Autor: Miron
 
Téma: Mk 1, 1

Myšlienky... 2/2011

      Ľudia spomínajú na svoju minulosť podľa istých míľnikoch, ktoré nejakým spôsobom ovplyvnili ich ďalší život. U jedného je takým míľnikom promócia, svadba, narodenie dieťaťa, pre iného to môže byť nehoda či prekonanie ťažkej choroby a pre ďalšieho zmena bydliska či zamestnania. No opravdivými a najvážnejšími míľnikmi nášho života sú dni a hodiny, v ktorých sa nám dostalo nejakej novej idey o Bohu, v ktorých sme pochopili nejakú pravdu, nejaké Božie tajomstvo a jeho vzťah k nášmu životu!
      Prvému z týchto míľnikov by sme mohli priradiť slová svätého evanjelistu Marka: „Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna“ (Mk 1, 1). Je to tajomný okamih, kedy sme slobodne prijali dar viery a vyznali: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28).
      Istý muž mi raz v rozhovore povedal: „Mám štyri roky...“ Nežartoval... Štyri roky uplynuli od okamihu jeho obrátenia. Tento okamih znamenal pre jeho život takú veľkú zmenu, že začal rátať roky svojho nového života, aby v sebe udržal ducha vďačnosti, ale i zodpovednosť za tento veľký dar.
      Nasledovanie jeho príkladu bude pre nás zaiste veľmi užitočné aj pre náš duchovný život.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk