21.jún 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    O dobrých skutkoch rozhoduje láska, s akou ich konáme Pohnútka je dušou skutku. Jeho veľkosť nezávisí od jeho rozsahu alebo trvania, hoci aj tie sú dôležité, ale od jeho určenia. A toto je úmerné láske, ba je jej súčasťou...

~F. G. Faber ~

12.06.2003 - (čítanosť2583 reakcie1)


Mt 27, 32-56

      32 Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. 33 Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebka. 34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou: Ale keď ho ochutnal, nechcel piť. 35 Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho šaty.36 Potom si posadali a strážili ho. 37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: „Toto je Ježiš, židovský kráľ!“
      38 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava. 39 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami 40 a vraveli: „Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“ 41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: 42 „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. 43 Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: „Som Boží Syn.“ 44 Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.
      45 Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. 46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, čo znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 47 Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: „Volá Eliáša.“ 48 Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. 49 Ale ostatní hovorili: „Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.“ 50 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu.
      51 A hľa, chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. 52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. 53 Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. 54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“
      55 Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov.

32-34.      Mk 15, 21-32; Lk 23, 26-33; Jn 19, 17-27.
34.      Ž 69, 22.
35.      Ž 22, 19.
49-50.      Mk 15, 33-37; Lk 23, 44-46; Jn 19, 28-30.
51-56.      Mk 15, 38-41; Lk 23, 50-56; Jn 19, 38-42.
12.06.2003 | Čítanosť(2617)
Mt 27, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(2597)
Mt 27, 57-66
12.06.2003 | Čítanosť(2450)
Mt 27, 11-31


18.03.2005 - 06:54   Angelo Scarano  
» Mt 27, 51-52

      Utrpením a smrtí vyvrcholí Ježíšova pozemská pouť. Právě k těmto událostem Ježíš vědomě a dobrovolně směřoval. V nich se zviditelňuje ještě zřetelněji Ježíšova celoživotní vydanost Otci a lidem. Ježíš se vydává při poslední večeři učedníkům v podobě chleba a vína. Skrze své tělo a svou krev dává odpuštění hříchů, nový život. Ježíš se vydává Otci, jeho vůli v Getsemanské zahradě. Toto pak nabývá konkrétnějších rysů při vydání veleradě, Pilátovi a lidu. Ten ho vydal k ukřižování. Na kříži se Ježíš až do krajnosti vydává Otci, který ho zdánlivě zcela vydal, opustil. Jeho smrt je pak smrtí „starého“: starého kultu (roztržení opony - 27,51), starého řádu přírody (zemětřesení a puknutí skal - 27, 52). Jeho prolitá krev nové smlouvy zahajuje něco nového: mrtví dostávají nový život (27,52).© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet