3.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nič nemôže byť také mocné, železné, aby nemohlo byť premožené ohňom lásky.”

~SV. AUGUSTÍN ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť760 reakcie0
(Share 297 0)


Téma: Dan 3, 57

Kartotéka

Stvorenie, chváľ svojho Pána
Ján Pavol II. na audiencii 2. 5. 2001

       „Dobrorečte Pánovi, všetky diela Pánove (Dan 3, 57). Priam kozmický dych preniká túto kantiku z Knihy proroka Daniela, ktorú Liturgia hodín dáva do ranných chvál prvej a tretej nedele. Táto nádherná litániová modlitba vynikajúco zapadá do Pánovho dňa, keď pri oslave zmŕtvychvstalého Krista meditujeme o vrchole Božieho plánu v dejinách i v celom vesmíre. V Kristovi, ktorý je Alfa a Omega, Počiatok a Koniec dejín (porov. Zjv 22, 13), samotné stvorenie dostáva naplnenie svojho zmyslu, lebo: Všetko povstalo skrze neho... (Jn 1, 3). V tejto litániovej časti sú prehľadne spomenuté všetky stvorené veci. Pohľad sa upiera na slnko, mesiac, hviezdy, spočinie aj na šírych vodách, dvíha sa k horám, prežíva rozličné stavy počasia ako zimu a teplo, svetlo a tmu. Hovorí o prírode živej i neživej, o rozličných zvieratách. Potom sa výzva stáva všeobecnou: oslovuje Božích anjelov, dotýka sa všetkých synov človeka, no osobitným spôsobom Božieho ľudu - Izraela, jeho kňazov a spravodlivých... Keď sa tento chválospev modlíme vo svetle kresťanského zjavenia, obraciame sa na trojjediného Boha. Na konci dodávame trinitárnu formulu: ,Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom.’ V kantike možno v istom zmysle vidieť obraz univerzálnej náboženskej duše chápajúcej svet ako Božiu stopu a dvíhajúcej sa v kontemplácii Stvoriteľa. Avšak v kontexte Knihy proroka Daniela sa tento hymnus stáva vzdávaním vďaky. Modlili sa ho traja mladí Izraeliti - Ananiáš, Azariáš a Misael - odsúdení na smrť upálením v peci, pretože sa odmietli klaňať zlatej soche Nabuchodonozora. Boh ich však pred plameňmi zázračne uchránil. V pozadí tejto udalosti vidno osobitné dejiny spásy, v ktorých si Boh vybral Izrael za svoj ľud a uzavrel s ním zmluvu. Práve tejto zmluve chceli traja mladí Izraeliti ostať verní aj za cenu podstúpenia mučeníckej smrti v plameňoch pece. Ich vernosť sa stretáva s vernosťou Boha, ktorý posiela svojho anjela, aby im oheň neublížil. Takto je Danielova kantika v súlade s inými chválospevmi za záchranu z nebezpečenstva. Známy je spev víťazstva v 15. kapitole Knihy Exodus, kde starodávni Židia vyjadrujú svoju vďaku Pánovi za noc, keď ich previedol cez vody Červeného mora a tak ich zachránil pred hrozbou smrti od faraónovho vojska. Nie náhodou liturgia slávnostnej Veľkonočnej vigílie každý rok pripomína hymnus, ktorý Izraeliti spievali počas exodu. Cesta, ktorá sa pred nimi otvorila, prorocky ohlasovala novú cestu, ktorú vzkriesený Kristus ukázal ľudstvu vo svätej noci svojho zmŕtvychvstania. Symbolický prechod cez krstnú vodu nám umožňuje prežiť podobnú skúsenosť - prechod zo smrti do života vďaka víťazstvu nad smrťou, ktoré priniesol Pán Ježiš pre dobro všetkých. Keď počas nedeľnej liturgie ranných chvál opakujeme chválospev troch mladých Izraelitov, my Kristovi učeníci sa chceme naladiť na tú istú vlnu vďaky za veľké diela, ktoré Boh vykonal tak v stvorení, ako aj - a najmä - vo veľkonočnom tajomstve. Kresťan vidí vzťah medzi oslobodením troch mládencov a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša... Blízkosť tejto kantiky Kristovmu vzkrieseniu má veľkú tradíciu. V rímskych katakombách sa zachovali ikonografické nálezy, kde vidieť troch mládencov, ako sa modlia a oheň ich nepáli, čím svedčia o účinnosti modlitby a istote Pánovho zásahu. ,Zvelebený si na nebeskej oblohe a chválitebný a slávny naveky’ (Dan 3, 56). Keď kresťan v nedeľu ráno spieva tento hymnus, cíti vďaku nielen za dar stvorenia, ale aj za starostlivosť Otca, ktorá mu umožňuje vidieť novými očami stvorenie a vychutnať jeho krásu, v ktorej pozadí cíti Božiu lásku.”
20.06.2003 | Čítanosť(1362)
Téma: Dan 3, 52-90
16.01.2004 | Čítanosť(1067)
Dan 03, 52-90
31.01.2005 | Čítanosť(845)
Dan 03, 91-100
31.01.2005 | Čítanosť(801)
Dan 03, 01-51


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet