18.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ten, kto to premiestnil horu, začal svoju prácu tak, že zodvihol malé kamienky.

~čínske príslovie ~

04.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť513 reakcie0
(Share 176 0)


Téma: Zvestovania Pána cez rok A / Lk 1,26-38 / Boh chce našu spoluprácu

Homília

Maliar Boticelli namaľoval zaujímavý obraz. Predstavuje Pannu Máriu, ako drží nádobu s atramentom. Pri nej stojí Pán Ježiš s očami upretými na svoju Matku a máča si pero. Obraz chce znázorniť myšlienku, že Pán Ježiš čaká na súhlas, aby mohol napísať prvú stránku svojho pozemského života.
Poznáme aj iný obraz. Nie je nakreslený, ale napísaný. Evanjelista svätý Lukáš opisuje udalosť zvestovania. To malé literárne dielo sa stalo motívom nejednému umelcovi, aby sám podľa svojej fantázie a zručnosti predstavil túto udalosť, keď Panna Mária na oslovenie a vysvetlenie anjela Gabriela povedala:
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova" (Lk 1,38).
Čo to vtedy znamenalo? Zamyslíme sa a pouvažujme o tom. Dnešná slávnosť Zvestovania Pána je plná hlbokých symbolov. Udalosť zvestovania majstrovsky zaznamenal evanjelista svätý Lukáš. Rozpráva o udalosti, ktorá sa bude spomínať do konca čias. Vtedy sa začala nová éra ľudstva, keď Mária dala súhlas, aby sa v jej lone počal Ježiš Kristus. Došlo k stretnutiu človeka s mocou Boha. Bolo to stretnutie neobyčajné. Môžeme povedať, že jedinečné a výnimočné. Stretnutie, ktoré bolo sprevádzané celou slobodou a dobrovoľne. Keď Boh stvoril Evu z boku Adama, neurobil to v stave vedomia Adama. Adam vtedy spal, a teda nebol toho účastný vedome a dobrovoľne. Tak tomu bolo i pri stvorení Adama. Pán Boh sa vtedy obrátil na svojho Syna: „ Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby" (Gn 1,26). Dnešná udalosť je celkom iná. Boh cez anjela oslovuje Máriu a čaká na jej odpoveď. Tento postup nás môže prekvapiť, a preto sa ho znova pokúsme pochopiť tak, ako sa patrí. V tomto prípade totiž Boh iba raz v histórii sveta pozýva človeka do priamej spolupráce. Hoci Panna Mária pochádza z kráľovského rodu Dávidovho, je však stvorenie Božie a Boh jedine jej predkladá svoj plán, ktorý ona môže ovplyvniť. Národ Židov poznal tento plán. Písali o ňom proroci (por. Iz 5-6), kde sa hovorí, že to bude neobyčajný človek, že bude Bohom.
V Starom zákone prorokom nebol dostatočne známy celý obsah slova „Boh mocný". Boh cez anjela odhaľuje Panne Márii toto tajomstvo. Preto chce od nej slobodnú odpoveď, keď jej oznámi, čo od nej očakáva Boh i svet. Vtelenie Syna Božieho nie je iba dielom Boha Otca, ale aj dielom Panny Márie, a teda cez ňu je to dielo celého ľudstva, celého ľudského rodu. Panna Mária pri realizácii tohto plánu nemá byť len trpným nástrojom, ale má byť spolutvorkyňou. „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova" (Lk 1,38). Slová, ktoré počula, obsahovali Boží plán. V tomto slove je Ježiš zahrnutý. Slovo sa dostáva do činnosti podobne ako kedysi, keď povedal slovo svetlo - i stalo sa svetlo. Vtedy, keď Mária vyriekla súhlas -Slovo sa stalo telom a osvietilo každého človeka, prichádzajúceho na tento svet.
Tento sviatok poznáme už pred Efezským koncilom r. 431, ako to vyplýva zo slov Carihradského patriarchu svätého Prokla. Nielen v Carihrade a Arménsku, ale i na iných miestach sa slávil tento mariánsky sviatok a to 25. marca, teda deväť mesiacov pred Vianocami - narodením Pána. Na západe sa tento sviatok slávi neskoršie. Pretože tento sviatok spadal do veľkopôstneho obdobia alebo veľkonočného týždňa, bola snaha sláviť túto udalosť 18. decembra. Až pápež Pius X. na začiatku tohto storočia zrušil akúsi duplicitu tohto sviatku. Podľa prastarého zvyku sa slávi sviatok Zvestovania Pána 25. marca a 18. decembra očakávanie pôrodu Panny Márie.
Pozrime sa teraz na seba samých. Pozrime sa na náš život vo svetle tejto udalosti a vo svetle, ktoré zažiarilo na svete vďaka súhlasu zhody s vôľou Božou u Panny Márie. Hovoríme o našej viere, že je Cirkvou dialogickou, teda mali by sme si uvedomiť, že je vždy potrebné sa vyjadriť k veci, dať teda súhlas alebo nesúhlas, a z toho potom plynie odmena, alebo trest. Vždy si musíme však uvedomiť, že s iniciatívou prichádza sám Boh a človek má ku tomu zaujať stanovisko. Preto je rozhodujúce skutočne to, ako sa k tomu, čo od nás očakáva a chce Boh, postavíme. Aká bude naša odpoveď; či povieme svoje fiat, a preto sa nám dostáva aj vnútorného jasného poznania a osvetlenia potrebného k tomu, aby sme poznali, čo od nás chce Boh. Môže nastať aj stav akéhosi váhania, strachu, pokiaľ nám nie je známe, čo od nás žiada Boh. Niečo podobné vidíme aj na príklade Panny Márie. Pýta sa anjela: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" (Lk 1,34). Aj nám sa dostane určitého svetla, poznania, aby náš súhlas nebol násilný, z donútenia, ale aby bol slobodný. A to je vtedy, keď jasne poznáme vôľu Božiu. Pri našom súhlase dochádza k zjednoteniu záujmov Boha a človeka. V prípade Márie a jej súhlasu sa Boh stáva Emanuelom, to znamená Bohom s nami (por. Iz 7,14). Tu na počínaní Panny Márie máme sa naučiť aj my spolupracovať s Bohom. Máriine fiat, ako i náš súhlas - fiat sú kľúčovým slovom odpovede na to, čo chce Boh. Vyžaduje sa to vykonať pod vplyvom viery, teda v úplnom odovzdaní sa do vôle Božej. Vtedy človek rýchlo spozná veľkosť Božej vôle s nami. Pre prijatie vôle Božej je potrebné, aby sme sa s Bohom často stretali v modlitbe, pri svätej omši a prijímaní sviatostí. Spolupracovať s Bohom, byť pre Božie vnuknutie otvorení a vedieť aj rozlíšiť cez hlas svedomia v nás vôľu Božiu. Takto môžeme pochopiť aj inú udalosť. Môžeme byť napríklad podobní aj učeníkom, idúcim do Emauz. Práve cez slová Písma, ktoré im Pán rozvíjal pred ich očami, pocítili radosť vo svojich srdciach a dali svoje fiat. Ich oči nevideli v ich spoločníkovi Krista, a predsa pri počúvaní jeho slov im srdcia zahoreli. Aj u nás je to často tak. Nechápeme, nerozumieme, a predsa pri plnení toho, čo od nás žiada Boh, cítime vnútornú radosť, spokojnosť a silu. Krista ako človeka nevidíme, ale vidíme len chlieb a víno. Keď vo svojom vnútri spolupracujeme s Bohom, cítime vnútorné presvedčenie, že Boh je medzi nami prítomný, hoci tajomným spôsobom.
Boh chce našu odpoveď. Boh si praje, aby sme sa prejavili. Niekedy je to veľmi ťažké, aby sme hneď pochopili. Spomeňme si na 25. marec 1988, v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí o 18. hodine. Nič, len zažaté sviece a tichá modlitba dokázala rozdráždiť zástancov totalitného režimu, že na tichý zástup v daždi, začali liať prúd vody z čistiacich vozidiel, ktoré ani za sucha nečistia naše chodníky. Ešte väčší paradox je, že tí, čo majú najviac rešpektovať pravidlá cestnej premávky a poriadok, začali autami vychádzať z ciest a útočiť na tento tichý zástup mimo vozovky na námestí. Vtedy prišlo mnoho ľudí na námestie zo zvedavosti. Odišli odtiaľ plní otázok, ktoré dovtedy vo svojom živote nepokladali za podstatné. Sám som sa stretol s človekom, ktorý tam bol len zo zvedavosti. Bol členom strany a išiel tam pre nič za nič. Dostal pár úderov obuškom len preto, že tam stál a pozeral sa. Začal premýšľať, vystúpil zo strany a dnes už pravidelne chodí na bohoslužby. Pritom sa učí, spoznáva vierouku, číta Písmo a našiel to, čo nehľadal. Dal už svoje fiat, pretože túto udalosť bral ako oslovenie samým Bohom. Premýšľal - a našiel cestu k Bohu. Na námestie išiel zo zvedavosti — a vrátil sa plný vnútorného nepokoja, nechápal a nerozumel. Prečo? Dnes jeho viera mohutnie a rastie.
Boticelli obrazom znázornil Pána Ježiša, ako čaká na znamenie od Panny Márie, aby napísal prvú stranu. Boh niekedy cez rôzne udalosti a ľudí, keď sa nad nimi zamyslíme, dáva nám podobný znak, aby sme zmenili svoj život smerom k nemu. U niekoho je to celkom radikálna zmena. U iného je to len kvalitatívne vylepšenie. Boh si praje, aby sme jeho Syna často prijímali do svojich sŕdc vo sviatosti Eucharistie. Vtedy sa stávame vnímavejšími na jeho oslovenie. Naša odpoveď - fiat bude zhodná s Božou vôľou. Amen.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet