. Mezi nimi nenacházíme mocné a pyšné lidi či soběstačné intelektuály, ale chudé a opovrhované pastýře, dále ženu, která porodila v jeskyni, a prostého tesaře, Josefa. Právě takoví lidé budou privilegovanými posluchači Ježíšových slov. Tito chudí mají schopnost „uchovat všechny ty věci v srdci a rozvažovat o nich“. Oni jsou schopni čisté chvály a oslavy Boha - „velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli“ (v. 20). Oni nesou typické rysy pravého Kristova učedníka, který slyší Boží slovo, rozvažuje o něm a předává jej ostatním jako radostnou zvěst.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet