Autor: Miron
 
Téma: Služobník / Otrok / Jak 1, 1 / Rim 1, 1 / Flp 1, 1

Myšlienky... 3/2011

      Milovníci krásnej literatúry uprednostňujú čítanie diela v pôvodnom jazyku. Vedia, že prekladom - nech by už bol akokoľvek kvalitný - sa strácajú jemné autorove posolstva. Niektoré slová nesú viac významov a pri preklade do druhého jazyka nie vždy možné uchovať ich plné posolstvo.
      S touto ťažkosťou bojovali všetci prekladatelia Svätého písma. Aj keď moderné preklady sa už približujú k dokonalosti, je vždy dobré pomôcť si literatúrou, ktorá nielenže komentuje Božie slovo verš za veršom, ale odhaľuje tie významy, ktoré sa azda prekladom stratili svoju dôraznosť.
      Pozrime sa napríklad na prvý verš z Jakubovho listu: „Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore“ (Jak 1, 1). Sv. Jakub sa predstavuje ako „služobník Boha a Pána Ježiša Krista“. Podobne sa v listoch predstavuje aj sv. Pavol (porov.: Rim 1, 1; Flp 1, 1). Slovo „služobník“ nesie obsah, ktorý je nám známy. V gréčtine sa použilo slovo „doulos“, ktoré by sa azda dalo preložiť slovom otrok. Nemôže sa však použiť, pretože nesie v sebe príliš negatívne posolstvo. „Doulos“ je totiž otrok, ktorý vstúpil do otroctva slobodne, z vlastného rozhodnutia a z lásky k svojmu pánovi (porov. Dt 15, 11-18).
      Keď si teda nahradíme slovo „služobník“ slovom „otrok“ - v tom pozitívnom zmysle prvý verš z Jakubovho listu nadobudne akýsi silnejší akcent: „Jakub, otrok Boha a Pána Ježiša Krista...“
      Tento silnejší akcent je spôsobený štvorvrstvovým významom slova „doulos“.
      Prvým je posolstvo o absolútnej poslušnosti. Otrok nepozná iný zákon ako pánove slovo. Je absolútnym vlastníctvo svojho pána a poslúcha ho bez otázok.
      Druhým je posolstvo o absolútnej pokore. Otrok nemá žiadne privilégia... je ničím, doslova stráca seba samého v službe.
      Tretím je posolstvo o absolútnej lojalite. Otrok nemá svoje záujmy, čokoľvek urobí je urobené pre Boha bez myšlienky na nejaký vlastný osoh.
      Štvrtým je posolstvo o paradoxe tohto „titulu“, pretože jeho použitím sa človek zaradzuje medzi veľké postavy Starého zákona ako Mojžiš (1 Kr 8, 53), Abrahám, Izák a Jakub (Dt 9, 27), taktiež Jób (Jób 1, 8); ako aj Izaiáš (Iz 20, 3) a mnohí ďalší.
      Tento akcent spôsobený plným pochopením slova „doulos“ zaiste vedie k zamysleniu nad naším vzťahom s Ježišom Kristom. A celkom isto si uvedomíme, že jedinou veľkosťou po ktorej by kresťan mal skutočne túžiť a usilovať je byť „otrokom“ Boha.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk