1.december 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Viem, že sa vám to nepáči, ale ja som povinný kázať o jestvovaní pekla, aby ste sa do neho nedostali. Nie je dôležité, kde sa nachádza, ale to je dôležití, že jestvuje.

~sv. Ján Zlatoústy~

24.09.2003 - Juliána Demjanová
čítanosť2289 reakcie0
(Share 588 1)


Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej aspekty

Kartotéka

      S pontifikátom Jána Pavla II. sa pre vyjadrenie ohlasovania radostnej zvesti začína používať termín: nová evanjelizácia. Svätý Otec neúnavne hovorí o novej evanjelizácii. Od svojej návštevy na Haiti v roku 1983, kde po prvý raz použil tento termín, neustále sa vracia k tejto téme. 1 V roku 1984 v Santa Domingu pozýva k novej evanjelizácii, ktorá by sa rozmáhala s väčšou ráznosťou – ako originálna evanjelizácia, obsahujúca potenciál svätosti, veľký misijný rozmach, obrovskú katechetickú kreativitu, s prejavom kolegiality a jednoty, ktorá by obsahovala evanjeliový záväzok dať dôstojnosť človeku, vytvárať civilizáciu lásky. Hovorí o novej kresťanskej kultúre. 2
      V Denveri v roku 1993 vo Svetový deň mládeže Svätý Otec „zdôrazňoval“ pol miliónu mladých ľudí: „Teraz nie je čas hanbiť sa za evanjelium. Je tu čas ohlasovať ho z výšky striech. Nebojte sa vzdať zaužívaného spôsobu života, prijať výzvu a ohlasovať Krista v modernom veľkomeste.“ 3
      Nová evanjelizácia má ako svoje východisko istotu, že v ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Kristovi je „nevyspytateľné bohatstvo“ (Ef 3, 8), kde možno nachádzať odpovede na otázky staré i stále nové, ktoré sa rodia v novom svete tretieho tisícročia. Požiadavka novej evanjelizácie sa týka celého sveta, ktorého novým náboženstvom sa stáva moderná technológia. Sekularizovaný svet takto podkopáva základy duchovných a mravných hodnôt, odovzdáva modely života, ktoré sú v protiklade s evanjeliovými hodnotami, pestuje sa neúcta k životu, čím sa vytvára akási „kultúra smrti“.4 Preto nestačí evanjelizovať jednotlivcov, ale potreba evanjelizácie sa vzťahuje aj na kultúru, ktorá je odrazom svedomia ľudí. 5
      „Táto nová evanjelizácia, ktorá sa zameriava nielen pre jednotlivcov, ale na celé časti obyvateľstva v ich rozličných situáciách, prostrediach a kultúrach, má za cieľ uskutočňovanie zrelých spoločenstiev. V nich môže viera vyjadriť a uskutočniť svoj plný pôvodný význam ako osobné odovzdanie sa Kristovi a jeho Evanjeliu, ako sviatostné stretnutie a spoločenstvo s Ním, ako v láske a službe uskutočnená existencia.“ 6
      „Cirkev musí dnes v oblasti evanjelizovania urobiť veľký krok dopredu a nastúpiť do novej historickej etapy svojej misionárskej dynamiky. Vo svete, ktorý sa odstránením vzdialenosti stáva stále menším, musia spoločenstva hľadať vzájomné spojenie, vymieňať si sily a prostriedky a vzájomne sa angažovať v jednom a spoločnom poslaní: hlásať a žiť Evanjelium.“ 7
      Ak sa hovorí o novej evanjelizácii, je dôležité vysvetliť, čo znamená slovo „nová“ evanjelizácia. Je možné ho zhrnúť do troch oblastí.
      Nová v zápale.
      „Evanjelizácia je nová, pretože vo svojom zápale predpokladá nový elán, pevnú vieru, intenzívnu pastoračnú lásku, veľkú vernosť, ktoré pod vplyvom Ducha Svätého plodia hlbokú duchovnosť a zapálený elán za ohlasovanie evanjelia.“ 8 Ale nikto sa nemôže zapáliť pre evanjelizáciu, ak sa predtým nestretol z tváre do tváre so zmŕtvychvstalým Ježišom. „Ak naše srdce horí láskou k Ježišovi Kristovi, naše ústa budú nutne ohlasovať jeho posolstvo spásy a náš život bude odbleskom jeho života.“9
      Nová v metódach.
      Metóda v tomto prípade je pedagogický spôsob ohlasovania Evanjelia. V procese evanjelizácie môžeme a musíme rozlišovať dva postupné prvky, ktoré navzájom súvisia: kerygmu, čiže ohlasovanie osoby Ježiša a katechézu, čiže odovzdávanie pokladu viery. Pri kerygme nejde teda o doktrínu, ktorú treba pochopiť rozumom, ale o osobu, ktorú treba slobodne prijať vierou. Kerygma nás vedie k osobnému stretnutiu so zmŕtvychvstalým Kristom a k skúsenosti jeho spásy, ktorá nás robí skrze vieru a obrátenie novými stvoreniami. Katechéza neobsahuje a ani nemôže nahradiť kerygmu. Ona ju predpokladá. Nestačia len katechetické informácie. V katolíckej Cirkvi máme bohatstvo pokladu viery a učenia apoštolov, máme učiteľský úrad i sviatostný život, ale to všetko má svoj základ v osobe Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. 10
      Nová vo výraze.
      Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí, že nová evanjelizácia používa nové výrazové prostriedky. Tento svet ponúka človeku svoje „hodnoty“ rôznym spôsobom. Kresťania musia byť schopní hovoriť hlasnejšie než všetky tie rozptyľujúce prostriedky sveta a nebáť sa používať výdobytky súčasnosti, ktoré sú Božím stvorenstvom. 11 „Evanjelizácia je nová v tom zmysle, že musí dať platné odpovede na výzvy dnešného človeka; musí presvedčiť o tom, že technický pokrok, materializmus nikdy neprinesie pravé šťastie, ak sa nedosiahne integrálny (celkový) rozvoj, ľudský i morálny, a ak sa neuzná Boh v Ježišovi Kristovi, ktorý je najvyšším dobrom každého ľudského bytia. Nová evanjelizácia dodáva duši to, čo človek tak potrebuje.“ 12 A to, čo človek dnes tak potrebuje, je Ježiš Kristus.


1 Porov. TARDIF, E. – PRADO FLORES, J. H.: Ježiš je Mesiáš. Zvolen : JAS, 1994, s. 96.
2 Porov. THE APOSTOLATE OF THE NEW EVANGELIZATION: Weareall calde to Evangelize!. „A New Evangelization has Begun!“. http://www.apostolate.org. /ANE-Introduction.htm (2001).
3 Kolektív autorov: A dal im moc uzdravovať... . Bratislava : LÚČ, 1999, s. 90.
4 Porov. TOMKO, J.: Misie do tretieho tisícročia, s. 206.
5 Tamtiež s. 211.
6 JÁN PAVOL II.: Christifideles laici. Bratislava : LÚČ, 1990, čl. 34.
7 Tamtiež čl. 35.
8 TOMKO, J.: Misie do tretieho tisícročia, s. 207.
9 TARDIF, E. – PRADO FLORES, J. H.: Ježiš je Mesiáš, s. 97.
10 Porov. TARDIF, E. – PRADO FLORES, J. H.: Ježiš je Mesiáš, s. 100-102.
11 Porov. FORREST, T.: Evanjelizácia 2000, s. 58.
12 TOMKO, J.: Misie do tretieho tisícročia, s. 207.
09.06.2007 | Čítanosť(4716)
Téma: Evanjelizácia
30.09.2010 | Čítanosť(2592)
Téma: Evanjelizácia


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet