20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Každé svoje významné dielo poznamenaj znakom kríža. Pamätaj si, že: načo je užitočná čo aj zlatá pečať, ak ňou pečatíš zhnitú slamu? Načo je užitočná Božia pečať – Kristov kríž – ak ho kladieš na čelo či ústa a tvoja duša je plná hniloby a špiny?

~sv. Augustín~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1305 reakcie0
(Share 323 0)


Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 8,27-35 / Vyznávame svojím životom.

Homília

Rozpráva sa, že keď sa Jozef Sarto, neskorší pápež Pius X. stal biskupom, otec mu už nežil. Vieme, že tento pápež bol synom poštára. Po biskupskej vysviacke ukázal svojej matke zlatý biskupský prsteň. Vtedy sa matka usmiala, sňala z prsta svoj kovový prsteň a dala do dlane svojho syna - biskupa so slovami: „Ten tvoj je zlatý a pekný. Môj je obyčajný a ošúchaný. Syn môj, keby však nebolo tohto môjho, nebolo by ani toho tvojho." Biskup Sarto to veľmi dobre vedel. Matka mu to nemusela pripomínať.
Prečo si tieto slová pripomíname dnes my? Život a príklad rodičov zohrávajú vážnu úlohu aj pre budúcnosť ich detí. Vám, kresťanským rodičom a tiež aj vám, dospievajúcim mladým kresťanom, je adresovaná otázka:
„A za koho ma pokladáte vy?" (Mk 8,29)
Ježiš má svoj plán, prečo prišiel na svet. Skôr ako ho uskutoční, pripravuje ľudí na prijatie jeho učenia. Preto prichádza aj do okolia Cézarey Filipovej. Ježiš, keď je s učeníkmi osamote, pýta sa ich, aby ich viac a viac viedol k uvažovaniu a spolupráci s jeho učením: „Za koho ma pokladajú ľudia?" (Mk 8,27) Keď dostane odpoveď, položí otázku, na ktorú majú odpovedať apoštoli sami; za koho pokladajú oni svojho Učiteľa. Je tu jeden vážny moment. Ježiš chce počuť vlastnú mienku učeníkov. Peter odpovedá: ,Ty si Mesiáš" (Mk 8,29).
Toto je veľký okamih v dejinách ľudstva. Tieto slová po prvý raz pretrhávajú závoj vo viere, a to pôsobením Ducha Svätého.
Peter však po ďalších slovách, keď Ježiš hovorí o tom, čo ho ešte čaká, robí Ježišovi výčitky, za čo sa mu dostáva od Ježiša tvrdého napomenutia.
Dnes dejiny vykúpenia poznáme, a predsa sami sme strojcami svojho šťastia a večného života. Dostáva sa nám poučenia, že nestačí len vyznať, že Ježiš je Boh, ale je potrebné, aby sme ho nasledovali vo svojom živote v plnení svojich povinností. Tie nie sú často príjemné, jednoduché a ľahké. Práve vtedy nemáme zabúdať, keď nás viera niečo stojí, že patríme Bohu, že sme na ceste do večného života a je čas našej skúšky.
Cirkev nám náš život nechce znepríjemňovať, keď nám pripomína sebazápor, naše povinnosti voči Bohu, blížnemu a sebe samým. Práve naopak, aby sme radostným, hoci ťažkým a dlhotrvajúcim úsilím získavali zásluhy pre večnú odmenu.
Sviatostné manželstvo, ktoré je cieľom väčšiny nás veriacich, je často príčinou mnohých nedorozumení. Nestačí len raz si vyznať svoju lásku a vernosť až do smrti, ale v ťažkostiach manželského života túto svoju lásku a vernosť i dokázať. Sviatosť dáva manželom znova a znova milosti, aby zachovali všetko, čo na seba vzali. Vyčítať niečo druhému, môže sa rovnať pokarhaniu Petra. Ježiš si aj v manželstve praje, aby sa naplnili slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma" (Mk 8,34). Ježiš tak tým, čo žijú v manželstve, ako aj tým, čo sa na manželstvo pripravujú, chce vo svojom kríži ponúknuť potrebnú posilu. Kresťanskí manželia svojím znášaním krížov vyznávajú Krista pred sebou navzájom a taktiež pred svojimi deťmi. Príklad rodičov vo vernosti, vzájomnej láske a úcte je veľkým obohatením pre ich dospievajúce a dospelé deti Takýto príklad neostane bez odmeny.
Dnes vieme, že k tejto udalosti pri Cézarey Filipovej zámerne došlo z vôle Božej. Dnes si uvedomujeme, že náš vzťah k Bohu musí dozrievať, rásť, a tak dokazujeme svoju vernosť k Bohu. To robí kňaz vo svojom živote, to robia slobodní, a to robí väčšina z vás, ktorí ste uzavreli sviatosť manželstva. Nechceme, aby sa nám dostalo pokarhania ako Petrovi. Dnes totiž naše poznanie učenia Ježiša je pre nás jasnejšie ako vtedy pre Petra.
Napriek tomu môžeme sa povzbudiť na príklade. V minulom storočí Schliemann objavil bájnu Tróju, o ktorej grécky básnik Homér píše, ako ju Gréci dobili pomocou dreveného koňa, ktorého v noci spred hradieb do mesta zo zvedavosti pritiahli obyvatelia Troje. Z toho koňa v noci vyšli grécki vojaci a ostatným vojakom otvorili brány mesta, ktoré zničili. Schliemann ako chlapec o tomto čítal a zaumienil si, že on toto mesto objaví. Ako študent nielenže sa snažil učiť to, čo mal, ale učil sa aj cudzie jazyky. Vieme, že ich vedel dvadsať sedem. To len preto, aby si mohol získať čo najviac majetku a vedomosti pre svoj budúci objav. Keď o tom rozprával, ľudia sa mu smiali. Schliemann bol v tom veľký človek, že vedel, čo chcel a pre to robil všetko.
Každý z nás mali by sme mať aj pri plnení Božej vôle takéto presvedčenie. Viem, čo chcem. Chcem dosiahnuť spásu. A tomuto podriadiť všetko ostatné. Boh túži po nás, preto všetky kríže a ťažkosti, tak v manželskom živote, ako aj mimo neho nám majú poslúžiť na získanie zásluh pre večnosť.
Nikto z nás nemal by opovrhovať tým, čo od nás žiada Boh, ani vtedy nie, keď je to ťažké a vyžaduje si to často veľkú odvahu a silu. Čistota v každom veku a stave je prostriedok pre odmenu. Kto ju stratí, zradí, zničí, ten si stroji odsúdenie. Pre prípad návratu, povzbudenia a posilnenia nám slúžia aj slová: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho" (Mk 8,35).
Naším prianím, túžbou je; prežiť svoj život podľa vôle Božej.
Vonkajšie, prirodzené a materiálne veci necháme tomuto svetu. Odnesieme si len duchovné. Jozef Sarto to vedel a vedela to i jeho matka, keď mu ukazovala svoj prsteň. Príklad a váš vzor, rodičia, kresťanskí manželia, je významným prínosom pre prípravu na sviatosť manželstva aj pre tých, čo si uvedomujú svoje poslanie na zemi.


26.01.2010 | Čítanosť(1259)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(3181)
Mk 8, 31 - 9, 1
12.06.2003 | Čítanosť(3162)
Mk 8, 10-21
12.06.2003 | Čítanosť(2859)
Mk 8, 22-30


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet