26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Hlas Cirkvi je ako hlas matky. Niekedy sa môže zdať suchopárny, a predsa je zároveň nežný a rozhodný, odvracia od zla a zachraňuje.

~BL. JÁN XXIII. ~

03.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1000 reakcie0
(Share 266 0)


Téma: Narodenie Pána Ježiša - omša cez deň cez rok A / Stáročia neubrali na dnešnom dni / Jn 1,1-18

Homília

Vaša účasť, možno len slávnostná a možno si to ani neuvedomujete, hovorí jasnejšou rečou, ako si len vieme predstaviť, že ani stáročia so všetkými útokmi, nepriateľstvami, pochybnosťami voči Bohu, viere a Cirkvi neubrali na význame dnešného dňa. Vaša účasť nie je iba zvyk či tradícia, čo patrí k týmto sviatkom, ale všetci v hĺbke svojho vnútra cítime, že my ľudia sme vrcholom všetkého, že náš život je úžasný dar a pretože sme slabí, často na toto pod vplyvom nezdravého spôsobu života zabúdame. Dnes chceme pootvoriť oči svojej duše a povšimnúť si niečo veľmi vážne a dôležité v dejinách ľudstva.
Dnešný deň, keď slávime narodenie Ježiša Krista, svätý Ján, a rovnako aj svätý Pavol, nám v dnešných čítaniach odkrývajú tajomstvo v celom jeho význame: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami" (Jn 1,14).
Pred niekoľkými hodinami, uprostred tmavej noci sme si pripomínali narodenie Krista, syna Márie a Jozefa. Dieťa Ježiš prišlo na svet v skutočne skromných podmienkach. Matka ho položila do jasiel, válovčeka, ktorý bol určený pre dobytok. Toto sa udialo preto, lebo ľudia nemali pre neho miesto. Niekoľko pastierov, ktorých prebudil pri bdení nad svojimi stádami spev anjelov, prišlo sa pokloniť dieťaťu. Tento deň narodenia Ježiša Krista sa nám môže zdať veľmi vzdialeným. Texty, ktoré sme čítali pri tejto svätej omši, akoby zabudli nám pripomenúť radostnú atmosféru a nevyrozprávali nám známe, a predsa tak citovo povzbudivé udalosti okolo narodenia Krista. Dnešné čítania zo Svätého písma sa ku nám prihovárajú obzvlášť tak krásne. Ján apoštol v evanjeliu priam oslňujúcim obrazom poukazuje na tajomstvo stretnutia, v ktorom dochádza k zjednoteniu Boha s ľudskou prirodzenosťou. To znamená, že Boh si berie ľudské telo. Pri počúvaní dnešných textov z Písma musíme mať hneď najpríjemnejší dojem, pretože texty hovoria hlboké myšlienky. A predsa sa tu jedná o živé a nutné veci. Mohli by sme to vyjadriť tak, že sa tu jedná o splnenie dávno už predpovedaných a pripravovaných stretnutí dvoch „potokov", ktoré mali svoje pramene ďaleko od seba a tiekli proti sebe, aby sa dnes spojili a vytvorili jednu rieku. Toto je prvý dojem, ktorý máme z dnešného čítania. I tu dochádza k spojeniu dvoch, na seba čakajúcich a túžiacich po sebe od večnosti, predurčených pre seba. Ján v evanjeliu hovorí: „A Slovo sa telom stalo... " (Jn 1,14). Vieme, že toto Slovo s veľkým „S" je Boh. Ak chceme uchovať tajomný výraz, tak hneď si musíme uvedomiť, že toto Slovo-Boh, nie je podobné slovám človeka. Keď človek hovorí, na to použije materiál dohovorených slov, aby mohlo dôjsť k dorozumeniu medzi sebou. Boh však nemá ani sebe rovných, ani takých, čo by sa mu v dokonalosti podobali. Keď Boh hovorí, tak to môže hovoriť len k sebe a svojím Slovom: „ ...Slovo bolo u Boha..." (Jn 1,1), ba čo viac sa dozvedáme, že Slovo je Boh. Ježiš je od večnosti pravý Boh s Otcom a Duchom Svätým v jednom Bohu. Vyvolený národ postupne poznáva Slovo-Boha. K tomuto národu totiž Boh hovoril takým spôsobom, že sa národ mohol o tom viditeľne presvedčiť. Povolá nám Abraháma, ďalej všetkých prorokov, až autora kníh Múdrosti, cez Mojžiša, kráľov a prorokov. Izraelský národ stáročiami spoznával, že Slovo-Boh je iné slovo, ako je ľudské slovo. Boh sa prejavuje nielen v zázrakoch - prechod cez Červené more či udalosti na púšti - ale i v zákonoch. Spomeňme si na horu Sinaj. Tu sa už presviedčame, že Slovo-Boh si počína obzvlášť istou vnútornou silou tak, ako by ono malo byť až do konca vekov. My vieme, že aj bude. Neskôr totiž môžeme v dejinách spásy vidieť prehlbovanie vzťahu Slova s ľuďmi a dochádza k tomu, čo si pripomíname dnes.
Dnes sa Boh-Slovo stáva človekom. Toto Slovo-Boh je naša nádej, zmysel nášho života, existencia, a preto nás toto Slovo-Ježiš Kristus tri roky učil. Jeho učenie pre nás však vytvára určité nebezpečenstvo. Ak prijmeme toto Slovo, vtedy budeme žiť; ak tohto Boha-Slovo zavrhneme, poprieme, čaká nás večná smrť. Od chvíle, keď Pán prehovoril k Abrahámovi, sľubuje mu, že jeho rod bude veľký a mocný. Slovo-Boh zachoval, splnil, hoci národ na príchod Mesiáša čakal 1 900 rokov. Cez celý tento čas Boh postupne odhaľuje svoju dôležitosť. Vieme, že bez Slova-Boha nikdy by ľudstvo nezískalo späť to, čo stratilo hriechom. A tak jedného dňa evanjelista píše text, ktorý sme čítali. Všetko to, čo ľudia už poznali, všetko, čo múdri ľudia predpovedali, všetko, po čom tak túžobne čakali, bolo znova pripomenuté a súčasne dochádza k premene. Všetky túžby a priania ľudí, ktoré sa jednoznačne dotýkajú príchodu Mesiáša, Záchrancu, všetkým vládnuce Slovo, bolo to želaním samého Boha, ktorý prichádza na svet, aby sa nám stal podobným ako človek, okrem hriechu. „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami" (Jn 1,14).
Táto skutočnosť, ktorú si dnes pripomíname, mala by nás na čosi upozorniť a zároveň sa máme nad tým zamyslieť: Keď teda Boh prichádza ku nám, tak my by sme mali rovnako ísť k Bohu. Dostáva sa nám totiž veľkého poučenia a povzbudenia. Od začiatku, keď dal Boh Abrahámovi sľub o Vykupiteľovi, keď Dávid dostal upresnenie, keď proroci tento príchod veľmi pripomínali v čase skúšok a strát slobody, ľud čoraz viac a viac si prial, aby prišiel Spasiteľ. Prorok Izaiáš sedemsto rokov pred narodením Krista napísal: „Hľa, panna počne a porodí Syna... " (Iz 7,14)).
Celý rod Dávida sa pripravoval na túto udalosť a my teraz túto túžbu prežívame ako uskutočnenú a splnenú. Toto nás teda k čomusi upozorňuje a zaväzuje. Cez toto Slovo, cez Krista, ku nám hovorí Boh. Preto si dnes uvedomme úžasnú lásku, ktorú mal Boh ku nám, keď prijal prirodzenosť -podobu človeka, aby nás poučil o vážnosti a význame nášho života.
Mohli by sme sa nazdávať, že takáto významná udalosť bude publikovaná, oznámená, že dôjde v národe k výbuchu radosti, neopakovaného nadšenia; veď konečne stáročiami očakávaná udalosť sa splnila! A čo sa stáva? Nič z toho. Dnes - po uplynutí dvoch tisícročí - konštatujeme, že Židia toto Slovo neprijali. Takéto privítanie si však Pán Ježíš neprial. Preto sa narodil v ústraní, v maštaľke. Kristov predchodca a ohlasovateľ Ján Krstiteľ, poverený prípravou jeho príchodu, je askéta na púšti. A predsa vieme, že svet ho neprijal, hoci prišiel medzi svojich... Izaiáš predpovedal neobyčajnú radosť, ktorú spôsobí narodenie Mesiáša. Chce tým povedať, že to bude však len malá skupinka ľudí, ktorá sa o tom dozvie a ktorí to potom vyrozprávajú ďalším. Boli to strážcovia - pastieri, ktorým to oznámili anjeli. Oni nás dnes vyzývajú k úprimnej radosti. Hoci je to veľká udalosť, predsa sme svedkami chladu, nezáujmu, prípadne len prežitej slávnosti. Všetci sme predsa Ježišovi. Veríme, že sme ním boli stvorení a ním sme boli v krste pripojení k nemu. Chceme, aby o nás platili slová: Vlastní ho neprijali? Nedajme sa pomýliť, že on prišiel tak skromne a ticho. Vtedy sa nekonali mítingy a manifestácie, nestrieľalo sa šampanské a neodznievali posolstvá a slávnostné prípitky. To nebolo podstatné. Takto si to prial náš Boh. Jeho príchod mal väčší význam a chce, aby sme vedome a dobrovoľne prijali jeho ako toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý zostane. Nechce od nás nič viac; nebráni nám dovolené radosti, šťastie na zemi, chce, aby sme si zaslúžili svojím životom to, prečo prišiel na svet. Chce, aby sme po skončení nášho života tu na zemi prešli do stavu blaženosti, do večného stretnutia s ním, kde nám chce dať večnú odmenu: čo oko nevidelo, ucho nepočulo, srdce nepocítilo. To chce dať tým, ktorí ho prijmú a vytrvajú s ním až do konca. Ak nevytrváme, nebudeme môcť povedať na svoju obhajobu, že sme o tom nevedeli. A keď dodnes nielen Židia neprijali, ale i iní neprijali Mesiáša, nemôžeme náhodou povedať, že ani náš krst nám nepomohol, aby sme ho neprijali? Koľkí sme pokrstení, a žijeme ako pohania! Robíme hanbu, zlé meno, zlú reklamu svojej viere. Je takýto náš život hodný odmeny? Nestačí len niekoľko ráz do roka si preňho nájsť čas. Takýto odmietavý vzťah je proti nám, je to úžasný paradox. Boh nám dal svoje dielo a my sme sa dali zviesť len jeho leskom. Stali sme sa sebcami; len prijímame, berieme a užívame to, čo Boh stvoril, ale jeho neprijímame.
Boh dal človeku rozum a on sa stal otrokom svojho rozumu, stavia sa proti svojmu Stvoriteľovi. Preto máme vytriezvieť z nezdravého očarenia pominuteľných vecí, odložiť povrchnosť. Uvedomiť si, že jedine s Bohom, ktorého narodenie si dnes pripomíname, má náš život správny cieľ, význam a jedine v Bohu je naša hodnota, keď sa s ním zjednotíme. On nás chce uspokojiť hodnotnejšími a večnými hodnotami, ako sú tie, ktoré nás zvádzajú, či už zviedli z cesty za ním. Sú to večné hodnoty. Dnes neurobme osudnú chybu tým, keď sa rozhodneme zotrvať v zatvrdlivosti voči tomu, čo nám dnešný sviatok chce povedať. Práve naopak, urobme dnes prvý, možno najpotrebnejší krok v našom živote. Dokážme sa dostať cez rôzne zdania a viďme v jasnom svetle tajomstvo narodenia Božieho Syna - večné Slovo, lebo len vtedy budeme môcť povedať so svätým Jánom v dnešnom evanjeliu: „Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou... milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista " (Jn 1,16-17).
Všetkým vám chcem popriať tajomné osvietenie rozumu, aby sme videli zmysel nielen dnešného sviatku, ale i života a popriať silu, aby sme nielen zmenili prípadne svoj život, ale aj vytrvali v spojení s Kristom, večným Slovom. Amen.


12.06.2003 | Čítanosť(3168)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(3151)
Jn 1, 40-51
12.06.2003 | Čítanosť(2355)
Jn 1, 1-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet