1.júl 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Modlitbou sa čas nestráca, ale získava.

~E. Puzik ~

03.05.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1268 reakcie0
(Share 290 0)


Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19-23

Homília

      1. januára 1987 na slávnosť Bohorodičky Panny Márie vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II. v chráme sv. Petra mimoriadny Mariánsky rok, ktorý začal 7. júna, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. K tomuto roku Svätý Otec najprv ohlásil a 25. marca zverejnil encykliku o Preblahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi so začiatočnými slovami: Matka Vykupiteľa. Keď kardinál Ratzinger na tlačovej konferencii oboznámil novinárov s týmto sedemdesiat–stranovým dokumentom a zdôraznil, že Mariánsky rok nie je iba vyjadrením oddanej lásky voči Panne Márii, Matke Božej, ale je výzvou pre všetkých, aby nasledovali jej životnú cestu, a tak naše pokolenie spoznalo svoju úlohu v tejto dejinnej chvíli a uprostred mnohých ťažkostí napredovalo správnou cestou.
      Blíži sa začiatok tretieho tisícročia narodenia Ježiša Krista. Je to chvíľa, o ktorej svätý Pavol napísal: „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo“ (Gal 4,4–5). Je to čas, v ktorom Svätý Duch začal svoje dielo v milostiplnej dievčine z Nazaretu, keď jeho zatienením sa v jej lone začala formovať ľudská prirodzenosť Božieho Syna, Ježiša Krista. V tejto chvíli vstúpil do ľudských dejín Syn Boží, aby v nich uskutočnil dielo spásy. Katolícka náuka vidí začiatok tohoto spásneho diela už v nepoškvrnenom počatí Panny Márie, ktoré pokračuje v jej súhlase: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Tak začína obdobie Nového zákona: zvestovaním, vtelením i narodením Ježiša Krista. Od tých čias začínajú nové dejiny sveta, obnoveného a vykúpeného.

      V dnešnom evanjeliu sme počuli výzvu Pána Ježiša: „Prijmite Ducha Svätého“ (Jn 20,22).

      Katolícka Cirkev vždy verila, že Duch Svätý sa spojil s Pannou Máriou, aby osobne zasiahol – i keď v spojení s ostatnými osobami Najsvätejšej Trojice – do diela ľudskej spásy. Cirkev učí, že v zhode s láskou Otca i Syna pôsobí v pláne vykúpenia sveta tretia božská osoba – Duch Svätý. „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn“ (Lk 1,35). Moc Ducha Svätého urobila, že osobnosť Panny Márie sa so všetkými jej prednosťami a silami, rovnako duchovnými i telesnými, dokonale prispôsobila úlohám predurčenými v jej pláne vykúpenia (por. Sv. Tomáš, Summa Theol. III. 27).
      Na základe tejto zrodenej viery sa jasnejšie a dokonalejšie chápe a rozumie Sväté písmo. Cirkevní otcovia na Východe i Západe hovoria o rôznom poslaní Ducha Svätého, ktorý vychádza z Otca i Syna, plnosť milostí a kresťanskej lásky, darov a plodov každej čnosti, rovnako blaženosti a zvláštnych darov, ktoré tvoria výbavu Nevesty pre nebeskú svadbu. Toto okrášľuje mystickú manželku Ducha Svätého, Matku slovom vteleného Boha. Pre svoje privilégiá a dary, výnimočné milosti, ktoré pochádzajú od Ducha Svätého, je Panna Mária v liturgii nazývaná ako Dom Boží – svätostánok Ducha Svätého.

      Bude pre nás veľkou posilou, keď si uvedomíme pôsobenie Ducha Svätého na Pannu Máriu.
      Bol to Duch Svätý, ktorý od jej počatia ju vykúpil najušľachtilejším spôsobom, vzhľadom k zásluhám Ježiša Krista – Spasiteľa ľudského pokolenia. (por. Pius IX. Bulle Ineffabilis Deus 8. XII. 1854: DS 2803).
      Bol to Duch Svätý, ktorý ju podnietil k súhlasu s panenským počatím najvyššieho Syna, oplodnil jej lono, aby porodila Spasiteľa, najvyššieho Pána.
      Bol to Duch Svätý, ktorý naplnil jej dušu radosťou a vďačnosťou, ktoré zaznieva z jej spevu Magnifikat, ktorým sa obracia k Bohu, svojmu Spasiteľovi.
      Bol to Duch Svätý, ktorý vnukol Panne Márii, aby vo svojom srdci si verne uchovávala slová a skutky od narodenia a detstva jej Syna, na ktorých sa podieľala s takou dôverou a láskou.
      Bol to Duch Svätý, ktorý viedol Pannu Máriu, aby požiadala svojho Syna o premenenie vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej, čo bol prvý zázrak, ktorým vzbudil vieru u svojich učeníkov.
      Bol to Duch Svätý, ktorý bol oporou Márii pri kríži a ktorý ju rovnako inšpiroval ako pri zvestovaní, že je to vôľa Otca, aby zostala v materskom spojení so svojím Synom i pri jeho obete vykúpenia ľudského pokolenia (por. Jn 19,25).
      Bol to Duch Svätý, ktorý naplnil nesmiernou láskou bolestné srdce Panny Márie, aby počula z úst svojho Syna testament: byť matkou Jána, ktorého Ježiš miloval (por. Jn 19,26–27) a tým sa uskutočnil predobraz duchovného materstva celého ľudstva (por. Enc. Adjutricem populi, 9.9.1896 Acta Leonis XIII. vol XV, s. 302).
      Bol to Duch Svätý, ktorý na krídlach najvrúcnejšej kresťanskej lásky vyniesol Pannu Máriu do úlohy prosiacej a modliacej sa vo večeradle, kde boli učeníci Pána Ježiša... všetci zotrvali jednomyseľne na modlitbách spolu so ženami i s Máriou, matkou Ježišovou a s jeho bratmi (por. Sk 1,14). Bol to Duch Svätý, ktorý viedol srdce Panny Márie na jej ceste tu na zemi, aby túžila po spojení so svojím Synom a takto jej pripravil dôstojné privilégium nanebovzatia s jej telom a dušou, ako to učí naše náboženstvo. (Pius XII. Const. ap. Munificentissimus Deus, 1. X. 1950, AAS 42 1950 str. 768).
      Poslanie Panny Márie v spojení s Duchom Svätým, jej nanebovzatím nekončí v tajomstve spásy. Dôkazom toho je i Mariánsky rok. Blížiace sa druhé tisícročie narodenie Ježiša Krista si budeme pripomínať o trinásť rokov. Vtedy budú všetky oči veriacich obrátené na jeho osobnosť. Je to prirodzené, že skôr ako sa narodil Ježiš Kristus, narodila sa žena, z ktorej prijal ľudskú prirodzenosť, ktorá ho počala, zrodila a starala sa oňho s materinskou láskou. Z viacerých strán sa podľa Svätého Otca ozvali hlasy, aby tomuto jubileu predchádzalo obdobie hlbokej, účinnej a učenlivej spomienky na jeho matku–Pannu Máriu. Jej príchodom sa celkom priblížilo narodenie Vykupiteľa.
      Advent – očakávanie Starého zákona pripomíname si každoročne obdobím pred vianočnými sviatkami, v ktorom sa často spomína osobnosť Panny Márie. Každoročne si počas štyroch týždňov spomíname s Pannou Máriou na narodenie Ježiša Krista. O čo viac a dôslednejšie máme tak robiť pred príchodom takého nevšedného, vzácneho jubilea! Ak chceme ostať verní viere, nesmieme bez vrúcnej spomienky obísť jej osobnosť. Už Druhý vatikánsky koncil akoby pripravil cestu tomuto Mariánskemu roku ôsmou kapitolou vieroučnej konštitúcie O Cirkvi pod názvom Blahoslavená Bohorodička Panna Mária v tajomstve Krista a Cirkvi. Pod jej materinskou ochranou putujeme do zasľúbenej zeme, a preto veriaci upierajú svoje oči k Panne Márii, ktorá žiari v celej vospolitosti vyvolených ako vzor čností (por. LG 65).

      Náš veriaci ľud už od vekov cítil tieto hlboké pravdy, aj keď ich nevedel vhodne vyjadriť. Svedčia o tom mnohé pútnické miesta, ktoré sú rozosiate po celom Slovensku, kde sa vždy veriaci dostali bližšie cez Máriu k Ježišovi. Tieto svätyne nespustli a cesty do nich nezarástli burinou. Niekdajšie tradičné sprievody vystriedali moderné komunikačné prostriedky, ale ničím sa nenahradil vrúcny vzťah veriaceho ľudu k Matke Božej, najmä v tomto Mariánskom roku budú z našich úst sústredenejšie a častejšie odznievať pozdravné Zdravasy, litánie, ružence a mariánske bohoslužby slova. Túto úctu i poznatky o Panne Márii a jej postavení v Cirkvi chceme v tomto roku prehlbovať, očisťovať a zdokonaľovať. Naši slovenskí biskupi a ordinári sú presvedčení, že túžba Svätého Otca prinesie bohaté ovocie na poli nášho duchovného života. Už teraz voláme s Cirkvou na celom svete:
      Slávna Matka Spasiteľa,
      hviezda morská putujúcich,
      brána nebies otvorená,
      buď pomocou padajúcich.

      Ukončíme túto úvahu prosbou, ktorá zaznieva po každej pobožnosti k Panne Márii: So svojím milým Synom, nech nás požehná Panna Mária. A požehnanie udeľujú naši biskupi a ordinári Slovenska. Amen.


      Inšpirácie: Zostúpenie Svätého Ducha / Inšpirácie Jn 20, 19-31
      Kartotéka: Jn 20
12.06.2003 | Čítanosť(2463)
Jn 20, 11-18
12.06.2003 | Čítanosť(2461)
Jn 20, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2311)
Jn 20, 1-10


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet