24.apríl 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Tak ako hviezdy žiaria v noci a sú neviditeľné počas dňa, podobne aj cnosti sú zahalené počas šťastných dní a svojou nádherou žiaria v protivenstvách.”

~sv. Bernard~

12.06.2003 - (čítanosť2065 reakcie8)


Jn 16, 24-33

      (23b)Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. 25 Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. 27 Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“ 29 Jeho učeníci povedali: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. 30 Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“ 31 Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? 32 Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. 33 Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“
12.06.2003 | Čítanosť(1997)
Jn 16, 16-23
12.06.2003 | Čítanosť(1855)
Jn 16, 1-15


24.09.2006 - 18:42   JR  
» Jn 16, 29-33

Toto jsem k vám mluvil, abyste ve mně měli pokoj
Nepříznivé a nepřátelské prostředí působí nepokoj. Ale kdo s nepokojem v srdci odejde do samoty, tam mír nenajde. Jeho zmatek se naopak zesílí. Pro antické filosofy byl pokoj a mír výsledek dobrého pořádku, kde všecko je na svém místě. Řecké slovo pro krásu a pořádek je kosmos. Takový je vesmír, pohyby hvězd. Lidský život je bohužel plný zmatku. Kdo chce být šťastný, musí jej spořádat. Podle čeho? Podle pohybu hvězd, říkali starověcí astrologové. Budeš-li jednat v souladu s pohybem kruhů vesmíru, budeš mít pokoj. Křesťanští Otcové církve se jim smáli. Málo nás potěší soulad s Jupiterem nebo Venuší, nebudeme-li v harmonii s vůlí toho, kdo je stvořil a s nimi točí. Až se jeho a naše vůle spojí vjedno, pak je to opravdu nebeské znamení vydobytého pokoje.24.09.2006 - 18:42   JR  
» Jn 16, 29-33

Ve světě budete mít souženi, ale buďte zmužili
Italské přísloví říká: „Líp je být sám, než ve zlé společnosti.“ Zdá se, že dnešní lidé jsou často ve spletité situaci. Utíkají ze svého prostředí, protože je těžko snáší. Hledají samotu. Ale sotva jsou chvíli o samotě, pláčou steskem po společnosti. Když pak hledají u někoho útěchu, dostávají obyčejné dobrou radu: „Mějte odvahu, buďte zmužilí!“ Existují dnes ve velkých městech v telefonním seznamu tzv. linky útěchy. Ten, kdo se cítí zdrcen, v beznaději, vytočí číslo a tam se obyčejné ozve příjemný hlas toho, kdo má službu: „Buďte odvážný, nedejte se zastrašit!“ Je to služba lásky. Je účinná? Někdo to přirovnal k pilulce aspirinu, když bolí hlava. Ten pán nebo ta dáma v telefonu totiž nemůže mnoho. Aby se odvaha opravdu dostala, je potřeba dojít k vědomí, že máme vedle sebe někoho mocného, kdo nás má rád a nikdy nás neopouští.


24.09.2006 - 18:42   JR  
» Jn 16, 29-33

Rozprchnete se a mne necháte samotného. Ale ne jsem sám, Otec je se mnou
Čím to je, že samota tíží? Člověk je tvor společenský a jeho osoba i charakter se vytváří ve styku s ostatními. Dítě, které je dlouho o samotě, bývá zaostalé. Když někoho všichni opustí, je nešťastný, i kdyby mě jinak dobré bydlení a prostředky k životu. A přece někteří hledají samotu. Zamilovaní chodí po osamělých cestičkách, protože chtějí být spolu. Nehledají tedy samotu, ale užší styk s druhým. Něco podobného se děje, když hledají samotu mniši. Slovo mnich pochází z řeckého monachos a to skutečně znamená osamocený, opuštěný. Ale křesťané udělali objev, že v té samotě a opuštěnosti zažili velmi úzké setkání s Bohem. V životopise Karla Foucaulda se čte, že jednou musel v Africe dlouho čekat na francouzském konzulátu. Nakonec konzul přišel a velice se omlouval: „Odpusťte, že jsem vás tu nechal tak samotného.“ „Já ne jsem nikdy sám,“ odpověděl moderní poustevník. Napodobí se tak sám Kristus, který je stále s Otcem.


05.04.2006 - 15:55   JR  
» Jn 16, 23-28

Dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete!
Ve všech náboženstvích se chodí k božstvům o něco prosit. Pro tento důvod se většinou stavějí chrámy, sochy, zasvěcují se místa k modlitbě. U starých Římanů měly tyto prosby skoro ráz právní smlouvy My se zavazujeme, že vystavíme a zasvětíme jistému bohu chrám, když se on zaváže, že nám pomůže v té a té záležitosti, např. vyhrát válku. Myslící lidé ovšem mají pochybnosti o tomto počínání. I když připustíme, že Bůh může naše prosby vyplnit, je užitečné a rozumné o to žádat? Prosíme, aby se stalo něco, co si přejeme my, aby to bylo podle naší vůle. Není lepší říci: Buď vůle tvá? Ať svět béží podle vůle Boží, a ne podle nás! Zosobněná vůle Boží je však Kristus. Když se vžijeme do Krista, prosíme jeho jménem, stane se neuvěřitelný div: naše přání a přání Boží se spojí vjedno. Taková modlitba ovšem je vždycky vyslyšena.


05.04.2006 - 15:55   JR  
» Jn 16, 23-28

Neříkam, že já budu prosit Otce za vás, vždyť sám Otec vás miluje
Sv. Pavel píše, že Kristus je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi (1Tim 2,5). Protože je Bůh příliš vznešený a vzdálený, předpokládá se skoro ve všech náboženstvích, že je lépe obracet se k němu prostřednictvím někoho, kdo mu je blíž. Tuto funkci mají i kněží, tak vystupoval Mojžíš i Áron ve Starém zákoně. Jak si takového prostředníka představovali? Už samo jméno to naznačuje:je prostředníkem mezi Bohem a lidmi, je nižší než Bůh, ale vyšší než obyčejní lidé. Tak si představovala i Krista stará ariánská hereze. Podle křesťanské víry on není uprostřed, ale je současné jak pravý Bůh, tak praví člověk, je Bůh v člověku. V něm tedy Otec miluje Syna-Bohočlověka. Kristus se však ztotožňuje se svými učedníky Je tedy i v nás tajemným způsobem přítomen Bůh Syn. Proto nás Otec miluje a rád splňuje naši prosbu, když ho prosíme v Kristu.


05.04.2006 - 15:55   JR  
» Jn 16, 23-28

Proste a dostanete, aby vaše radost byla dovršena
Jedna pověstná značka aut stojí neslýchané peníze. A přece, ji kupují. Ptáme-li se proč, dostaneme obyčejně tuto odpověď: „Nedovedete si představit, jaká je to radost mít v rukou vúz, který máte úplné v moci. Takovájízda téší!“ Těší ovšem i plavec, když cítí sílu, že přeplave záliv, že ho nezmohou vlny Církevní Otcové tzv. školy antiošské vysvětlovali text o Božím obrazu v člověku tak, že je pánem celé přírody Musí své panství dobývat prací, ale rád by to dělal jak Bůh, pouhým slovem. Když Kristus slovem uzdravoval nemocné a křísil mrtvé, považujeme to za zázrak, a to právem. Ale tím, že nás pověřil, abychom se jeho jménem modlili, nám také dává moc, abychom slovy přetvářeli skutečnost. Máme tedy podíl i na jeho zázračné moci. Tím je tedy naše radost dovršená.


12.12.2005 - 14:57   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Jn 16,23b-28

      Pán Ježiš nám odporúča, aby sme sa modlili v jeho mene: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Možno prosiť v Ježišovom mene naj formálnejším spôsobom, s odvolaním sa na neho a jeho zásluhy. Takáto modlitba sa dostáva k slovu predovšetkým v liturgii, kde odporúčame svoje záležitosti skrze nášho Pána Ježiša Krista.
      Ale určite nestačí samotná formula. Kresťan sa môže s dôverou obracať na Boha len v zjednotení s Kristom. Toto zjednotenie sa odohráva na zásade lásky, čo Kristus nám dnes výrazne vysvetľuje: A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás? Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa. Milovať Krista - znamená milovať to všetko, čo on miluje, a nadovšetko Božiu vôľu; neprosíme vtedy o nič, čo by bolo v protiklade s Božou vôľou -a teda každá prosba má v takomto prípade šancu byť vypočutá. Nielen preto, že predmet modlitby súhlasí s Božou vôľou, ale že aj spôsob modlitby bude správny: človek zjednotený s Kristom - je vo svojej modlitbe pokorný ako Kristus, trpezlivý ako Kristus, dôverujúci ako Kristus; preto sa modlí účinne.
      Nepochybne najdokonalejšou modlitbou je sv. omša, ktorá už nie je modlitbou človeka, ale samého Božieho Syna. Je zázračnou vecou, že v každej chvíli na celom svete sa zdvíhajú ruky a obetujú Syna Otcovi. To nás napĺňa dôverou.


12.12.2005 - 14:57   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Jn 16, 29-33

      Určite so smútkom Pán Ježiš vyhlásil túto predpoveď: Prichádza hodina..., že sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Nepochybne Kristus tu mal na mysli udalosti, aké sa za chvíľu mali odohrať v Getsemanskej záhrade. Ale určite nielen to rozpŕchnutie Ježišovi ležalo na srdci.
      Ježiš raz jasne povedal, že ho budeme stretávať v postavách jeho najmenších bratov, ktorým bude treba preukázať takú či onakú službu -zatiaľ čo my v našom rozpŕchnutí každý svojou stranou nevidíme takéto možnosti, zanechávajúc Krista samého.
      Príčinou rozpŕchnutia, a možno aj jeho dôsledkom, je ľahostajnosť; ľahostajnosť voči situácii druhého človeka. Možno povedať, že táto ľahostajnosť sa stala pliagou našich čias, pliagou zvlášť citlivou. Ktosi napísal: Nebojte sa sa svojich nepriateľov - môžu vás nanajvýš zabiť; nebojte sa svojich priateľov - môžu vás nanajvýš zradiť; ale bojte sa ľahostajných ľudí (B. Jasienski). V poslednej dobe sme boli svedkami, ako ľahostajnosť občanov pripravila (a naďalej pripravuje) zlý osud vlasti. Vlasť — to sú ostatne ľudia vedľa nás. Bolí nás niečia ľahostajnosť voči našim veciam; ale či nebolí kohosi i naša ľahostajnosť?
Rozpŕchnete sa, každý svojou stranou. Samozrejme, ako sa hovorí -bližšia košeľa než kabát. A každý z nás má tie svoje strany, o ktoré sa musí postarať - ale v týchto stranách sa nemá zamurovať; ide o to, aby túto svoju stranu sme urobili aj stranou druhého človeka, povedzme to jednoducho: aby v jeho nešťastí sme stáli na jeho strane.
      Bolestná ľahostajnosť môže rozdeľovať aj najbližšie spoločenstvá (manželské, rodinné), ak každý uteká svojou stranou. Modlime sa počas sv. omše: Láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Oveľa ťažšie je zjednotiť srdcia roztratené v okruhu jedného domu, jednej rodiny, jednej farnosti, jedného spoločenstva...© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet