3.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Príčina zla sa nemá hľadať vo vonkajších okolnostiach človeka, ale predovšetkým v hĺbke jeho srdca. Aj liek proti nemu musí vyjsť z jeho srdca. Preto sa kresťan musí úprimným úsilím o obrátenie vzoprieť splošteniu človeka a vlastným životom ohlasovať radosť skutočného oslobodenia sa od hriechu... vďaka úprimnej kajúcnosti, pevnému predsavzatiu polepšiť sa a vďaka jasnému vyznaniu vín.

~Ján Pavol II.~

02.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1175 reakcie0
(Share 361 0)


Téma: Úvod do Desatora / Lk 1,26-38 / Mária je nám vzorom.

Homília

Nenájdeme katolíckeho kostola, kde by sme sa nestretli s úctou k Panne Márii. Dokonca aj protestanti, ktorí majú na Pannu Máriu svoj pohľad, vidia v Márii prínos pre vieru, aj keď nie až v takom stupni, ako je tomu u nás či u východných cirkví. Taktiež u mohamedánov v Koráne sa spomína Panna Mária, hoci len ako matka proroka Ježiša, ale aj tu je vidieť určitú úctu.
Panna Mária je nám aj v oblasti Desatora osobnosťou, ktorej príklad je pre nás nenahraditeľný.
Mária pri oznámení anjela Gabriela, že sa má stať Matkou Božieho Syna, sa zamyslí a pýta: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" (Lk 1,34)
Text opisuje významnú historickú udalosť v dejinách spásy. Je to dôležité stretnutie. Tým viac správanie Panny Márie v ňom vyniká, učí a oslovuje. Zo slov a reakcie Panny Márie na toto posolstvo je vidieť, že Panna Mária je slobodný človek. Boh si to praje, ale Boh aj plne rešpektuje slobodnú vôľu Panny Márie. Rovnako Panna Mária si je vedomá svojej slobody. Neponáhľa sa s odpoveďou. Svoj súhlas, svoje „fiat" zvažuje svojím rozumom a slobodou.
Významná je otázka, ktorou sa obracia na anjela o podanie vysvetlenia: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" (Lk 1,34) Mária verne zachováva Zákon, ktorý dal Boh cez Mojžiša aj jej. Pripravuje sa na uzavretie manželstva s Jozefom. Pozná zákony, tradíciu a tiež túžbu národa po predpovedanom Mesiášovi. Aj Mária, ako pravoverná Židovka, teší sa na Mesiáša. A toto všetko jej nestačí. Ona chce mať vo všetkom jasno. Uvedomuje si, že jej súhlas hlboko zasiahne do jej života. A nielen jej. Ona vtedy iste myslí nielen na Jozefa, svojho snúbenca, ale aj na to, či tým súhlasom neporuší Zákon. Ona chce byť verná Zákonu. A preto v odpovedi anjela vidíme jedno z najväčších tajomstiev viery, kde sa neprestúpil Zákon a zároveň začalo sa dielo spásy bez prispenia prirodzených prostriedkov.
Správanie Panny Márie je pre nás školou. V jej správaní môžeme sa naučiť ďalším dôležitým veciam potrebným pre našu spásu. Mária je slobodný človek, užíva rozum a slobodnú vôľu. Tieto dary uschopňujú previesť ľudský čin. K tomu, aby mohol človek previesť mravný čin, treba brať do úvahy tieto tri objektívne pramene mravnosti: predmet, okolnosti a cieľ činu.
V živote Panny Márie sa nestretneme so zlom, s ktorým by súhlasila. Zlo je nedostatkom dobra. Mária nás učí využiť slobodnú vôľu v dobro. Predmetom činu je samotná vec, ktorú človek svojím rozumom poznáva, tvorí si o nej ideu, svojou vôľou smeruje za ňou a ktorá v ňom vyvoláva túžbu a patričné city. Predmet môže byť dobrý; ako je modlitba, almužna, vznešená myšlienka. Opak je zlý, ktorému nemáme dať svoj súhlas. Panna Mária zaiste neklamala sv. Jozefovi po zvestovaní. Klamanie je predsa zlý čin. Keď chceme povedať, že je niečo zlé alebo dobré, môžeme to povedať len v spojitosti s cieľom a okolnosťami, prečo to chceme, robíme a za akých okolností k tomu dochádza. Dobrý čin je len vtedy dobrý, keď pri plnom vedomí a slobodnej vôli chceme cieľ dobrý. Ak dôjde k nejakej úchylke od týchto podmienok, znamená to poruchu a čin sa tak stane zlým. Niekto dáva milodar len preto, aby ho chválili; modlíš sa len pre obdiv; robíš vec len pre pochvalu. Keď hovoríme o okolnostiach činu, myslíme na kvalitu ľudského činu. Týchto sedem okolností je potrebné mať na pamäti, keď chceme mať pozitívny úžitok:
11. Kto: Jedná sa o osobnú kvalitu konajúceho predmetu. Je rozdiel, či to koná dieťa a či dospelý. Kňaz alebo veriaci laik. Človek pozbavený svojprávnosti alebo zdravý človek.
Napríklad: Väčšiu škodu spôsobí krádežou dospelý ako dieťa, aj keď sa jedná o rovnakú sumu. To neznamená, že dieťa môže kradnúť. Preto je potrebné deťom veci vysvetľovať.
2. Čo: Vyjadruje vlastnosti predmetu, s ktorým sa spojuje úkon. Napríklad: Iné je dať almužnu a iné je ukradnúť. Keď niekoho urazíme, je to niečo celkom iné, ako keď prejavíme úctu.
3. Kde: Je rozdiel, kde človek ten čin spácha. Napríklad: Je rozdiel, či ukradne v kostole alebo v obchode. Vieme, že určité veci sa v kostole chápu ako posvätné. Zneuctenie Eucharistie je napríklad hriech rezervovaný Svätému Otcovi. Taktiež vražda v kostole je príčinou, aby bol kostol uzatvorený až do novej vysviacky.
4. Akými prostriedkami: Tu sa berie ohľad na činnosť. Nástroj použitý na získanie. Napríklad: Podvodom alebo úlisnosťou získať titul, postavenie je podstatne iné ako čestnou prácou, poctivým učením a podobne.
5. Prečo: Týmto slovom sa naznačuje dobrý alebo zlý účel činnosti. V knihe „Bedári" čítame, ako hlavný hrdina za ukradnutý chlieb dostal viac rokov ťažkého väzenia. To je niečo celkom iné ako ukradnúť zo špásu, chamtivosti a podobného zlého úmyslu.
6. Ako: Naznačuje spôsob činnosti. Iné je, keď niečo získame usilovnosťou, prezieravosťou, rozvahou či opatrnosťou, ako naopak, ľahkomyseľne, brutálne, surovo a podobne. Spomeňme si na časté ohovárania, alebo vyrieknutie mena Ježiš, Boh či Mária. V dobrom to môže byť modlitba a prinesie požehnanie, a v druhom prípade je to vlastne volanie po potrestaní.
7. Kedy: Vyjadruje sa príslovka času, v ktorom sa činnosť prevádza. Cez týždeň máme pracovať. V nedeľu máme odpočívať. Kto znesväcuje nedeľu prácou, ktorú môže vykonať cez týždeň, uráža Boha.
Tieto okolnosti nám prezrádzajú a rozhodujú o kvalite a vlastnosti činu.
Okolnosti meniace podstatu činu: Je to vec, ktorá pôsobí na predmetnú kvalitu úkonu, že mu pridávajú novú podstatnú vlastnosť.
Napríklad: Nečistota je morálne zlo už svojím predmetom. Ak ju páchajú dvaja, menia sa už okolnosti a je to už zlo a ak ju páchajú - stačí jeden - so záväzkom, je to ešte väčšie zlo. Okolnosti nemeniace podstatu činu: Jedná sa o to, keď sa predmet kvality činu ani
nezvyšuje, ani nezmenšuje.
Napríklad: Je jedno, či klame doma alebo na ulici, slovom alebo písmom. Okolnosti priťahujúce: Jedná sa o nich vtedy, keď sa nemenia vlastnosti ľudského činu,
ale prípadne zvyšujú buď jeho dobrotu, alebo zlobu.
Horšie je, keď sa niekto hnevá tri dni, ako ten, čo sa hnevá hodinu. Horšie je, keď sa
oplzlé vtipy rozprávajú pred deťmi ako pred dospelými. Umenšujúce okolnosti: Keď sa jedná o zníženie intenzity viny.
Menšia je vina urážať predstaveného bez svedkov ako pred svedkami.
V živote Panny Márie sa nám predstavuje vzor a príklad hodný nasledovania. Mária nás oslovuje pri plnení povinností v Betleheme, Nazarete i na Golgote. Jej láska k Synovi sa prenáša na všetkých ľudí.
Táto dnešná nedeľa je posledná pred sviatkami Narodenia Pána. Urobme si poriadok vo svojej duši. Uvedomujeme si, že zľahčovanie a vyhovárame je proti učeniu Krista a príkladom Panny Márie. Práve preto viďme aj v Desatore nie brzdu skutočného šťastia, ale inšpiráciu odstrániť každé zlo, každý hriech z nášho života.
Skôr ako pristúpime ku sviatosti zmierenia, zastavme sa pred sochou či obrazom Panny Márie, ktoré nechýbajú v našich domovoch a kostoloch a pohľad na ňu nech ožiari naše vnútro a milosť, vyprosenú cez ňu, premeňme na požehnanie, ktoré vo sviatosti zmierenia nám môže urobiť sviatky Narodenia Pána skutočne pokojnými, radostnými a pre spásu prospešnými.


26.01.2010 | Čítanosť(1228)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet