19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Bolesť ako imanentná danosť nemôže človeka vyradiť ani zo seba samého, ani z toku spoločného nažívania ľudí. Žiť znamená v určitej forme vždy trpieť. Utrpenie patrí k životu ako noc ku dňu. A niektorý život dostane tvorivý akcent až pri dotyku s bolesťou, chorobou, so smrťou. Niekto sa až vtedy stane evidentným, keď trpí, ba keď zomrie.”

~PAVOL STRAUSS~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ostaňte v mojej láske / Jn 15, 9-17

1503 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nanebovstúpením Pána začína misijná činnosť Cirkvi. / Mk 16, 15-20

1058 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota / Svet potrebuje zjednotiť sa. / Jn 17, 11b-19

1781 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v našom živote / Jn 15,26-26;16,12-15

1118 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica - tajomstvo a zároveň láska. / Mt 28, 16-20

1716 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Tajomstvo Eucharistie v procesii / Mk 14, 12-16.22-26

1291 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dôležitosť viery vo všedných dňoch / Mk 4, 35-41

1474 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Primície P. Mgr. Jána Meľucha, CM / Lk 1, 57-66.80

1049 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 57-66.80

1305 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálna výzva: „Bdejte!“ / Mk 13, 33-37

1363 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ján Krstiteľ vyzýva žiť v prítomnosti Božej / Mk 1,1-8

1989 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom pravej radosti / Jn 1,6-8. 19-28

1757 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rozhodnutie / Prijmime vôľu Božiu a zrieknime sa svojej vôle. / Lk 1, 26-38

1846 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pokoj je dar / Vianoce / Lk 2, 1-14

1617 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh čaká odpoveď / Vianoce / Jn 1, 1-18

3441 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja rodina / Upevniť rodinné spoločenstvo. / Jn 1, 1-18

1813 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať pravdu / Lož nie je z pravdy. Neklamme sa! / Silvester / 1 Jn 2, 18-21

1308 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V mene Ježiša, Márie a Jozefa / Nový rok / Lk 2, 16-21

1122 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hľadajme a objavujme svojho Boha / Mt 2,1-12

1400 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvý kontakt s Ježišom / Venujme pozornosť stretnutiu s Ježišom. / Jn 1, 35-42

1546 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebná výzva / Mk 1, 14-20

1685 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dá sa hovoriť o posadnutosti na začiatku tretieho tisícročia? / Mk 1, 21-28

1451 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rehoľný život / Špeciálne zasvätený život.

561 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Malomocenstvo našich hriechov / Zdravie tela a zdravie duše. / Mk 1, 40-45

2135 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera lieči / Vzťah medzi chorobou tela a stavom duše. / Mk 2, 1-12

2329 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Je aktuálny dnes pôst? / Pôst má význam v živote človeka. / Mk 2, 18-22

2557 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Je aktuálna dnes nedeľa? / Nedeľa má význam v živote človeka. / Mk 2, 23 - 3, 6

1414 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Objavme pôst / Mk 1, 12-15

2344 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pôst a naša premena / Mk 9, 2-10

2703 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať sám seba / Jn 2, 13-25

2097 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznajme v láske svoju spásu / Slová o láske nestačia, sú potrebné činy. / Jn 3, 14-21

1466 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prežiť pôst ako kresťan znamená chcieť vidieť Ježiša a žiť s Ježišom. / Jn 12, 20-33

2479 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vidieť zmysel trpieť s Ježišom / Trpieť s Ježišom obohacuje kresťana. / Mk 14,1-15,47

1037 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Večera, na ktorú sa len nespomína / Zelený štvrtok / Mk 14,1-15,47

1212 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kríž – znamenie našej spásy / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1358 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pozor, aby sme nepodcenili vieru / Mk 6, 1-6

1325 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať svoje miesto, kde ma Boh posiela / Mk 6, 7-13

1224 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba správne odpočívať / Mk 6, 30-34

1491 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba sýtiť seba i druhých Božím slovom a Eucharistiou / Jn 6, 1-15

1945 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 35

2219 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb z neba / Jn 6, 41-51

1924 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 51-58

2197 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za kým kráčam v živote? / Jn 6, 60-69

1362 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa farizejského správania / Mk 7, 1-8.14-15.21-23

1332 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Chcel by som, Pane… / Prejavme svoju vieru a prosme. / Mk 10, 46-52

1629 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milovať Boha, blížneho i seba / Príkaz lásky nestráca na aktuálnosti. / Mk 12, 28b-34

1810 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vernosť voči Bohu / Byť verný Bohu znamená byť verný v maličkostiach. / Mk 12, 38-44

1650 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť vždy pripravený na stretnutie s Bohom. / Mk 13, 24-32

1359 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kráľ a Kráľovstvo pre všetkých / Jn 18, 33b-37

1353 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bdejte! Aktuálne slovo na začiatku cirkevného roka / Mk 13, 33-37

1629 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať zmysel svojho života / Mk 1, 1-8

1569 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nestarnúca krása / Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Lk 1,26-38

1064 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznám, kto som pred Bohom? / Jn 1,6-8.19-28

977 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam kresťanského svedectva / Lk 1, 26-38

1636 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodil sa nám Spasiteľ, Kristus Pán / Vianoce / Lk 2, 1-14

3176 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nezabudnime vracať sa k Bohu, chváliť ho a oslavovať / Vianoce / Jn 1,1-18

1402 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom Krista / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

1053 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V rodine platia Božie zákony / Lk 2,22-40

1289 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2, 16-21

1432 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krst je životný program / Mk 1, 7-11

4262 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Povolanie kresťana / Jn 1,35-42

1874 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vážna výzva / Mk 1, 14-20

1448 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Učil ich ako ten, čo má moc / Mk 1, 21-28

1563 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš lekár / Mk 1, 29-39

1518 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať jasno ohľadom pokušenia / Mk 1, 12-15

1601 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nás pozýva k zmene života / Mt 6, 1-6.16-18

1398 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pôst je čas duchovnej obnovy / Mk 9, 2-10

2072 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Posilnime si úctu k svojej duši / Jn 2, 13-25

1340 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je naším znamením / Jn 3, 14-21

1312 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vďaka, Ježiš, za lásku k nám / Spoveď / Jn 12, 20-33

1395 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Postoj k Trpiacemu / Kvetná nedeľa / Mk 14, 1-15,47

1068 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktívna účasť na svätej omši / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1116 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Buď pozdravený, svätý kríž / Veľký piatok / Jn 18,1-19.19,42

1387 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pri Zmŕtvychvstalom nemá miesto strach / Mk 16, 16

927 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus – naša istota / Jn 20, 1-9

898 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zvrat vo viere / Jn 20, 19-29

1327 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aký je môj vzťah k viere? / Lk 24, 35-48

2078 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stála potreba Dobrého pastiera / Kňaz / Jn 10, 11-18

2105 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spoločenstvo s Kristom / Jn 15, 1-8

1577 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pravá láska / Jn 15, 9-17

1499 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálnosť nanebovstúpenia Pána / Mk 16, 15-20

1142 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Svet potrebuje pokoj a jednotu / Jn 17, 11-19

1823 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v dejinách Cirkvi / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 15,26-27:6,12-15

1031 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznávať tajomstvo Najsvätejšej Trojice / Mt 28, 16-20

1087 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verejná úcta telu a krvi Ježiša / Mk 14,12-16.22-26

678 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedeľa je Boží dar / Mk 2, 23-3,6

1284 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bože, obnov moje srdce / Najsvätejšie Srdce Ježišovo / Jn 19, 31-37

1317 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Diabol je realita / Mk 3, 20-35

1610 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja Cirkev / Mk 4, 26-34

1645 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – Pán nad búrkami / Mk 4, 35-41

1310 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1729 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bez sklamania s Ježišom / Mk 6, 6-16

1069 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pán nás posiela hlásať jeho pravdu / Mk 6, 7-13

1283 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pre život dôležité / Mk 6, 30-34

1380 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nasýtenie zástupu / Mk 6, 34-44

1319 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je chlieb života / Eucharistia

1657 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa šomrania / Jn 6, 41-51

1336 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pohľad na Nanebovzatú / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

743 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sila Eucharistie / Jn 6,51-58

2038 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Korene a príčiny nevery / Jn 6,60-69

1273 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet