10.december 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nemajte strach pred neúspechmi. Prví je nutný, lebo cvičí vôľu. Druhý môže byť užitočný. A keď stanete i tretí raz, ste mužom.

~R. Bazin ~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1607 reakcie0
(Share 352 0)


Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Mt 28,16-20 / Múdrosť a výchova.

Homília

U nás je pekným zvykom, že nielen prvoprijímajúce deti, ale deti vôbec, skôr ako idú ku sviatosti zmierenia, najprv poprosia rodičov, prípadne starých rodičov o odpustenie za to, čím ich urazili, prípadne i zarmútili. Rodičia po pár slovách, keď im odpustia, povzbudia alebo napomenú, urobia deťom krížik na čelo. Požehnanie rodičov je veľká vec; tak pre samotných rodičov, ako aj pre deti. Prehlbuje sa tým vzájomný vzťah lásky a zároveň svojím správaním oslavujeme Najsvätejšiu Trojicu. Štvrtý príkaz z Desatora tak dostáva praktickú podobu.
Rodičia nielen pri krste svojho dieťaťa sa prihlásili k Bohu, ale aj svojím správaním, keď venujú pozornosť nielen telesnému, ale aj duchovnému rastu, plnia príkaz, ktorý dal Pán Ježiš apoštolom.
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal" (Mt 28, 19-20).
Tieto slová Pána Ježiša sa vzťahujú aj na rodičov. Kresťanskí rodičia prijatím dieťaťa prijímajú aj povinnosť pred Bohom - dať dieťaťu všetko, čo potrebuje nielen k telesnému rozvoju, ale aj pre spásu jeho duše. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice im na to poukazuje. Boh Otec rodičov použil ako nástroj, aby človek prišiel na svet. To nie je len vec matky a otca, že sa počalo dieťa, ale aj Boha Otca. Preto po počatí dieťaťa rodičia nemajú právo siahnuť na jeho život. Aj takto môžeme spoznávať tajomstvo činnosti Boha Otca. Boh stvoril dušu dieťaťu pri jeho počatí. Je správne, keď rodičia sa starajú nielen o telesný rast dieťaťa, ale keď v modlitbe prosia Boha Otca o zdravie pre svoje dieťa, a to tak telesné, ako aj duchovné.
Pohľad na svoje dieťa nech rodičom pripomína Boha-Syna, Ježiša Krista. Prečo? Rodičia nesmú zabúdať, že aj dušu ich dieťaťa Syn Boží na kríži vykúpil a povolal k večnému životu v jeho kráľovstve. Modlitba je pre rodičov posila pri výchove, aby splnili, čo od nich Boh žiada a raz boli spasení oni, aj ich dieťa.
Rodičia chcú, aby ich dieťa sa realizovalo. Tešia sa z úspechu dieťaťa, ale nesmú zabúdať, že dieťa potrebuje spoluprácu s Duchom Svätým. Dary, ktoré Boh chce dať dieťaťu, majú od začiatku vyprosovať rodičia. Je správne, keď matka, ktorá pocíti nový život vo svojom lone, začína sa modliť za svoje dieťa. Duch Svätý podľa prísľubu Pána Ježiša uskutočňuje dielo spásy v nás. Je správne, keď často zverujete svoje dieťa Duchu Svätému.
Boh nedáva rodičom dieťa len pre zábavu, ale aj ako prostriedok na získanie nových milostí. Rodičia, ktorí dieťa prijímajú ako dar od Boha, získavajú si milosti, ktoré Boh raz bohato odmení. Je preto vážny otáznik nad takými rodičmi, ktorí odmietnu prijať dieťa pre nepodstatné dôvody.
Veriaci rodičia aj vo svojom dieťati a vo svojom poslaní otca a matky pomocou modlitby spoznávajú tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Dr. Tihamér Tót spomína ženu, ktorá sa chcela dať vyfotografovať a pýtala sa, aká fotografia je najviac pôsobivá. Povedal: „Nechajte sa vyfotografovať ako učíte zopäť ruky svojho dieťatka k modlitbe. To je najkrajší postoj, aký podľa mňa najviac pristane matke.“
Pannu Máriu nazývame aj „Stolicou múdrosti". Toto pomenovanie pochádza zo stredoveku. Mnohým toto oslovenie už je cudzie. Dnes by sme to mohli krajšie preložiť. Stolica - sídlo múdrosti, v ktorom prebývala múdrosť. Pod sídlom môžeme vidieť aj vás, rodičov. Z vašich sŕdc, ktoré milujú svoje deti, vychádza nielen múdrosť prírodných vied, ale ešte dôležitejšia múdrosť ako prirodzená, a to múdrosť nadprirodzená. Rodičia málo robia pre svoje deti, keď im chcú zabezpečiť, sprostredkovať len príjemný telesný život. Veriaci rodičia sa snažia nielen o pekný život tu na zemi pre seba a svoje deti, ale všetko robia tak, aby všetci získali večný život. A Panna Mária čaká vaše modlitby. Panna Mária chce aj vás, rodičia, a aj vás, deti, mať všetkých pri sebe, a tak po celú večnosť žiť v šťastí.
Žiakom zomrel náhle kamarát. A tak prvý dotyk so smrťou v ich veku sa dotkol aj ich. Ako rozprávali o smrti, o tom hovorí ich triedna pani učiteľka takto: „Dievčatá a chlapci pri slove smrť zbledli. Pocítili strach. Jeden z chlapcov povedal, že on by chcel zomrieť ako 100-ročný. Iné dievčatko povedalo, že ona by chcela byť najprv mamou. A jeden z chlapcov povedal: Ja by som chcel zomrieť skôr, ako by som spáchal smrteľný hriech."
Hľa, tu je veľká múdrosť! Tu je ukryté tajomstvo Boha! V tom máme vidieť pomoc Panny Márie. Je na mieste si dnes pripomenúť jednu modlitbu a ktorú by sa od dnešného dňa rodičia mohli modliť:
- Deti naše, proste dnes nášho Boha, ktorého si s nami uctite ako Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého, aby sme vás naučili žiť šťastne nielen na zemi, ale najmä žiť šťastne pre nebo.
- Modlite sa za nás, aby sme nezabúdali pri vašej výchove na duchovné hodnoty.
- Modlite sa za nás, aby sme vám nedali zlý príklad, nepohoršili vás a uchránili pred hriechom.
- Modlite sa za nás, aby sme vás vychovávali ako dedičov neba.
- Modlite sa za nás, aby sme vám svoju vieru ukázali ako radosť.
- Modlite sa za nás, aby sme vás naučili žiť v nádeji pre nebo.
- Modlite sa za nás, aby sme spolu s vami v láske prežili tu na zemi predsieň neba.
– Modlite sa za nás, keď sme doteraz niečo vedome a dobrovoľne zanedbali pri vašej výchove. Proste Boha o posilu pre nás vo vašej výchove. Odpustíte nám, že sme podľahli zvodom sveta a neurobili sme všetko tak, ako od nás žiadal Boh.
Iste, deti, dnes splníte svojim rodičom toto prianie. Pán Ježiš miloval deti a neostanú nevypočuté vaše modlitby a prosby.
Rovnako dnes si, deti, uvedomte aj vy, že keď milujete svojich rodičov, milujete aj Boha v Najsvätejšej Trojici. Kto si cti Boha Otca, ten je vďačný rodičom za všetky dobrá. Vie si šetriť veci, vie byť úctivý, vďačný a pozorný. Dobrý syn a dcéra nezabúda prosiť Boha Syna za svojich rodičov. Nie iba v deň ich sviatku, ale každý deň. Dieťa, ktoré sa denne modlí za rodičov, privoláva požehnanie od Boha aj pre seba. Pán Ježiš viac žehná takého syna a dcéru. Poslušnosť a láska voči rodičom neostane bez odozvy. Duch Svätý napĺňa svojimi darmi prosiacich.
Toto sú v praxi realizované slová Pána Ježiša, ktorý povedal: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta" (Mt 28,20).
Dnes si uvedomujeme, že tajomstvo Najsvätejšej Trojice je možné poznať. Stačí na to pomerne málo. Pred pár rokmi učiteľ si robil posmešky zo žiakov, ktorí sa pripravovali na prvé sväté prijímanie. Vtedy učiteľ neprávom použil výrok, ktorý sa pripisoval jednému z prvých kozmonautov: „Prenikol som až k hviezdam, ale Boha som nevidel." Učiteľ tento výrok niekoľkokrát posmešne zopakoval. Tu sa prihlásil jeden z prvoprijímajúcich chlapcov a spýtal sa: „Súdruh učiteľ a mal ten kozmonaut čistú dušu?" Čo odpovedal učiteľ chlapcovi, neviem, ale z chlapca prehovoril Duch Svätý.
Dnes si uvedomujeme, že Boha aj dnes možno spoznať, vidieť, stretnúť sa s ním, mať s ním zážitok, pocítiť jeho silu, lásku, pokoj, ale len vtedy, keď človek má čistú dušu. A dnes všetci chceme práve o to prosiť. Deti, rodičia, kňaz, slobodní, starší i mladí, všetci cítime, že jedno z najväčších tajomstiev je možné poodhaliť, keď plníme slová Pána Ježiša z dnešného evanjelia. Chceme zachovávať všetko, čo nám prikázal.
Krížik na čelo, požehnanie, prežehnanie nie sú len bezduché symboly. Veď práve vtedy si navzájom sprostredkúvame milosti a požehnania navzájom pre seba.


07.07.2003 | Čítanosť(1928)
Téma: Múdrosť / Vzdelanie
25.06.2003 | Čítanosť(1682)
Téma: Bdelosť / Múdrosť
26.01.2010 | Čítanosť(1284)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(11086)
Mt 28, 1-20
18.01.2010 | Čítanosť(1243)
Múdrosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet