20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak vieme ako používať zbraň modlitby, nech už je pokušenie akékoľvek veľké, nakoniec budeme víťazmi, pretože modlitba je sinejšia než všetci zlí démoni. Ten, na ktorého útočia duchovia temnoty, sa potrebuje len hlboko odovzdať modlitbe a s veľkým úspechom odrazí útok.

~Svätý Bernard ~

02.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1368 reakcie0
(Share 399 0)


Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mt 02,1-12 / Svedomie. / Zjavenie Pána

Homília

Často sa odvolávame na svoje svedomie. Stáva sa, keď niekto prestupuje nejaký príkaz alebo zákaz, vie sa ospravedlniť vo svojom svedomí, že to nie je zlo, hriech.
Mladá spolupracovníčka sa vrátila z prerušenia tehotenstva. Bola veriaca. Veď dvakrát do roka pristupovala ku spovedi... Priateľky jej vyčítali hriech, ktorého sa dopustila. Ona sa necítila vinná, veď už má tri deti a dnes nie je možné uživiť štvrté. A najlepšia obrana je protiútok. A tak zaútočila na kolegyne: „To mi vyčítajú tie, ktoré kradnú z práce veci!" Oni jej na to odpovedali, že to nie je také veľké zlo, akého sa dopustila ona. Na svoju obhajobu znova zaútočila: „A čo tvoj vzťah k ženatému mužovi?" - „To nič nie je," odpovie druhá. - „A čo vaše vyjadrovanie?" pokračuje tá, ktorú chceli napomenúť.
Svedomie. Ten neodmysliteľný sprievodca nášho života. Príslovie hovorí: „Povedz mi, s kým sa priatelíš a ja ti poviem kto si, alebo kým sa staneš." Každý z nás máme svedomie. Čo je to svedomie, aké je naše svedomie, aké by malo byť a čo to má spoločné s Desatorom, vysvetlíme si dnes po prečítaní evanjelia.
V dnešnom evanjeliu vystupuje viac postáv. Herodes, kráľ v Jeruzaleme, veľkňazi a zákonníci a tiež mudrci.
Títo všetci majú svedomie. Veď každý zdravý človek má v širšom zmysle slova svedomie. Je to akási vnútorná iskra, ktorá je vo všetkých ľuďoch, nie iba veriacich. Je to akási norma, stupnica, pomocou ktorej človek poznáva princípy morálneho činu. Už v raji prarodičia vedeli, čo smú a čo nesmú. Bratia Kain a Ábel mali túto iskru a každý sa slobodne a dobrovoľne prejavil. Svedomie v prísnom zmysle slova je praktický úsudok, osvietený svetlom viery, ktorým človek v konkrétnom čine poznáva mravnú povahu ľudského činu.
Človek nemôže hneď na začiatku pri styku so zlom hovoriť, že sa dopustil niečoho zlého. Boh nám dal rozum a my sa máme slobodne vyjadriť. Preto človek má vo svojom živote poznávať Boha. Herodes svedomiu nevenoval pozornosť. On myslí len na svoj trón. Preto každý, kto mu siahne na jeho trón, bude usmrtený. Jeho svedomie je otupené. Zabil si svoje svedomie. Stal sa bezcitným človekom. Vo svojej bezcitnosti Herodes tak ospravedlňuje svoje mravné priestupky. Čo pre neho znamenalo dať zabiť okolo tridsať betlehemských chlapcov? Nič! Veď dal zabiť svojich dvoch synov, matku, manželku a chcel dať pred smrťou, podľa historika Jozefa Flávia, vyvraždiť aj židovskú veľradu len preto, že keď budú nad týmito vyvraždenými plakať, budú plakať aj nad ním, keď umrie. Niet sa čo čudovať, že mu v otupenom svedomí, laxnom svedomí uniklo, že sa má narodiť Mesiáš.
Veľkňazi a zákonníci predstavujú v oblasti svedomia ďalšiu skupinu ľudí. Oni vedia o proroctve: „A ty, Betlehem, v judskej krajine" (Mt 2,6), čo napísal prorok Micheáš (Mich 5,1). Boja sa však viac kráľa ako Boha. Viac poslúchajú kráľa ako Boha. Ich svedomie je pomýlené. Podľahnú strachu pred človekom, a preto radšej mlčia. Od nich by sa malo očakávať, že národ prijme Mesiáša. Oni však mlčia a neskôr ešte zaútočia na Mesiáša.
Mudrci, ktorí sa vydali na cestu, pretože podľa kníh sa dozvedeli, že hviezda bude znamením narodenia nového kráľa, sú predstaviteľmi čistého svedomia.
Každý človek na základe rozumu už pred vykonaním skutku, má uvažovať slobodne o mravnej povahe činu. Keď človek uvažuje, či je čin morálne dobrý alebo zlý, keď nedal ešte súhlas, tak čin mu ani neosoží, ani nie je na škodu. O tomto uvažovaní hovoríme ako o predchádzajúcom svedomí. Veď každý čin je indiferentný. Až súhlas človeka rozhoduje.
Je dobré, aby človek nadobudol súlad vnútorného hlasu s objektívnou pravdou. Je to akási harmónia so zákonom, ktorým sa dobro nariaďuje, zlo zakazuje, čnosť predpisuje, radí, dovoľuje a k plneniu mravných noriem navádza. Svedomie človeka roz hoduje. Je to totiž pevné presvedčenie i keď toto svedomie nie je azda v súlade s objektívnymi normami mravnosti. V takom prípade hovoríme o istom svedomí. Povedzme si to na príklade. Ja mám svoje svedomie. Ráno sa zobudím a som si istý, že je nedeľa, hoci je sobota. Som povinný ísť na sv. omšu, hoci som v omyle. Keď však nejdem a som si istý, že je nedeľa, v skutočnosti je len sobota, pácham hriech proti príkazu z pätora. Iný príklad. Dám si na obed rezeň. Keď ho zjem, zistím, že je piatok. Nemám hriech. Moje svedomie bolo isté, že nie je piatok. Je potrebné sa vyvarovať omylu dobrovoľného, alebo zlomyseľného a odstrániť nedbanlivosť.
Nesprávne je zmätené svedomie. Je to u človeka, ktorý nevie, či koná dobre alebo zle. Jeho duševný zmätok vzniká z nevedomosti. V takom prípade je potrebné pýtať si radu od múdrejšieho a skúsenejšieho. Ak sa nemôže opýtať, vtedy si musí voliť to, čo sa mu zdá menším zlom. Je to obdobie dospievania. Sú to nové veci, ktoré človek spoznáva a s ktorými sa stretáva. Tu sa majú často mladí radiť a nie brať veci tak, ako ich robí väčšina.
Najideálnejším stavom mysle človeka je jemné svedomie. Človek vie, čo mu osoží a čo mu škodí, čo je dobré a čo zlé a podľa toho aj koná. Pri čine si vzbudzuje ľútosť nad pokleskom a má snahu napraviť hriech. Takéto svedomie sa získava častou modlitbou a pristupovaním ku sviatostiam. Takéto svedomie citlivo reaguje a môžeme ho prirovnať k lekárenským váham.
Je potrebné povedať si tiež aj o úzkostlivom svedomí. Je to vnútorný hlas duševne plytkých ľudí, ktorí vidia hriech tam, kde ho niet. Taký človek robí nešťastným seba i iných vo svojom okolí. Mal by sa viac modliť k Duchu Svätému o dar múdrosti. Takí ľudia často upadajú do zúfalstva.
Opakom úzkostlivého svedomia je laxné, čiže ľahostajné svedomie. Ľudia s takýmto svedomím si zasa z hriechu nerobia nič. Každý sa máme snažiť o to, aby naše svedomie bolo pravdivé, správne a isté. Človek si má byť vedomý svojej zodpovednosti za činy a musí byť teda pri rozume a slobodný. Mal by odstrániť pochybnosti, pretože vtedy sa vystavuje nebezpečenstvám, že sa dopustí hriechu. Človek nikdy nesmie konať proti svojmu svedomiu. Je však povinný poznať zákony, prikázania a prípadne si ich dať vysvetliť, či dať sa poučiť. MY
Je správne, že sa vychovávame. Človek vtedy získava istotu vo svojom rozhodovaní, konaní a tým sa jeho život stáva Bohu milším a taktiež radostnejším.
Neprechádza od jedného extrému do druhého. Vie logicky posúdiť veci. Človek preto nesmie sa stať ani rigoristom a ani laxistom. Rigorista zaujíma prísne stanovisko a laxista pravý opak.
Stane sa takáto vec. Rigorista nájde peňaženku s väčším obsahom peňazí. Urobil všetko preto, aby sa dozvedel, kto je jej vlastníkom. Napriek snahe sa mu to nepodarilo. Rigorista si ju aj napriek tomu neponechá a dá ju na dobročinné ciele. Laxista ten sa nebude nikoho pýtať a peňaženku si hneď skryje pre seba.
Iný príklad. Pozeráte televíziu. Chcete si odpočinúť. Tešíte sa na pekný film. Zrazu však nastane neslušná scéna. Rigorista hneď tvrdo vystúpi, vypne televíziu a ide spať. Laxista ten sa s pôžitkom pozerá ďalej. Katolícka morálka zavrhuje aj rigorizmus a aj laxizmus. Oba extrémy škodia človeku. Doporučuje sa na chvíľu prepnúť program, na chvíľu vzdialiť sa, prípadne častejšie si vzbudiť úmysel, že nechceme škodiť svojej duši.
Dnešný sviatok Zjavenia Pána nás poučil o tom, aby sme hľadali aj my Boha vo svojom živote, riadili sa istým, správnym a pravdivým svedomím. Preto je cez celý život potrebné pokračovať vo vzraste lásky k Bohu, vzdelávaní sa v pravdách, posväcovaní seba a túžbe po Bohu.
Svedomie druhého musíme rešpektovať. Máme však morálne právo a povinnosť aj napomenúť a napomenutie prijať.


26.01.2010 | Čítanosť(1259)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
25.06.2003 | Čítanosť(878)
Téma: Svedomie
12.06.2003 | Čítanosť(11037)
Mt 28, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(3968)
Mt 23, 13-39
12.06.2003 | Čítanosť(3429)
Mt 21, 33-46


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet