21.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Náš nepriateľ diabol nemá moc nútiť nás, ale iba hádže zlé myšlienky, ako rybár návnadu. A keď súhlasíme a prijímame ich, vtedy nad nami vládne. Keď ich odháňame modlitbou, zranený od nás uteká.”

~SV. TEODOR STUDITA ~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť2575 reakcie0
(Share 487 1)


Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Zvestovanie Pána / Lk 1,26-38 / Dôležitý oznam.

Homília

Kto z nás by nepoznal modlitbu „Anjel Pána"? Je to modlitba, ktorú konáme trikrát denne, keď počujeme hlas zvonov. Trikrát v tejto modlitbe vyslovujeme slová, ktorými anjel Gabriel v galilejskom mestečku Nazarete pozdravil jednoduché dievča, mladú ženu Máriu, ktorá sa navonok ničím mimoriadnym nelíšila od svojich súčasní-čok. A predsa. Jeden pozdrav, jedno stretnutie a dnes aj ako nádherné echo príjemnej piesne. Dnes si pripomíname tieto slová anjela.
„Zdravas, milosti plná, Pán s tebou" (Lk 1,28).
Toto stretnutie opísal evanjelista sv. Lukáš. Stretnutiu anjela Gabriela s Pannou Máriou hovoríme „Zvestovanie". Boh Otec dal prarodičom v raji prísľub, že žena porodí potomstvo, ktoré rozšliape hlavu hadovi (por. Gn 3,15). Svätí Otcovia a exegéti vykladajú tieto slová vzťahujúc ich na Ježiša Krista, lebo on bol jediný potomok, ktorý zvíťazil svojou smrťou na kríži nad hlavou diablovou, keď nás všetkých vykúpil. V tých slovách predpovede vidíme Máriu, ktorá bez pričinenia muža porodí dieťa-Ježiša, ktorého predpovedali proroci a o ktorom sám Boh Otec dáva svedectvo, že Ježiš je Syn Boží. „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie" (Mt 3,17).
Anjel pri zvestovaní oslovuje Máriu a zveruje jej dôležitý oznam. Oslovuje Máriu slovami, ktoré hovoria o veľkosti posolstva a zároveň o veľkej láske Boha k Panne Márii. Mária, hoci zarazená, premýšľa o tomto ozname. Je isté, že o predpovedi vie. Bola pravoverná Židovka a každý Žid o prísľube vie. Mária však premýšľa. Nevie nič viac, len to, čo hovoria proroci, a preto si pýta viac informácií. - „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám" (Lk 1,34). Dostáva sa jej vysvetlenia, dokonca svedectva o príbuznej Alžbete, ktorej tiež Boh preukázal veľké dobrodenie v starobe, že tiež počala syna, hoci bola neplodná. Anjel ešte pripojí slová: „Bohu nič nie je nemožné" (Lk 1,38). A Mária dáva svoj súhlas. Cirkev od V. storočia slávi tento sviatok a deväť mesiacov pred narodením Pána Ježiša si pripomíname túto veľkú udalosť v dejinách vykúpenia.
Cirkev si za dvetisíc rokov osvojila veľa pobožností, ako je ruženec, litánie, krížová cesta, deviatniky, púte a podobne. Cirkev žiadnu z týchto pobožností nepredpísala konať pod hriechom, to znamená, že ju veriaci kresťan katolík musí konať. Veriaci si ich môžu konať podľa svojej vôle, podľa toho, ako sa im páčia. Len slávenie svätej omše je pre veriaceho kresťana záväzné.
Už sme si povedali, kto by sa mal zúčastňovať na svätej omši a kedy od účasti na omši v nedeľu a v prikázaný sviatok je kresťan oslobodený.
Pri treťom príkaze z Desatora: „Spomni si, aby si deň sviatočný svätil", sa dnes zastavme aj v súvislosti so sviatkami. Dnes máme pracovný deň, hoci si pripomíname z dejín spásy významnú udalosť, akou bezpochyby Zvestovanie Pána je. Tretí príkaz Desatora však hovorí len o sviatočnom dni, o nedeli. Toto je teda Boží zákon. Cirkev má však právo zaviazať svojich členov aj ďalšími príkazmi, ktorými sa môže rozmnožiť život milostí. Sv. Pavol hovorí: „Spravodlivý žije z viery" (Rim 1,17). To znamená, že na viere sa zakladá náš mravný život.
Stretnutie veriacich v nedeľu a vo sviatok v kostole na spoločnej modlitbe, zjednotení s Bohom, dáva veriacim ničím nenahraditeľnú posilu a milosti. Veriaci človek počas týchto stretnutí dostáva možnosť duševne rásť a obohacovať svoju myseľ novým poznávaním Božej lásky. „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi" (Mt 18,30). Nielen nedeľa, ale aj sviatky majú sociálny význam. Tak ako štát si určuje určité dni ako sviatky, dni pokoja a podobne, keď si národ pripomína určité významné udalosti alebo osobnosti, tak aj tí, čo uverili v Boha od hory Sinaj, slávili aj iné významné dni.
V cirkevnom kalendári máme niekoľko takýchto dní. Pre kresťana katolíka je samozrejmé, že slávi nedeľu. Ale okrem nedele sú to aj dni, keď si z dejín spásy pripomíname dôležité udalosti. Tak rozlišujeme tieto udalosti na:
1. Slávnosti
2. Prikázané sviatky
3. Neprikázané sviatky
Neprikázaných je pravda viac. Účasť na svätej omši v neprikázaný sviatok sa veriacim doporučuje, ale ich neúčasť na svätej omši sa neberie ako hriech. Medzi také sviatky patrí aj dnešný - Zvestovanie Pána 25. III. Medzi väčšie sviatky, kedy nás účasť na svätej omši nezaväzuje pod hriechom, patrí: 2. február - Obetovanie Pána; Veľkonočný a Turíčny pondelok; 8. septembra - Narodenie Panny Márie; 26. decembra -sviatok sv. Štefana; Premenenie Pána; slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho; slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa; 15. septembra - slávnosť Panny Márie Sedembolestnej -hlavnej patrónky Slovenska; 5. júla - sv. Cyrila a Metoda. U nás na Slovensku nás nezaväzuje pod hriechom ani slávnosť sv. Jozefa.
Okrem nedele u nás na Slovensku je kresťan katolík povinný zúčastniť sa na sv. omši v prikázané sviatky, ktoré rozdeľujeme do troch skupín, a to:
1. Sviatky Pána
2. Sviatky Panny Márie
3. Sviatky svätých
Sviatky Pána sú štyri: Narodenie Pána - Vianoce - 25. decembra; Zjavenie Pána -6. januára; Nanebovstúpenie Pána - na štyridsiaty deň po zmŕtvychvstaní a pripadá to vždy na štvrtok; Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi - Božie Telo. Je to štvrtok po sviatku-nedeli Najsvätejšej Trojice. Iné sviatky Pána spadajú na nedeľu, ako je najväčší sviatok v cirkevnom roku, Zmŕtvychvstanie Pána; Turičná nedeľa - Zoslanie Ducha Svätého, vznik Cirkvi; sviatok Krista Kráľa - posledná nedeľa v cirkevnom roku.
Sviatky Panny Márie sú tri: Nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8. decembra; Slávnosť Bohorodičky Panny Márie - 1. januára; Nanebovzatie Panny Márie -15. augusta.
Sviatky svätých sú na Slovensku len dva: Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla - 29. júna a slávnosť Všetkých svätých - 1. novembra. Viackrát sme si povedali, že biskupská konferencia môže po predchádzajúcom schválení Apoštolskou stolicou niektoré z prikázaných sviatkov zrušiť, alebo ich preložiť na nedeľu (por. kán. 1246 - §2).
Dobrý kresťan tieto prikázané sviatky nielen pozná, to znamená, že ich vie vy menovať, ale ich aj zachováva. Sú to pre nás dni, keď pre svoju dušu sme ochotní urobiť viac. Dnes neďaleko miesta „zvestovania" v Nazarete stretáva sa v krásnom a veľkom kostole mnoho pútnikov. Tento kostol je známy aj tým, že na jeho stenách sú skoro vo všetkých rečiach napísané známe slová archanjela Gabriela.
Je pravdou, že svätá omša neobsahuje vo svojom úradnom texte tieto slová, ako napríklad v omši je modlitba Pána „Otče náš", ale to neznamená, že si Pannu Máriu počas omši neuctíme. Veď na jej počesť aj dnes máme pri svätej omši tri modlitby a prefáciu, kde ju prosíme o príhovor, pomoc, orodovanie u jej Syna, Ježiša Krista. Iste aj naša dnešná účasť, hoci je dnes neprikázaný sviatok, neostane bez milostí. Panna Mária je tá, ktorá nielen posluhovala svojmu Synovi, nášmu Bohu, ale po svojom nanebovzatí je nám sprostredkovateľkou mnohých milostí.
A preto nielen počas jej sviatkov, ale často, pri rôznych modlitbách a najmä pri počutí zvonov; ráno, na obed a večer, chceme ju pozdraviť, a tak si pripomenúť významnú udalosť - Zvestovanie Pána - ktorú si dnes pripomíname.


26.01.2010 | Čítanosť(1260)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(3345)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2977)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2967)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet