24.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Boh dovoľuje, Boh ma raní, Boh mi ničí žatvy, Boh zúri v búrke, Boh ma vedie k smrti. Ale práve vtedy, keď ma raní, vyťahuje zo mňa to najlepšie.

~CARLO CARRETTO~

30.12.2006 - Miron
čítanosť971 reakcie0
(Share 222 0)


Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

Homília

AI      Niektorí ľudia nazývajú dnešnú dobu dobou informácií. Zaiste preto, lebo vyspelá technika dokáže rýchlo spojiť rôzne kontinenty. Vidíme to v spravodajských reláciách, ktoré rýchlo informujú o dianí z druhého konca sveta v ten istý deň. A tak máme možnosť vidieť súhrne prehľad najdôležitejších udalostí dňa z celého sveta. Čo však vidíme? Vojnové vrenie, politickú nestabilitu, teroristické útoky, rasovú a národnú neznášanlivosť. Človek by mohol situáciu vo svete prirovnať k situácií pri stavbe babylonskej veže, keď Boh pomiatol jazyky pyšným staviteľom – prestali si rozumieť.
KE      Dnešný svet potrebuje zázrak Turíc, aby sa rozptýlené rasy spojili v jednotu.
DI      Svätý Otec Ján Pavol II. vo svojej encyklike Dominus et vivificantem cituje sv. Ireneja, ktorý hovorí o trojakej činnosti Ducha, ktorý: vnukal, spájal a obetoval.
      Svätý Duch vnukol modliacej sa skupine apoštolov cudzie jazyky, pretože to bolo potrebné toho dňa v diasporickom a prozelytskom Jeruzaleme.
      Svätý Duch spojil v jednotu rozptýlené ľudské rasy. Skutky apoštolov udávajú 16 zemepisných údajov, ktoré približujú rôznorodosť davu, ktorý načúval slovám apoštolov po zostúpení Svätého Ducha.
      A napokon Svätý Duch obetoval Otcovi prvotiny všetkých národov, čiže priviedol k Pánovi univerza obeť ľudských sŕdc, premožených neodolateľným tlakom Ducha.
PAR      Podľa svätého Augustína je Duch dušou Cirkvi, jej životným princípom, z ktorého sa stále musí obnovovať a omladzovať. Duch, ktorý je zosobnená Božia láska ako osoba a večné spoločenstvo medzi Otcom a Synom, je aj princíp a zdroj jednoty v Cirkvi vo viere a láske. Je to on, kto ju vždy núti, aby vnímala znamenie časov a misionársky prenikala do nových oblastí. Je to zároveň on, kto jej stále pripomína jej počiatok a trvalý základ v Ježišovi Kristovi a udržuje ju vo vernosti poslaniu, ktoré dostala raz a navždy.
      Pôsobenie Svätého Ducha sa prejavuje v človeku rôznym spôsobom. Svätý Duch ho lieči a posväcuje: tým, že ho spája s Bohom, vytvára v človeku poriadok, disciplínu a mier. Plody Ducha sa ukazujú i v vzťahoch k ľuďom: v priateľstve, ochote pomáhať, zmierlivosti, nesebeckosti, ale i v angažovanosti pre spravodlivosť, bez ktorej by láska bola prázdna. Svätý Duch ďalej spôsobuje priateľstvo a spoločenstvo s Ježišom Kristom. To sa prejavuje v čítaní a rozjímaní Svätého písma a v snahe nasledovať Ježiša Krista v duchu Reči na vrchu, v spoločenstve s Kristom vo sviatostiach, skrze ktoré sa s nami Ježiš Kristus živo a konkrétne stretáva. A napokon Svätý Duch spôsobuje radosť z Boha, z bohoslužby a modlitby. Pretože spoločenstvo s Bohom je konečným naplnením človeka. A toto naplnenie podľa svedectva a skúsenosti všetkých svätých dosiahne ten, kto sa otvorí pôsobeniu Ducha. (Podľa: Teologické texty 1998, č. 2, s. 49.)
      Človek, ktorý sa otvorí Svätému Duchu sa takto stáva jasným znamením prítomnosti Boha vo svete. Svojím životom vnáša Boží pokoj do duší svojich blížnych, do sveta v ktorom žije. Pred týmto musí kapitulovať každá nejednota a zloba.
MY      Pozrime sa len na život sv. Mikuláša de Flüe. Od malička nosil v sebe túžbu nasledovať Krista prísnou askézou a rozjímaním o jeho umučení. Táto túžba otvorila jeho srdce pre prijatie Svätého Ducha. A hoci Mikuláš nevedel čítať ani písať, rýchlo sa u neho rozvinul bystrý úsudok a rozumné názory, pre ktoré si ho všetci vážili. Zastával dôležité miesta vo verejnej službe. Ale nemohol odolať Božiemu volaniu, ktoré cítil vo svojom srdci. Keď mal 50 rokov, so súhlasom manželky sa vzdal úradu, opustil ženu a deti a rozhodol sa žiť ako pustovník. V osamelom domčeku Mikuláš trávil hodiny medzi polnocou a poludním v modlitbách a rozjímaní, no postupne za ním vždy popoludní začali prichádzať návštevníci, aby sa s ním poradili o náboženských a svetských otázkach. Všetkým, ktorí ho navštívili, odporúčal okrem iného pokoj a poslušnosť. Ku koncu života zohral Mikuláš dôležitú úlohu v dejinách svojej krajiny. Keď si Švajčiari vydobyli nezávislosť a hrozili im vnútorné rozpory, poslali kňaza k Mikulášovi, aby ho požiadali o radu. Mikuláš potom rozhodujúcou mierou prispel k vyriešeniu sporov a tak k národnej jednote.
ADE      Dnešná doba potrebuje novodobých Mikulášov, ktorí by prenikli svojou svätosťou spoločnosť, ako kvas cesto. Všetci sme pozvaní k tomuto poslaniu – dať sa naplniť Svätým Duchom a potom ho vnášať do všetkých štruktúr spoločnosti. Nech nás k tomu povzbudia aj myšlienky z pravidiel života v Taize:
      Nezostávaj stáť na mieste, kráčaj vpred s bratmi, ponáhľaj sa k cieľu v stopách Krista. jeho stopy sú cestou lásky.
      Buď medzi ľuďmi znamením bratskej lásky a radosti.
      Miluj odvrhnutých a všetkých, ktorí trpia nespravodlivosťou a neboj sa ich obťažovania. Venuj hlbokú lásku svojim rodičom. Miluj svojich blížnych, či už veria, alebo nie. Nikdy sa nezmieruj so zhoršením rozkolu medzi kresťanmi.
      Pracuj so všetkou energiou pre jednotu Kristovho tela. Amen.

05.02.2009 | Čítanosť(2641)
Téma: Jn 7, 37-39
12.06.2003 | Čítanosť(2636)
Jn 7, 37-53
12.06.2003 | Čítanosť(1970)
Jn 7, 14-31
12.06.2003 | Čítanosť(1793)
Jn 7, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet