26.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ak si vezmeš niečo alebo niekoho pre seba, nehovor, že ho miluješ; lebo v okamihu, keď sa ho zmocňuješ, aby si si ho ponechal pre seba, umiera ti láska v rukách.”


~MICHEL QUOIST~

28.06.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť3941 reakcie0
(Share 614 0)


Téma: Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13–19

Homília

      Kto z nás by nepoznal heslo terajšieho Svätého Otca Jána Pavla II. „Totus tuus!“ – „Celý tvoj!“ Poznáme aj jeho znak, v ktorom je veľké písmeno M. Vieme, že Svätý Otec Ján Pavol II. je veľkým ctiteľom Panny Márie. I tento Mariánsky rok, ktorý teraz prežívame, je veľkým prejavom jeho lásky k Panne Márii a zaiste chce, aby celý kresťanský svet si uvedomoval v tomto roku veľký príhovor Panny Márie za nás u svojho Syna, Ježiša Krista. Panna Mária má i titul Matka Cirkvi. Cirkev si od prvých rokov veľmi vážila Pannu Máriu. Apoštoli i prví veriaci jej preukazovali svoju úctu a lásku. Panna Mária po svojom nanebovzatí prosí za nás. Mária i pápež milujú Pána Ježiša a milujú i Cirkev.
      Pán Ježiš dal prvému pápežovi Petrovi prísľub: „Cirkev pekelné brány nepremôžu“ (Mt 16,18).
      Cirkev tieto slová Pána Ježiša brala vždy vážne. I v tých najťažších chvíľach dejín Cirkvi, keď sa zdalo, že Cirkev zanikne, boli to slová, ktoré povzbudili, oduševnili, potešili. Cirkev a najmä pápeži, i napriek tomuto prísľubu sa obracali s prosbou o pomoc a posilu k Panne Márii. Dnešná doba je obzvlášť ťažká. Svätý Otec vie o týchto slovách Pána Ježiša, ale vie i to, že prísľub a orodovanie Panny Márie za Cirkev je veľkým prínosom pre nás. Preto tieto slová: Celý tvoj!
      Dnešná slávnosť nás vedie v duchu do Ríma, kde založili svoje svedectvo viery apoštoli Peter a Pavol. Svätý Peter – prvý pápež, a neskoršie cez dvadsať storočí 364 pápežov, jeho nástupcov Cirkvi, na ktorého konci je dnes Ján Pavol II., boli si vedomí svojej zodpovednosti a pomoci od Pána Ježiša. Slová, ktoré povedal Pán Ježiš na brehu Genezaretského jazera Petrovi, akoby sme počuli i dnes: Ty si Ján Pavol II., to je skala a na tejto skale vystavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. I tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj na nebi. Cirkev vybudovaná na skale je mocná a brány pekelné ju nepremôžu. Od vekov trvajúca vojna medzi dobrom a zlom trvá stále. Náš život sa často dotýka zla. Potrebujeme viac posily, protiváhy. Zlo, čiže moc „s bránami pekelnými“, to je vláda diabla a nad ním môžeme zvíťaziť len silou učenia, neomylnosti v učení Cirkvi. Svätý Peter dostal moc kľúčov. Je to zvláštna moc, vďaka ktorej nás učí Druhý vatikánsky koncil, že biskup Ríma z moci svojho úradu, konkrétne z úradu zástupcu Ježiša Krista i pastiera celého sveta – Cirkvi, má úplnú najvyššiu a univerzálnu vládu, moc nad Cirkvou... Iba jedného, a to Petra vyznačil ako skalu a nositeľa kľúčov Cirkvi, iba jeho ustanovil za pastiera celej svojej pastviny. Byť nositeľom moci kľúčov, byť pastierom a učiteľom celej Cirkvi to neznamená len hlásať pravdu. Pravda potrebuje svedectvá. Apoštoli vydávali svoje svedectvo, keď kráľ Herodes začal prenasledovať niektorých členov Cirkvi. Peter, a rovnako i veľa pápežov pocítilo prenasledovanie, ba i vlastnou krvou spečatili svoju vieru. Ján Pavol II. neprestajne vydáva svedectvo, a to svojím životom i slovom. On rovnako vylial svoju krv... Nikomu nemusíme pripomínať dramatickú udalosť z 13. mája 1981. Sám Svätý Otec o tom povedal: – Pán Ježiš mi preukázal svoju lásku, že som mohol trpieť a pocítiť ohrozenie svojho života a zdravia, a tak dať svedectvo o pravde a milosti. – Len slová a učenie nestačia. Potrebujeme príklad činu, potrebujeme svedectvo. Toto nachádzame vo Svätom Otcovi, veď stojí za ním dvetisíc rokov trvajúca tradícia stolice Petrovej, na autorite ktorej pracovali pokolenia.
      Musíme si uvedomiť, že postup v Cirkvi dopredu je na našom konci. Musíme si uvedomiť, čo je žriedlo napredovania v Cirkvi. Netreba začať od kritiky, ale od svojho duchovného vzrastu. Keď sa svätý Peter ocitol vo väzení, kde vydával svedectvo o svojej viere, v tom čase – ako to opisuje Lukáš v Skutkoch apoštolských – celá Cirkev sa neustále modlila za neho. Vtedy Pán poslal svojho anjela a vyslobodil Petra z ruky Herodesovej i zo všetkého, čo chystali Židia. Boh bedlí nad svojou Cirkvou. Boh bdie nad Svätým Otcom, ale tým viac sme všetci povinní uskutočňovať svoju vieru a modliť sa za námestníka Pána Ježiša na zemi. A modlitby by malo byť viac, veď pápež je Slovan. Skutočne v modlitbe pamätáme na neho? Spomenieme si na neho pri súkromnej modlitbe? Viem, že veľa ľudí sa každý mesiac trinásteho modlí za Svätého Otca od toho dňa, čo bol 13. mája na neho spáchaný atentát. Všetci sme členmi Cirkvi a na jej živote sa musíme zúčastňovať. Slová Svätého Otca musíme počúvať a vidieť v nich veľkú hodnotu: – Cirkev je spoločnosť spiatočnícka a nepriateľská voči každému pokroku... – K takému úsudku prišiel západonemecký časopis Spiegel. Spiatočnícka Cirkev, a predsa kráčajúca k novému tisícročiu, novému, humánnemu... Veľa ľudí by si chcelo dnes podriadiť Boha i Cirkev svojim osobným záujmom. Preto počujeme hovoriť o názoroch, aby v mene akejsi modernosti Cirkev povolila rozvody, aby nemala nič proti potratom, zabíjaniu nenarodených detí, aby zrušila celibát kňazov, atď. Námietky namierené proti Cirkvi sú súčasne námietkami proti Svätému Otcovi. Treba si uvedomiť, že nie všade je Svätý Otec prijímaný láskavo a nie všade od neho sa čaká posilnenie vo viere. Spomeňme si na cestu Svätého Otca do Holandska v roku 1985. Demonštrácie, ktoré boli namierené proti Cirkvi i jej hlave. Ale ak je pravda Pána Ježiša, ktorú dnes hlása Svätý Otec, pre niekoho nevýhodná, to je skutočný predmet, že ten rovnako bude robiť výčitky pápežovi i Cirkvi. Dnešný človek často hľadá „ľahký život“, často chce nájsť svoje miesto tam, kde sa mu nik nestavia do cesty, nenariaďuje povinnosti, pretože kdesi zablúdil, stratil sa a v sile svojej túžby si chce ospravedlniť svoj postoj. Svätý Otec si už veľakrát musel vypočuť pomýlené názory. Niekedy odpovedá priamo a rázne, niekedy po vypočutí takýchto názorov sa stane, že ani neodpovedá.
      Otázku evanjelia si zosobníme aj my. Za koho my pokladáme Ježiša Krista? Ak odpovieme, a to by bolo najsprávnejšie a najlepšie ako Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16), tak odpovedáme spolu so Svätým Otcom i s Pannou Máriou. Dnes – na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla – vydajme pred svetom jasné a zrozumiteľné svedectvo, že chceme žiť tak, ako nás učí nástupca Petra – pápež, že milujeme Pannu Máriu a chceme byť jej vernými synmi a dcérami.
      Celý tvoj. Zopakujme si to nielen ústami, ale aj s úprimným srdcom. Chceme byť celí tvoji, Mária. Amen.
10.02.2010 | Čítanosť(2542)
Téma: Sv. Petra a Pavla /
12.06.2003 | Čítanosť(3158)
Mt 16, 13-20
12.06.2003 | Čítanosť(3070)
Mt 16, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(3034)
Mt 16, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet