Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 11.4 / Čnosť / Mních / Dôvod na vzdávanie slávy Bohu

Myšlienky... 406/2018
(Zdroj: https://youtu.be/RHigw2maVak)

            V záverečnom odstavci svätý Izák Sýrsky objasňuje, prečo ponúkol podrobný zoznam čností, ktoré dávajú nádheru mníšskemu životu. Pripomeňme si tento zoznam: „Preto vo všetkom by mala žiariť nádhera mníšskeho života, a to v týchto veciach: v pozdvihnutí nad viditeľný svet; chránenie sa vlastnenia; dokonalým opovrhnutím tela; neprekonateľné postenie; vytrvalosť v tichu; správna disciplína zmyslov; pozorné stráženie zraku; vyhnutie sa všetkých sporov s ľuďmi o veciach tohto sveta; stručnosť v reči; sloboda od spomienok na zlo; jednoduchosť so súdnosťou; úprimnosť a čestnosť srdca spojená so správnym súdom, pozornosťou a prezieravosťou.“            Tento zoznam čností má podľa svätého Izáka mníchovi pripomínať tie oblasti, v ktorých ešte nie je dokonalý. Toto úsilie prináša veľké požehnanie. Svätý Izák hovorí, že „kto nadobudne všetky tieto čnosti, potom mu bude darované poznanie iných, ktoré nie sú tu uvedené. A stane sa pre ľudí a anjelov dôvodom na vzdávanie slávy Bohu.“            Toto vysvetlenie by sme mali mať na mysli, keď sa zdráhame podstúpiť asketické cvičenia, ktoré vedú k osvojeniu si čnosti. Tento neľahký zápas má jediný cieľ – nadobudnúť nádheru nášho bytia, ktorá nám bola darovaná Bohom a zničená hriechom. Obnovenie tejto nádhery nemožno ukryť, aj keď by sme sa o to akokoľvek usilovali. Je to svedectvo, ktoré žiari vo svete, a vedie celé stvorenstvo k vzdávaniu slávy Bohu.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk