Autor: Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
 
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 10,17-30 / Hriech je hriech.

Homília

Pohádate sa, prosím, s policajtom, keď obaja viete, že na tom úseku je povolená štyridsiatka a šli ste osemdesiat? Poviete, že nezaplatíte ním uloženú pokutu? Lekár nariadil prísnu diétu od určitého druhu jedál a nápojov. Budete mu vyčítať jeho necitlivý prístup ku vám?
Mužovi v dnešnom evanjeliu kladie Ježiš otázku: „Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nezcudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!" (Mk 10,19)
Marek na rozdiel od Matúša neuvádza, že za Ježišom prišiel mladý muž. Text však prezrádza svojím impulzívnym, príliš oduševneným správaním, že ide o mladého človeka. Mladý muž hovorí náhlivo. Pýta sa Ježiša na podmienky pre večný život, pričom Ježiša nazýva dobrým Učiteľom. Hoci Ježiš nepochybuje o vážnosti záležitosti tohto mladého človeka, zakazuje mu také oslovenie. Oslovenie „dobrý Učiteľ prezrádza vnútorný postoj, ktorý Spasiteľ nemôže schváliť. V myšlienkovom svete tohto mladíka má človek priveľa vlastnej dôležitosti.
Je príliš zamestnaný sám sebou. Nedáva dostatok priestoru Bohu. Túto zaujatosť cítiť z jeho otázky, v ktorej prevláda „ja" a neznesiteľne sa derie do popredia. Mladý muž nepochybuje, že po dobrých skutkoch prirodzene bude nasledovať celkom iste večný život ako dedičstvo.
Keď mu zakazuje toto oslovenie, Ježiš chce poukázať na Božiu autoritu, ktorú si má človek osvojiť. Vtedy, keď bude človek zachovávať prikázania, môže získať večnú slávu. Človek sa musí vzdať svojho „ja", prijať vôľu Božiu vo všetkom, keď chce získať večnú spásu. Teda nie iba v tom, čo človeku vyhovuje, páči sa, je mu príjemné a podobne. Tomuto človeku kameňom úrazu je bohatstvo. „Odišiel smutný, lebo mal
veľký majetok" (Mk 10,22).
Aj v oblasti šiesteho a deviateho prikázania sú tieto slová aktuálne. Podmienky pre získanie večného života sú nám dané v Božom slove. Uvedomujeme si ich význam pre spásu, a predsa človek chce urobiť s Bohom akýsi kompromis. Má úctu k Bohu, ale predsa akoby od Boha žiadal úľavu, prižmúrenie oka alebo kompromis. Prejavuje sa v živote človeka akási mladícka neuváženosť, a to nielen v rokoch dospievania, v rokoch aktívneho manželského života, ale aj v rokoch starnutia, prechodu. Nesmieme pochybovať o Božej autorite aj v tejto oblasti. Je zaujímavé, že v oblasti spolunažívania muža a ženy vidia mnohí len jednu stránku. Nenazveme ju ani hriešnou, ani príjemnou. Pretože, keď muž a žena zachovávajú Božie príkazy, nepáchajú hriech a spoznávajú oveľa viac radostí a príjemností. Je správne, keď kresťan katolík pozná učenie svojej Cirkvi, ktorá iste i napriek tomu, že sa mu to čo učí, zdá ťažké, chce mu Cirkev len dobre. To platí pre každého zdravého muža a ženu, bez ohľadu na vek a postavenie.
Zmyselná predstavuje hriech, teda zákaz Boží, nie je tam čo diskutovať. Často to začína v mysli človeka. Mal som nečisté myšlienky. Hriechom je to vtedy, keď je túžba vzbudiť si sexuálnu rozkoš z prítomného predmetu buď skutočného, alebo vymysleného.
Nečistá radosť sa vzbudzuje v mysli vyvolávaním minulých zážitkov a spomínaním na dávne hriechy proti VI. a IX. prikázaniu Božiemu.
Nečistá túžba sa prejavuje v snahe prebudiť zmyselné city. Nikto si násilne nesiaha na svoje vlasy, svoje zuby, nikto nemá právo násilne si vyvolávať telesnú rozkoš. Sme povinní vyhnúť sa dotykom, bozkom a objatiam, ktoré vyvolávajú pohlavné uspokojenie.
Smilstvo je telesný styk medzi slobodným mužom a ženou so súhlasom oboch.
Znásilnenie je telesný styk, ku ktorému sa muž alebo žena privádza proti svojej vôli.
Únos je násilné odvedenie s úmyslom k telesnému obcovaniu.
Krvismilstvo je telesné obcovanie medzi pokrvnými.
Svätokrádež je styk s osobou zasvätenou Bohu sľubom.
Cudzoložstvo je telesný styk, keď jeden muž alebo žena, alebo obaja sú viazaní platným manželstvom.
Konkubinát je častý styk medzi mužom a ženou bez manželstva.
Prostitúcia je profesionálne konanie smilstva a cudzoložstva.

Potrebné je vyvarovať sa zvrátenosti.
Homosexualita je náklonnosť k tomu istému pohlaviu u mužov.
Lesbická láska je tento stav medzi ženami.
Pedofília je sexuálna zameranosť dospelého človeka k deťom.
Gerontofília je pohlavný sklon k starším ľuďom.
Beštialita je chorobná náklonnosť uspokojovať pohlavný pud so zvieraťom.
Narcizmus je zvrátená láska k sebe samému.
Sadizmus je úsilie dosiahnuť pohlavného uspokojenia, že človek svojmu objektu spôsobuje bolesť, utrpenie a poníženie.
Masochizmus je pohlavne vzrušenie spôsobené trýznením, bitím a utrpením toho, kto túži po telesnej rozkoši.
Frotérstvo je úsilie vzrušiť sa pohlavne opieraním sa v tlačenici autobusov a električiek.
Exhibicionizmus je odhaľovanie sexuálnych orgánov iným osobám, čím si odhaľujúci privoláva sexuálnu rozkoš.
Erotografománia je snaha dosiahnuť sexuálne vzrušenie písaním listov, alebo kreslením obrázkov s oplzlým obsahom.
Fetišizmus je úchylka, ktorá spočíva v sexuálnom zameraní k neživému predmetu, najmä k intímnym častiam bielizne.
Onanizmus je dráždenie tela a vyvolávanie najvyššieho stupňa rozkoše neprirodzeným spôsobom.
Satiriazis pohlavná nenásytnosť u muža. Nymfománia je preexponovaný sklon eny.

Nie je zvrátenosťou, keď sa nedá presne určiť pohlavie a je to možné odstrániť chirurgickým úkonom. K prejavom živočíšneho uspokojovania emócií sa družia rafinovanejšie spôsoby ako je:
striptíz - verejné vyzliekanie
topless - odkrývanie hornej časti tela u žien
bottomless - odkrývanie dolnej časti tela
Rovnako k tomuto patria rôzne masážne salóny tohto významu. Rovnako je potrebné spomenúť oplzlé výrazy, reči, gestá, výstredné obliekanie, chôdza s úmyslom viesť k telesnej neviazanosti.
Keď si uvedomujeme význam a potrebu zachovávať Božie príkazy, je potrebné poznať nielen pojmy, ale aj obsah, čo sa skrýva za týmito slovami. Boh pozval manželov do čistej a harmonickej jednoty. Boh si preto praje, aby sme zachovávali zákonitosti, a to tak morálne, biologické, fyziologické i fyzikálne. Nesmieme dopustiť mrzačenie tela, týranie a falšovanie hodnôt. Telesné spojenie nie je vrchol manželskej lásky. Je to duchovné spojenie, cit, vzájomná úcta, šetrnosť, priateľstvo, uznávanie duchovných hodnôt a zhoda v nazeraní na veci Božie. Manželský styk je vonkajší prejav vnútorného bohatstva duší oboch manželov.
Kresťanské manželstvo sa napĺňa láskou. Cirkev to, čo v tejto oblasti je umelé, zavrhuje. Bráni tým šťastie manželov. Moralisti toto nazývajú „klinickým smilstvom a nevkusným cudzoložstvom". Prečo sa Cirkev stavia proti Káhirskej konferencii? Pretože otvára pohodlnú cestu manželskej nevery, nepriamo podporuje pokles mravnosti, mládeži sa ponúka prostriedok nezdravého pohlavného života, stráca sa úcta ženy u muža, najintímnejšia oblasť manželskej intimity by sa dostala napospas vonkajšej ľubovôle.
V čom je potrebné sa cvičiť pred i v manželstve.
V telesnej neporušiteľnosti - nesklameme sa jeden v druhom.
V hlbokom citovom vzťahu je predpoklad šťastia v manželstve.
Vo vzájomnej diskrétnosti mlčať o intímnych veciach.
V ovládaní pudov - rozumom a vôľou sa vedieť ovládať.
Súlad v intímnom styku je predpoklad šťastia v manželstve.
Slušnosť, nežnosť a jemnosť u oboch partnerov.
Tieto príkazy dáva Boh. Rešpektujme ich!© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk