28.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Pri napredovaní je pre nás najpotrebnejšie mlčanie pred Bohom v túžbach i v slovách, lebo rečou, ktorú najradšej počúva, je mlčanie v láske.”

~SV. JÁN Z KRÍŽA ~

17.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1211 reakcie0
(Share 324 0)


Téma: Mk 12,28b-34 / Milovať Boha i blížneho

Homília

      Priznám sa, že čo sa týka varenia a pečenia, nerozumiem tomu. Mnohé z vás si neviete ani predstaviť svoj život, aby ste nevyskúšali nové recepty, nové jedlá, ktoré s radosťou predkladáte na stôl. Ale aj v iných veciach veľmi často ľudia hľadajú akési normy, zásady, akýsi tajomný stred, pomocou ktorého by mohli urobiť svoj život šťastnejším, lepším.
      Recept na šťastnejší život nám predstavuje dnešné čítanie zo Svätého písma, ktoré zdôrazňuje úlohu a význam lásky v živote človeka. Ide o lásku k Bohu a k blížnemu. Sú to dva príkazy, ktoré Pán Ježiš spája do jedného.
      „Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily“ a: „milovať blížneho ako seba samého...“ (Mk 12,32).
      Toto je jedna čnosť, bez ktorej nie je možné si predstaviť život človeka, čnosť, ktorá zmierňuje napätie, rozvíja iniciatívu, poháňa ľudí k veľkým skutkom, je motorom všetkého ľudského konania. Čnosť, ktorá zjednocuje ľudí i národy medzi sebou a tejto čnosti dávame meno - láska.
      „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? „ - pýtal sa zákonník Ježiša (Mk 12,28). A odpoveď znie: Prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu. Bez tohoto príkazu si nevieme predstaviť ľudský život.
      Čo je to vlastne láska? Ťažká odpoveď. Môžeme povedať, že Pán Ježiš na ňu odpovedal nielen slovami, ale i celým svojím životom. Preto mohol na konci svojho života povedať: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov „ (Jn 15,13).
      Možno si hneď kladieme otázku: Prečo máme povinnosť milovať Boha? Pretože on nás prvý miloval. Z lásky k nám stvoril svet a dal ho človeku, aby mu slúžil. Človeka stvoril na svoj obraz a povýšil ho nad všetku živú a neživú prírodu. Keď dal človeku život, dal mu ešte ďalší dar, svoje božské priateľstvo. Človek však nedocenil tento veľký dar. Spáchaním hriechu zničil tento veľký dar a odvrátil sa od Boha. Ale podstatné je to, že Boh sa nevzdal človeka. V starosti o jeho spásu a šťastie prisľúbil mu poslať Vykupiteľa. Tento prísľub dal ešte v raji a potvrdzoval to cez prorokov, patriarchov a učencov. A keď predpovedaný Vykupiteľ prišiel, dosvedčil to svojím učením, svojím životom a láskou k Bohu a k človeku. V rozhovore s Nikodémom, o čom píše svätý Ján evanjelista, Ježiš odkryl okraj Božích tajomstiev. Vyjadril to slovami: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život“ (Jn 3,16).
      Môžeme sa presvedčiť, že láska Pána Ježiša k ľuďom nepozná hraníc. Túži podčiarknuť jej neopakovateľnú hodnotu, preto Pán Ježiš odovzdal ju svojim apoštolom a cez nich nám všetkým vo svojom testamente, to znamená vo svojej veľkňazskej modlitbe, ktorú sa modlil krátko pred svojím umučením vo večeradle. Vtedy povedal: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“ (Jn 15,9). Túto prosbu povedal Pán Ježiš na Zelený štvrtok večer a na Veľký piatok bol už mŕtvy. Zomieral spokojný. A kto zomiera spokojne, ten sa pred smrťou nezaoberá malichernými otázkami, ale hovorí o tom, čo mu najviac leží na srdci.
      Čo ležalo Ježišovi na srdci? Čo chcel? Na čo by sme nemali po jeho smrti zabudnúť? Chcel, aby sme stále mali na mysli to, čo svätý Ján tak pekne opísal: Boh je láska a my máme povinnosť uveriť tejto láske. A nielen jej uveriť, ale túto lásku aj žiť, aby sme raz mohli Krista-lásku vidieť vlastnými očami vo večnosti.
      Znalec Písma z tohto evanjelia, zákonník, keď sa opýtal Pána Ježiša, ktoré je najväčšie prikázanie, dozvedel sa nielen to, že je to láska, ale počul i to, akú úlohu zohráva v hierarchii všetkých hodnôt. Ježiš mu povedal, že milovať celým srdcom... je viac ako všetky zápalné a ostatné obety (v.33). Tým akoby mu chcel Ježiš povedať, že dobrá je každá modlitba, keď sa koná nezištne, obete, ktoré konáme, dobré skutky pre iných, ale bolo by to ešte všetko málo, keby to nebolo presiaknuté láskou k Bohu.
      Láska k Bohu je najkrajšia čnosť. Bez nej náš život by nemal najmenšej hodnoty, zmyslu. V takomto svetle viera dáva človeku už tu na zemi nebo.
      Vedel o tom už svätý Augustín, pretože keď premýšľal o tejto téme, položil svojim poslucháčom otázku: - Povedz mi, čo miluješ a ja ti poviem, kým si. Ak miluješ nebo - si nebom, ak zem - si zemou, ak miluješ Boha - si Bohom. -
      Dnes by sme si mali položiť otázku sami sebe: Čo vlastne milujeme? Čo sa nachádza v našich srdciach? Aké sú naše najtajnejšie želania, myšlienky? To je ten najlepší seizmograf našej duše a svedomie nám na tieto otázky dá najlepšiu odpoveď.
      Povie nám naše svedomie zhodné slová s Pavlovými? „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými... a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol... „ (1 Kor 13,1-2).
      Iba láska, iba ona jediná čosi znamená! Čo má bez nej hodnotu? Svätý Pavol končí hymnus o láske slovami: „ A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska“ (1 Kor 13,13).
      Je potrebné ešte niečo vysvetľovať?
      Potrebné je už len jedno:
      Žiť v láske, žiť lásku.
      Vniesť skutočnú lásku do slov a skutkov nášho života.
      Aj Ježiš sa pýta a má to jeden cieľ: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? „ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. „ Ježiš mu odpovedal: „ Pas moje baránky „ (Jn 21,15).
      Kristus prijal vyznanie Petra a potvrdil, že toto stačí na to, aby ho tu na zemi zastupoval. Láska vystačí na všetko, lebo je všetkým.
      Dvaja priatelia sedia pri vínku a rozprávajú sa. Jeden povie:
      Keby si mal tri autá, dal by si mi jedno?
      Samozrejme.
      A keby si mal tri kabáty, daroval by si mi jeden?
      Prirodzene.
      A keby si mal tri košele, daroval by si mi jednu?
      Prečo nie, mám práve tri. Vyber si jednu.
      Istému mudrcovi položili tri otázky: Ktorá hodina je v ľudskom živote najdôležitejšia? Ktorý človek je najdôležitejší? Ktorý skutok je najdôležitejší?
      Mudrc odpovedal:
      Najdôležitejšia hodina je vždy tá prítomná. Najdôležitejší je vždy ten človek, ktorý práve stojí pred tebou. A najdôležitejší skutok je vždy láska.
      Najmilší! Do kostola prichádzame každú nedeľu. Prichádzame, aby sme sa zúčastnili na svätej omši. Ale prichádzame do kostola tiež aj preto, aby sme sa presvedčili o veľkej láske Boha k nám. Vyprosujme si od tejto Lásky, aby sme si zapálili srdcia, aby boli celkom jeho. Prosme o silu, aby sme vedeli milovať Boha a blížneho i za sťažených okolností. V úvode som spomínal, že nie som špecialista na kuchárske či cukrárske umenie. Som kresťan, kňaz a všetci sme tu veriaci. Preto zamyslime sa nad receptom šťastia nielen pre tento svet, ale i pre večnosť, a ten znie:
      Milovať budeš Pána, Boha svojho, z celého srdca svojho, z celej sily svojej... a svojho blížneho ako seba samého.
      Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(2742)
Mk 12, 35-44
12.06.2003 | Čítanosť(2639)
Mk 12, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(2530)
Mk 12, 13-17


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet