3.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Mladík objavuje, že je ,niekým’ nezávislým od druhých; dospelý objavuje, že je ,niekým’ uprostred druhých.

~MICHEL QUOIST~

03.03.2004 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1905 reakcie0
(Share 425 0)


Téma: Žiť lásku, ktorú Boh od nás očakáva / Láska / Mt 5, 46-47

Myšlienky... 25/2004

      „Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?“ (Mt 5, 46-47).
      Ak dnes pozorujeme svet v jeho každodenných udalostiach na jeho všetkých spoločenských úrovniach počnúc rodinou a končiac medzinárodnými vzťahmi, zisťujeme, že láska akoby stále viac ustupovala nenávisti, tolerancia arogancii, diplomacia vojenským konfliktom. Zdá sa nám, akoby sme sa stále viac a viac topili v problémoch, ktoré si nevieme pokojne vyriešiť a ktoré nás privádzajú do krajných situácií, kde namiesto otvoreného, úprimného dialógu, dohovoru a veľkorysého odpustenia použijeme úskok, podvod a podraz na dosiahnutie svojich neraz i pochybných egoistických cieľov. Tieto každodenné skúsenosti len prehlbujú krízu spoločenskej klímy, zahusťujú hmlu, v ktorej sa stráca jasnosť videnia pravdy a stláčajú ortuť teplomera k bodu mrazu v medziľudských vzťahoch. Svet je k sebe skôr znepriatelený ako spriatelený. Na takýto stav sa potom môžeme pýtať – prečo je to tak, čo je toho príčinou a ako to napraviť a zmeniť k lepšiemu? Pokúsme sa nad tým spoločne pouvažovať.
      Ak zoberieme lásku ako princíp a základný fenomén medziosobnej komunikácie, musíme hneď na začiatku vedieť, že láska znamená z psychologického hľadiska vôľu človeka urobiť šťastnou druhú bytosť, priať a robiť jej trvale za každých okolností a zo všetkých síl dobre. Musíme tiež vedieť, že ak sú pohnútky tejto vôle prirodzené, ako je napr. náklonnosť rodičov k deťom, vzájomná sympatia snúbencov, alebo priateľov, tak ide o lásku prirodzenú, ktorá je podmienená akýmsi obojstranným ping-pongom služieb, pozornosti, citových prejavov a rôzneho konkrétneho dobra podľa pravidla – ako ja tebe, tak ty mne. Lenže takouto prirodzenou láskou sa môžu milovať aj ateisti, pohania ako hovorí Ježiš: „Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?“ (Mt 5, 46-47). Za to, čo robíme čisto zo svojej prirodzenosti, nemôžeme očakávať ani zvláštne Božie odmeny.
      Ale keď si uvedomíme, že Boh nás stvoril, vykúpil a posvätil nadprirodzenou láskou a miloval nás skôr, ako sme sa počali a miloval nás, keď sme boli ešte hriešni, keď sme boli ešte nepriateľmi Božími, čiže nositeľmi našich vlastných hriechov, zrazu zistíme, že tento prúd nadprirodzenej Božej lásky sa nesmie zastaviť v nás, ale je Božou vôľou, aby prechádzal cez nás ako potrubím aj k iným ľuďom bez ohľadu, či máme k nim prirodzenú náklonnosť alebo nie. Boh totiž miluje všetkých ľudí rovnakou láskou: „On dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“ (Mt 5, 45).
      V príkaze lásky k blížnemu ako k sebe samému (Mt 22, 39) je Božou požiadavkou nadprirodzenej lásky, čo pre nás znamená láska ku všetkým ľuďom bez výhrad. Znamená lásku aj k tým, ktorí nám ubližujú, ponižujú, podrážajú – lásku k nepriateľom. To je nový prvok medziľudských vzťahov známy iba v kresťanstve pochádzajúci od Ježiša na rozdiel od starozákonnej interpretácie: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa“, ktorá za blížneho považovala príslušníka izraelského národa a ostatných za nepriateľov. Tu treba ešte pripomenúť, že Mojžišov zákon obsahoval len príkaz lásky k blížnemu (Lv 19, 18) a nenávisť k nepriateľom učili len zákonníci. Ježišova radikálna požiadavka lásky k nepriateľom je požiadavka nie prirodzenej, ale nadprirodzenej lásky, pretože iba tá je záslužná. Ak človek na prirodzenej úrovni urobí niečo zlé druhému, na tej istej úrovni sotva môže čakať dobrú odplatu za utŕžené zlo. Túto disharmóniu môže človek riešiť iba prijatím Ježišovej požiadavky použiť nadprirodzenú lásku, ktorú máme v sebe od Boha. Láska k nepriateľom, ktorí zavinili naše dejinné, či osobné nešťastie, k ľuďom, ktorí nás ohovárajú, nenávidia a škodia nám, ktorí boli zlí k našim drahým, je Bohom žiadaná láska a nielen taktika pasívnej rezistencie, alebo nielen slušnosť, nielen teatrálne prepáčenie tým, čo nás o to prosia, ale láska ako nadprirodzená vôľa urobiť všetko dobré pre človeka, ktorý je našim nepriateľom. Je to iste nadľudský čin a splniť ho možno len s pomocou Božej sily. Ježišova modlitba za svojich katov, za svojich nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia“ (Lk 23, 34), alebo modlitba diakona Štefana: „Pane, nepripočítaj im tento hriech...“ (Sk 7, 60) sú pre nás výzvou, aby sme sami v našich podobných situáciách vedeli z pohnútok nadprirodzenej lásky odpúšťať a milovať tých, ktorých nazývame svojimi nepriateľmi. Je tu výzva Božia, aby sme cez takéto kritické situácie nášho života napodobňovali Boha v jeho dokonalosti (Mt 5, 48), v jeho svätosti (1 Pt 1, 16), v jeho milosrdenstve (Lk 6, 36) a v jeho nekonečnej láske ku každému bez rozdielu. Ak chceme byť Božími deťmi, ak chceme byť učeníkmi Pána, nemôžeme ináč jednať so svojimi nepriateľmi iba tak, ako jednal Kristus.
      A teraz na záver si zhrňme odpoveď na otázky, ktoré sme si dali na začiatku našej úvahy.
      Rast našich problémov a ich zlé riešenia majú koreň v tom, že v našom konaní prevládajú prirodzené pohnútky k láske, že sa láska na prirodzenej úrovni ľahko mení na nenávisť, na ľahostajnosť jedného voči druhému a na vzájomné odcudzovanie sa. Jedinou nápravou je prijatie Kristovej výzvy lásky k nepriateľom; lásky nadprirodzenej, ktorá dokáže všetko vyriešiť a je jediná, ktorú Boh odmeňuje.

      Inšpirácie – Mt 5, 43-48
27.05.2011 | Čítanosť(4999)
Téma: Dieťa / Láska
29.07.2003 | Čítanosť(3733)
Téma: Láska / Zmena života
12.06.2003 | Čítanosť(4158)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3903)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3781)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet