10.december 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nehybná ľahostajnosť je pre bratov, ktorí sú na ceste ku Kristovi, neposlušnosťou.

~Z pravidiel zo života v Taizé ~

18.10.2006 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1240 reakcie0
(Share 362 0)


Téma: Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok / Mk 12,24-32 / Kresťan a koniec sveta / Kresťan sa má pripravovať na koniec sveta

Homília

AI: Bratia a sestry! Čo by ste robili teraz keby v túto chvíľu na zem prišiel Ježiš? Akým hodnotám by ste dali prednosť? To, čo konáme tu na zemi raz budeme musieť zanechať, lebo všetko sa pre nás skončí keď sa priblíži naša posledná hodina nášho života.

KE: Aj dnešné evanjelium nám chce pripomenúť „Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“ (Mk 13,30-32)

DI: Ježiš nás chce týmito slovami upriamiť na koniec sveta. Podľa exegétov by sme to mohli nazvať slovom eschatológia - otázka o posledných veciach, ktoré sa udejú na konci sveta, keď príde Kristus. Na túto eschatológiu očakávania konca sveta úzko súvisí dnešné prvé čítanie z knihy proroka Daniela Daniel tu hovorí o udalostiach posledných čias. Budú to časy strašnej tiesne a úzkosti. Ide o život a smrť. Spravodlivý z Božieho ľudu („ zapísaní v knihe života“) prežijú záverečný boj a zachránia sa. Aj spravodlivý predošlých čias, čo vo svete mŕtvych („v prachu zeme“ - „v krajine prachu“) vedú biedny život, budú vzkriesení a budú žiť naveky. Naproti tomu hriešnici ( čo nie sú zapísaní v knihe života) biedne zahynú; ak by však do toho času umreli, aj oni budú vzkriersení, ale len na svoju hanbu, aby spoznali zlo. Dnešný svet zvlášť sekty hľadajú odpoveď na otázku: Kedy príde koniec sveta? O tomto nás dnes presviedčajú mnohé sekty ako napríklad svedkovia Jehovovi. Koľko krát predpovedali koniec sveta, a svet stále existuje. Pre veriaceho človeka by otázka konca sveta mal byť kresťankou nádejou ako o tom hovorí aj apoštol Pavol Solúnčanom:“ Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami! (1 Sol 13-18) Toto posolstvo nám hovorí utešujúcu pravdu, že Boh určuje hranice všetkého; všetko je v jeho rukách. On nám určuje aj hranice silám zla skracuje pre vyvolených dni utrpenia. Je prítomný aj na miestach a vo chvíľach veľkého súženia. Kristus nám hovorí, aby sme sa nebáli lebo on je s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Ježiš tým, že nám teda hovorí posledných veciach nemôžeme zabudnúť na slovo Božie kráľovstvo. O Božom kráľovstve sme sa mali možnosť počuť aj vo štvrtok v tomto týždni. Božie kráľovstvo je spojené s koncom sveta. My môžeme už tu na zemi prežívať Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo vládne v nás vtedy, keď nechávame v sebe pôsobiť Boha a pripravujeme sa na stretnutie s ním. Ježiš sa nám sám ponúka ako prostriedok k tej správnej príprave na jeho príchod, keď príde na konci vekov - Svätá omša. je okamih kde sa pripravujeme tento posledná okamih; preto v najsvätejšej chvíli voláme “Smrť tvoju Pane zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame kým neprídeš v sláve.“

PAR: Ako máme teda bratia a sestry chápať koniec sveta? Posledné strebnutie - koniec sveta teológovia nazývajú aj posledný súd. Bude to stretnutie lásky a milosrdenstva Každý človek sa má na stretnutie s Bohom pripravovať. Naša príprava spočíva v tom, že nemáme uľaviť v láske k modlitbe, k službe našim blížnym, lebo nepoznáme ani deň a hodinu. Nepočúvajme bludy dnešných siekt, ktorý hľadajú odpoveď kedy príde koniec sveta, ale snažme sa držať evanjelia, ktoré nám hovorí: „ Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.“ ( Mk 13,33)

MY: Istý mních, ktorý bol počas svojho života vždy, keď sa blížili jeho posledná hodina, bol veľmi naradovaný. Predstavenému to bolo veľmi divné, a preto sa ho opýtal, prečo je zrazu taký veselý. Mních mu odpovedal: - Nesúdil som ľudí ani vtedy, keď som od nich veľmi mnoho trpel. Preto pevne verím, že keď sa s Bohom stretnem pri poslednom súde, že ma ani Boh neodsúdi, ale že ma za dobré skutky, ktoré som sa snažil konať odmení. Vidíme ako tento mních mal hlboké presvedčenie, ako sa snažil žiť stále pripravený na stretnutie s Bohom. Snažme sa aj my stále každým dňom sa pripravovať na stretnutie s naším nebeským Otcom. dajme počas nášho života tu na zemi prednosť takým hodnotám, ktoré budú osožné pre našu spásu.

ADE: Pane si vždy prítomný medzi nami po všetky dni nášho života. Daj, aby sme boli vždy pripravený na tvoj príchod, aby si nás nenašiel nepripravených. Daj nám silu, aby sme sa dokázali zriecť tých hodnôt ktoré nám prekážajú dostať k tebe. Pane daj, nech prekypujeme láskou, úctou, pokorou k tebe s k našim blížnym. Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(2861)
Mk 12, 35-44
12.06.2003 | Čítanosť(2761)
Mk 12, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(2613)
Mk 12, 13-17


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet