20.september 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Neexistuje iný most do neba než kríž.

~Abraham a Santa Clara ~

12.06.2003 - (čítanosť3770 reakcie5)


Mt 12, 46-50

      46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. 47 Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ 48 On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ 49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. 50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“

46-50.      Mk 3, 31-35; Lk 8, 19-21.
12.06.2003 | Čítanosť(3937)
Mt 12, 38-45
12.06.2003 | Čítanosť(3258)
Mt 12, 1-08
12.06.2003 | Čítanosť(3099)
Mt 12, 22-37


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Mt 12,46-50

Ukázal rukou na své učedníky a řekl: To je moje matka a to jsou moji příbuzní. Rozhodnutí pro Ježíše není možné do nekonečna protahovat (viz včerejší úvod k evangeliu) a není ani možné spoléhat se jen na vnější formální vztahy a nároky (příbuzenství). O příslušnosti k Ježíšově nové rodině rozhoduje to, co člověk „koná“.


16.12.2005 - 15:43   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Mt 12, 46-50

      Ak Pán Ježiš odmieta sa stretnúť s príbuznými, neznamená to, že sa zrieka príbuzenských zväzkov, ale že vážnejšie ako príbuzenské zväzky, sú duchovné zväzky. Zároveň sa dozvedáme, že najsilnejšie duchovné puto, ktoré nás spája s Kristom - to je túžba, aby sme plnili Božiu vôľu.
      Zjednotenie našej vôle s Božou vôľou rozhoduje o hodnote nášho života a priamo o našej osobnej veľkosti. Veď táto Božia vôľa stvorila svet, vykonala aj zázračné diela vtelenia a vykúpenia. Nič veľkého sa nestane bez Božej vôle. Človek, keď zjednocuje svoju vôľu s Božou vôľou -je schopný vykonať diela, ktoré prekračujú ľudskú mieru: zúčastňuje sa dokonca na diele stvorenia a spasenia - dielach, ktoré sa ešte vôbec neskončili.
      Nielen o hodnote života, ale aj o jeho šťastí rozhoduje jeho vzťah k večnej vôli. Neraz nariekame nad ťarchou života a klesáme pod ňou, ale najčastejšie to nie je ťarcha života, ale len ťarcha našich vlastných výhrad a žiaľu. Ak sa snažíme za každú cenu plniť svoju vôľu, tak vo chvíli, keď naša vôľa narazí na neprekonateľnú prekážku - musíme bojovať a trpieť. V situácii, keď sa naša vôľa skríži s Božou vôľou - to, čo malo byť veľkým úspechom a radosťou života, premieňa sa na utrpenie. Od nášho podriadenia závisí teda, či urobíme svoj život šťastným a záslužným. Ak Božiu vôľu urobíme našou vlastnou - stratí sa z nášho života veľa bolestných problémov. Pretože tie bolestné problémy človek si vo všeobecnosti vytvára vo svojom vnútri, keď sa usiluje zosúladiť to, čo sa zosúladiť nedá.
      Vo vernom plnení Otcovej vôle sa prejavuje pravý synovský postoj voči Bohu, a teda aj bratský vzťah ku Kristovi. Jeho túžba plniť vôľu Otca sa najdokonalejšie spĺňa v obete na kríži. Z tejto obety môžeme čerpať silu pre plnenie Božej vôle v našich každodenných veciach a obetách.


11.11.2004 - 22:23   JR  
» Re: Mt 12, 46-50

Jednota Božího lidu je odlesk jednoty Nejsvětější Trojice
I dnešní doba touží po jednotě lidstva. Máme organizaci spojených národů, mezinárodní organizace kultury, obchodu, aj. Všichni jsou si vědomi, že se musí překonat úzké hranice nacionalismu. Ale jak? Idealisté věří, že se to stane velkými myšlenkami, které jsou všelidské. Je to úsilí ušlechtilé. Vzniká touha po společné kultuře. Ale všechny tyto znaky, i když jsou ušlechtilé, mají jenom omezený úspěch. Víme, že nejpevnější pouta zůstávají v dobré rodině. To však je úzké společenství. Naopak tím, že s vírou konáme vůli Boží, roste v nás příbuzenství s rodinou Boží spolu s Otcem, Synem a Duchem svatým, a tak i se všemi, kteří mají téhož Ducha Božího. Jsme si navzájem otci, matkami, bratřími ve smyslu duchovním, ale tak skutečném, že je společenství v rodině tělesné jenom odstínem věčné reality nadpřirozené.


11.11.2004 - 22:22   JR  
» Re: Mt 12, 46-50

Maria - Matka věřících
Staří protestanté užívali tohoto textu evangelia jako důvodu proti mariánské úctě. říkali, že Ježíš dal zřejmě přednost těm, kteří jsou s ním spojeni příbuzenstvím víry, před tou, která ho zrodila tělesně. Dnes už je ten důvod zastaralý. Maria zrodila Krista tělesně, ale rozhodně nejenom tělesně, vždyť i ona je „blahoslavená, která uvěřila“ (Lk 1,45). Mariánská encyklika Jana Pavla II. pěkně rozvádí paralelismus mezi Abrahámem, „otcem všech věřících“ ve Starém zákoně (Řim 4,11), a Marii, matkou věřících Nového zákona. Její mateřství mělo počátek ve slovu „Staň se“ k poselství anděla, který jí zvěstoval Boží vůli. Zajímavý je postoj tohoto Božího posla na ikonách. Andělé, jako služebníci Boží, jsou obyčejně zobrazováni v pokorné pozici jak vůči Bohu, tak vůči svatým. Na obraze zvěstování se však anděl objevuje v síle a rozhodnosti. Je tu posel nejdůležitějšího Božího zásahu do dějin. Proto Maria, královna andělů, se před ním pokorně skloní,její tělo nabývá podoby harfy, kterou má rozezvučet dotyk Ducha svatého věčnou písní spásy


11.11.2004 - 22:22   JR  
» Re: Mt 12, 46-50

Syn Boha Otce
Slova otec a syn známe z denního života. Můžeme tedy naše pojmy do Božího života přenášet jen obrazně. Prvá božská osoba je Otec, ale je i mateřský princip, „rodí“ druhou božskou osobu - Syna. Toto zrození ovšem není tělesné, hmotné, ale duchovní. Syn přijímá od Otce ne podobu obličeje, ale spíše bychom řekli dokonalou podobu srdce (i tomu rozumíme ve smyslu duchovním): celou jeho vůli, celé jeho poznání. Myslí tak, jak myslí Otec, a nedělá nic než to, co vidí u Otce (srv. Jan 5,19). Toto myšlení a vůli Otce pak vtělený Boží Syn, Ježíš Kristus, zjevil nám, lidem. Vykonáváme-li tedy Boží vůli a myslíme li tak, jak nám to Bůh zjevil, máme podíl na synovství Božím, vstupujeme do života Nejsvětější Trojice. Ježíš však řekl něco zvláštního: „Kdo činí vůli mého Otce, je mně otcem i matkou.“ I tomu rozumíme v plném slova smyslu, i když obrazně. Na zemi se Syn Boží zrodil z Marie vjednom historickém okamžiku, kterýje středem dějin. Ale jeho „zrození“ se prodlužuje, proniká do světa více a více, až do dne jeho druhého příchodu. Ti, kdo slova Boží slyší a uskutečňují, pokračují ve funkci Matky Boží, aby byl nakonec Bůh ve všem.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet