21.jún 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď sa Kristovo svetlo usídli v srdci, všetko sa končí dobre: plač sa stáva radosťou, poníženie víťazstvom, bolesť slávou.

~JÁN XXIII.~

12.06.2003 - (čítanosť6456 reakcie7)


Mt 6, 25-34

      25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? 28 A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.

25-33.       Lk 12, 22-31.

      Archív / Kartotéka
12.06.2003 | Čítanosť(4251)
Mt 6, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(4107)
Mt 6, 9-15
12.06.2003 | Čítanosť(3476)
Mt 6, 1-8


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Mt 6,24-34

Nedělejte si starosti o zítřek.
To je uskutečnitelné jen pro člověka s „čistým pohledem“ na stvoření, kterým je schopen vnímat, že stvoření vychází z ruky toho, který sám je Dárcem života. Počítat s jeho péčí o náš život má učedníky uschopnit plně se dnes všemi silami věnovat „hledání jeho království a spravedlnosti“, tj. životu z vědomí Boží vlády v Ježíši přítomné uprostřed nás a z ochoty v tomto životě hledat a do důsledku přijmout jeho vůli.


16.12.2005 - 15:43   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Mt 6, 24-34

      Výstraha, aby sme neslúžili mamone - nie je popretím časných hodnôt. Pod mamonou môžeme ostatne rozumieť všetky stvorené veci, ktorým človek venuje toľko pozornosti, času a úsilia. Také veci ako blahobyt, postavenie, moc, zdravie, krása - sú veľmi dobré a užitočné, v určitých podmienkach dokonca potrebné. A dobre je, keď človek vie získať peniaze či vzdelanie, upevňovať svoje zdravie, pekne sa obliecť atď. Zmysel hodnoty veci je čímsi pozitívnym a podporuje tvorivý vzťah človeka k svetu (J. Pietraszko). Ale len dovtedy, keď sa nezmení v nenásytnosť a zaslepenie. Pri prílišnej starostlivosti sa človek stáva sluhom tých stvorených vecí, ich otrokom: svojich peňazí, svojho úspechu, svojej popularity - zatiaľ čo ony majú slúžiť nám, nie naopak!
      Ak si človek podriadi stvorené veci, ak nad nimi bude vládnuť - môže urobiť s nimi, čo sa mu páči, a teda môže ich dať so služby Bohu. A slúžiť Bohu - to znamená dávať Bohu svoju inteligenciu, svoje zdravie, svoju energiu, svoje talenty a schopnosti, aby mohol skrze nás zjavovať svoju Prozreteľnosť, plniť svoju vôľu a uskutočňovať svoje plány, aby mohol skrze nás stále tvoriť svet, posväcovať ho a prinášať mu spásu.
      A to je pravý úžitok zo stvorených vecí. Ako povedal Bertold Brecht: Každá vec patrí tomu, kto ju robí lepšou. A to je realizácia Božieho kráľovstva, o ktorom je dnes reč, že je treba ho hľadať najprv. Vtedy Boh „pridá“ nám to všetko, čo budeme potrebovať pre budovanie tohto kráľovstva. Človekovi, ktorý dá Bohu k dispozícii všetko - Boh zo svojej strany tiež dáva všetko.


22.02.2005 - 06:59   JR  
» Re: Mt 06, 25-34

Pohleďte na nebeské ptactvo
V češtině máme dva výrazy, které jsou podobné, ale mají různý odstín: péče a starost. O to, co nás těší, co je, jak se říká, náš „koníček“, pečujeme i s velkou radostí. Starost je naopak péče, ale s obavami, s napětím. Škodí zdraví, oslabuje nervy, činí práci smutnou záležitostí. Bůh ovšem chce, abychom o sebe a o všecko důležité pečovali, ale ne „úzkostlivě“, tak, aby z toho byla starost. V divadelních komediích se rádi smějeme kouskům bezstarostných kumpánů, kterým všechno vyjde. Je to ovšem jen na divadle, je to komedie. S důvěrou v Boží prozřetelnost se však bezstarostnost stává skutečností a je spojena s péčí o to, co nás těší. Blahoslavený Mikuláš Stensen, dánský konvertita a biskup (+1686), si složil pro sebe tuto modlitbu: „Bez tvé vůle nesejde z hlavy vlas, nespadne list ze stromu ani ptáček z nebe, nepřijde myšlenka na mysl, ani hlas na jazyk, ani se nepohne ruka. Ty jsi mne doposud vodil po neznámých cestách, veď mě nadále po stezce tvé milosti, ať to vidím nebo nevidím.“


22.02.2005 - 06:59   JR  
» Re: Mt 06, 25-34

Nemůžete sloužit Bohu a mamonu
Prastaré cizí slovo mamon přešlo i do našeho slovníku. Znamená peníze, majetek, ale v hanlivém slova smyslu. V čem je vlastně ta negativní stránka peněz, které musí konec konců nějakým způsobem všichni vydělávat? Moralisté tu aplikují všeobecnou zásadu, která doporučuje způsob užívání všech věcí na světě: máme jich upotřebit s mírou, ne víc a ne méně, než potřebujeme. Zásada je bezpochyby správná. Ale je neosobní, všeobecná. V evangeliu se proto dává víc důraz na osobní postoj. Mamon jsou peníze, kterým sloužíme my, místo aby byly ony ke službě nám. Je to tedy modloslužba a taje v přímém rozporu se službou jedinému Bohu. Po stránce psychologické tu jde o jistou záhadu. I lidé vzdorovití, nepoddajní, kteří odmítají poslouchat kohokoli, se snadno dávají do služby mamonu a jeho zájmu podřídí celý svůj život. Pracují do noci, aby rozmnožili peníze, kterých nikdy neužijí a které považují za nedotknutelné. Jak tvrdě musí otročit ten, kdo odepře sloužit Bohu!


22.02.2005 - 06:58   JR  
» Re: Mt 06, 25-34


Nikdo nemůže sloužit dvěma pánův
Děti mají rády pohádky Říká se, že je to proto, že ještě neznají svět. Ve skutečnosti děti velmi ostře pozorují, co se kolem nich děje. Začínají také vnímat, že je ve světě dobro a zlo. Instinktivně cítí, že se obojí nemísí, že dobré a zlé bytosti spolu bojují, a proto se musí postavit na stranu dobrých. Kdo si je vědom, že si nesmí pomísit svůj život tak, aby si stále protiřečil, zachová si mládí a životní svěžest. Bohužel se mnoho lidí podobá nemocným, kteří si podle sv. Jana Klimaka střídavě kapají do nemocných očí korylium, uklidňující lék, a hned nato zase pálící kyselinu. Evangelium však zdůrazňuje ještě jednu okolnost. Nemluví jenom o užívání dvou protichůdných léků, ale o službě dvěma pánům. Kristus se totiž setkává ve světě nejenom s „názory“ odlišnými od křesťanství, ale s tvrdošíjným odporem nepřítele, ducha světa a zloby. Proto se představuje duchovní život jako stálý boj. Je potřeba znát nepřátelské pozice a metody, abychom z neznalosti nepřešli z jedné strany na druhou. Tzv. rozlišování duchů je umění správně rozeznávat a správně volit to, co životu věčnému prospívá.


19.09.2003 - 15:43   PaedDr. František Dancák  
» Mt 6, 33

      „Najprv jedlo, až potom morálka!“
      To sú slová Bertholda Brechta z Trojgrošovej opery.
       Nie sú podobné zásady aj v našom živote?
       Najprv hmotné zaistenie a až potom náboženstvo? Najprv kariéra, postavenie, a až bude čas, až potom duchovné záležitosti? A keďže starosti o tento svet nám vezmú všetok čas, musíme odkladať modlitbu, účasť na bohoslužbách... na starobu, na smrteľnú posteľ... Počujme, čo hovorí Ježiš Kristus v podobenstve o nerozumnom boháčovi: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?“ (Lk 12, 20). Preto tak varovne znejú jeho slová z reči na vrchu: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo...“ (Mt 6, 33).


11.07.2003 - 21:53   Miron  
» Mt 6, 25-34

AI      Človek dnešnej doby je skutočný chudák. Žije v spoločnosti riadenej mechanizmom trhovej ekonomiky. Ak sa chce zarobiť, musí sa vyrobiť. A to, čo sa vyrobí, musí sa aj predať. Preto je na človeka vyvíjaný veľký tlak, ktorý za pomoci reklamy a iných rafinovaných prostriedkov mu nahovára, že nevyhnutne potrebuje to či ono. V človeku pri takomto tvrdení zareaguje pradávny pud sebazáchovy a stáva sa z neho zákazník. Ale aby mohol kupovať musí tiež najprv „vyrobiť a predať“.
      Je to nepretržitý kolotoč, ktorý často spôsobuje, že sa človek úplne odvráti od duchovných hodnôt a snaženia, len aby stačil s krokom doby.
KE      Ježiš Kristus nás chce vyslobodiť z tohto otroctva konzumného spôsobu života. Nabáda nás aby sme dôverovali Božej prozreteľnosti.
DI      Pod slovom prozreteľnosť chápeme neustálu Božiu starostlivosť o naše potreby. Boh vie, čo skutočne potrebujeme. Preto nám Ježiš radí, aby sme neboli ustarostení o potreby tohto sveta. Boh o nich vie. Pre nás majú v prvom rade platiť slová: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33).
      To neznamená leňošiť, nepracovať. Našou úlohou je hľadať Božie kráľovstvo. To znamená orezať, vzdať sa všetkého, čo by nás mohlo zdržať, alebo odviesť z tejto cesty. Pritom môžeme mať silnú nádej, že ak by nám vznikol nejaký ten vážny nedostatok, Boh má dostatok možností, ako sa o nás postarať.
PAR      Nie je to jednoduché, však? Chápeme hlbokú pravdivosť týchto slov, ale predsa sa neodvážime vydať sa touto cestou. Príčin môže byť niekoľko. Prvou, najzávažnejšou je nevera. Jednoducho neveríme Bohu Otcovi. Nie v tom zmysle, že by sme popierali jeho existenciu, ale v tom, že mu akoby určovali hranice jeho pôsobenia v našom živote. Akoby sme niekedy hovorili: „Tu som, Bože, som v chráme alebo modlím sa. Teraz tu je čas, aby si vstúpil do môjho života.“ Ale ledva vyjdeme z chrámu, alebo sa prestaneme modliť, prestávame dôverovať v Božiu prozreteľnosť. Jednoducho všetko chceme urobiť vlastnými silami.
      Ak Boh nie je v každom okamihu môjho života, tak mu neverím a nemôžem veriť ani jeho starostlivosti.
      Druhým dôvodom je pýcha, ktorá nás chce odviesť od závislosti na Bohu. Prosiť Boha o niečo, alebo spoľahnúť sa na neho v nejakej potrebe, je pre pýchu neprijateľné.
      Tretím hlavným dôvodom je strach z nedostatku, ktorý vyvoláva sebaláska, egoizmus.
      Ak dokážeme prekonať tieto prekážky, začneme robiť prvé kroky k pestovaniu odovzdanosti do Božej prozreteľnosti.
MY       Pred niekoľkými rokmi v Prešove pripravilo hnutie Focoláre Superkongres jednodňové stretnutie pre deti. Cítil som, že by bolo dobré pre deti z mojej farnosti zúčastniť sa tejto akcie. Času však bolo málo, autobus stál veľa a farská pokladňa spolu so mnou prežívala práve finančnú krízu. Od rodičov som nechcel, aby zaplatili deťom za cestu, lebo tým by mnohé deti z početnejších rodín nemohli ísť. Zveril som tento problém nebeskému Otcovi s dôverou, že sa postará.
      Prešlo niekoľko dní... a nič. V deň, keď bol najvyšší čas objednať autobus, dostali sme návštevu. Prišla bývala spolužiačka manželky Iveta s priateľkou. Nevideli sa už niekoľko rokov a tak sa rozprávalo o všetkom možnom. Nakoniec sa reč zvrtla na našu farnosť. Spomenul som akciu v Prešove ako aj finančné ťažkosti so zaplatením dopravy. Ivetina priateľka sa na to ozvala: „To predsa nie je problém. Môj manžel je podnikateľ... on rád prispieva na takéto akcie.“ A skutočne, bol to štedrý sponzor. Akcia sa vydarila. Boh preukázal svoju starostlivosť.
ADE      Nedajme sa teda zviesť náporom dnešného konzumného spôsobu života. Hľadajme najprv Božie kráľovstvo. Tak sa staneme svedkami úžasnej Božej starostlivosti o naše skutočné potreby.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet