25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Naša doba málokedy zabíja nepohodlných kazateľov. Zosmiešni ich však a odstaví.

~WILHELM E. VON KETTELER~

18.10.2006 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť693 reakcie0
(Share 332 0)


Téma: Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie / Lk,26-38 / Mária je pre nás zdrojom milosti / Mária je pre každého človeka vzorom poslušnosti ,viery a čerpania milostí

Homília

AI: Bratia a sestry! Dnes nám Cirkev predkladá pred oči ženu, ktorá má svoje obdivuhodné a jedinečné miesto v dejinách spásy: Mária. Ona je prvá naplnená milosťami, vykúpená, oslávená.

KE: O tom nám dnes chce povedať aj dnešné evanjelium, ktoré nám do našej pozornosti ponúka slová: „Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou.. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa. Mária našla si milosť u Boha.“. ( Lk 1,28-30)

DI: Čo nám Boh chce povedať týmito slovami?. Boh nám chce dne hovoriť o milosti. Boh preukázal Panne Márii milosť. Etymológia samotného slova milosť znamená nezaslúžený dar od Boha. Čítania dnešnej bohoslužby slova nám predstavujú pred oči dve ženy. Starozákonné čítanie z knihy Genezis nám hovorí o Eve a novozákonné o Márii. Eva bola stvorená tak, že Boh jej dal dušu, ozdobenú milosťou posväcujúcou. Pripomeňme si, čo to je milosť posväcujúca. Podľa slov Katechizmu katolíckej cirkvi je to nezaslúžený dar, ktorým nám Boh dáva svoj život, vliaty Duchom Svätým do našej duše, aby ju uzdravil z hriechu (Katechizmus katolíckej cirkvi 2023) Túto milosť Boh udeľuje človekovi preto, lebo chce aby sa stal Božím dieťaťom, prebýval v ňom a potom aby ho prijal do neba. Túto milosť posväcujúcu Eva, matka všetkých ľudí, stratila, keď sa dala naviesť na pýchu a neposlušnosť voči Bohu Túto milosť stratila nielen pre seba, ale aj pre všetko svoje potomstvo, čiže pre všetkých ľudí. „ Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,15) Keď je človek naplnený posväcujúcou milosť v ňom nie je prítomný hriech. Práve hriech je prekážkou k tomu, aby sme dosiahli posväcujúcu milosť. Každý sa má snažiť bojovať proti hriechu a má ho znenávidieť. Tým, že zotrvávame v hriechu vzďaľujeme sa od Boha a staviame medzi nami a Bohom priepasť. Aby človek dokázal byť naplnení milosťou potrebuje k tomu pomoc Boha. Boh si práve vyvolil matku Pannu Máriu pre svojho Syna, ktorá bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu, tak, že od okamihu svojho počatia bola ozdobená krásou milosti posväcujúcej, preto, aby Boží Syn mal najkrajšiu matku na svete.
Katechizmus katolíckej cirkvi sa o tom zmieňuje slovami: Z Evinho potomstva si Boh vyvolil Pannu Máriu, aby bola Matkou Jeho Syna: "Plná milosti "je" najvznešenejším ovocím vykúpenia". Už od prvých okamihov svojho počatia je celkom uchránená od poškvrny prvotného hriechu a počas celého svojho života zostala čistou od akéhokoľvek osobného hriechu. (Katechizmus katolíckej cirkvi 508) V druhom čítaní sme tiež počuli slová apoštola Pavla: „ Boh si nás vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení. Aj túto pravdu vyznávame dnešným sviatkom. Nepoškvrnené počatie Panny Márie vo svojej hlbokej pravde je súhrnom, závdavkom a počiatkom nášho vykúpenia. Čo sa raz uskutočnilo v Panne Márii to sa má duchovne zavŕšiť aj v Cirkvi. Aj človek dnešnej doby je k tomu povolaný, aby sa stal svätí a nepoškvrnený. Svet sa dnes nechce stať nepoškvrnený ale práve skôr naopak túži byť poškvrnený hriechom, sexom, pýchou, lakomstvom. Mária je našou matkou a pre nás je vzorom v očakávaní svojho Syna.
PAR: Akým vzorom? Ona môže byť pre nás vzorom v čerpaní prameňa Božích milostí. Prameňa, ktorý nikdy nevysychá. Týmto prameňom bol preň prítomnosť samého Ježiša Krista. Ďakovala Bohu za to, že on na ňu zhliadol, že. ona jediná bola obdarovaná privilégiom Nepoškvrneného počatia, oslobodená od každého hriechu. Mária si veľmi vážila všetky dary, ktoré dostala od nebeského Otca.
ONA MÔŽE BYŤ PRE NÁS VZOROM POSLUŠNOSTI. LEBO ONA SA SNAŽILA VŽDY S POKOROU VŠETKO PRIJAŤ, ČO JEJ BOH PONÚKOL. ABY SME MOHLI DOSIAHNUŤ VZOR POSLUŠNOSTI MUSÍME PRÍSŤ K PANNE MÁRII.
PANNA MÁRIA MÔŽE BYŤ PRE NÁS AJ VZOROM VIERY. VIERA PANNY MÁRIE OBSAHOVALA TO, ŽE BOLA VŽDY V SPOJENÍ S DUCHOM SVÄTÝM A MALA VRÚCNY VZŤAH K JEŽIŠOVI KRISTOVI. VŽDY V SPOJENÍ S DUCHOM SVÄTÝM POČÚVALA BOŽIE SLOVO A SNAŽILA SA AJ USKUTOČŇOVAŤ VO SVOJOM ŽIVOTE.
BOH ZVERIL PANNE MÁRII AJ ÚLOHU ROZDEĽOVAŤ JEHO MILOSRDENSTVO. KEĎ SA KRESŤAN ZASVÄCUJE PANNE MÁRII, STÁVA SA V JEJ RUKÁCH NÁSTROJOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, AKO AJ ONA JE V BOŽÍCH RUKÁCH. (Celá PAR prevzatá z homílie 15.8.2000: Diakonská prax Okoličné od 31.07. 2000 - 24.08. 2000)

MY: Vidíte bratia a sestry, kde máme nachádzajme ten najlepší vzor pre náš život. Nachádzajme svoj životný vzor v Panne Márii.. Jedine cez našu nebeskú matku sa môžeme dostať k Ježišovi Kristovi. Nechajme sa teda viesť k Panne Márii aj týmto príbehom: V lyonskej farnosti boli misie. Raz po kázni príde jedno 7 ročné dievčatko celé ustarostené k misionárovi a prosí ho o medailónik Nepoškvrnenej Panny Márie. Kňaz sa s úsmevom pýta: “Na čo ju potrebuješ?“ Malé dievčatko odpovedalo:“ Povedali ste v kázni, že, kto sa trikrát pomodli túto modlitbu, ktorá je vytlačená na medaile, určite sa obráti.« Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, čo sa k tebe utiekame.» Ja to vyskúšam. Potrebujem obrátiť istú osobu.“ Kňaz s radosťou odovzdal dievčatku medailónik a požehnal ju. Keď prišla domov, hneď išla k svojmu otcovi, ktorý práve čítal noviny. Milo ho oslovila: „ Pozri otecko, akú krásny medailónik mi dal otec misionár. Prosím ťa prečítaj mi, čo je na ňom napísané.“ Otec zobral do rúk medailónik a prečíta. Dievčatko vyskočí od radosti, poďakuje sa oteckovi a v duchu si myslí: “Prvý krok je urobený.“ O pár minút je pri otcovi znova: „ Otec skús to znova prečítať, lebo už som to zabudla..“-„Ale poklad môj,“ povie jej netrpezlivo otec“ veď som ti to prečítal pred chvíľou. Choď sa pekne hrať!“ No dievčatko sa nedá odbiť. Otec to znova prečíta. Najťažšie je dať otcovi prečítať po tretí raz. Dievčatko odloží vec na druhý deň. Medzitým sa horlivo modlí k Panne Márii, aby jej pomáhala v ťažkom podujatí. Na druhý deň pribehne dievčatko za otcom a prosí, aby jej prečítal nápis na medailóniku. Otec, aby ju uspokojil je prinútený prečítať modlitbu po tretí raz. Len čo vyslovil posledné slová, dievčatko začne skákať od radosti, tlieska rukami a radostne opakuje: Dosiahla som milosť! Dosiahla som milosť! Aká som šťastná!“ Otec sa prekvapene pýta, čo to má znamenať, prečo sa tak raduje. Ona mu úprimne vyrozpráva kázeň, ktorú počula od misionára a vysvetli mu i spomínané prisľúbenie. Otec, aj ty si trikrát čítal túto modlitbu.... Teraz sa musíš obrátiť, už dávno si nebol na svätej omši. Otec ostal veľmi prekvapený, privinie svoje dievčatko a v očiach sa mu zablysnú slzy dojatia.“ Dám to do poriadku.“ Ešte v ten istý deň si kľaká v spovednici a skrúšene vyznáva svoje hriechy. V Márii našiel veľký vzor milosti. Povedal kňazovi na záver sviatosti zmierenia. (Jurko J., Skrze Krista s Kristom a v Kristovi...Rok C/I., Vydavateľstvo - Bens, Bardejov 2000, s.126-127) Bratia a sestry a z toho životného príbehu nám vyplýva, že naša nebeská Matka Panna Mária je pre nás vzorom vo všetkom. Ďakujme dnes za jej všetky milosti, ktoré nám preukázala.
ADE: Mária my ti ďakujeme za to, že nám ukazuješ ten správny smer k Ježišovi Kristovi. Ďakujeme za to, že nám chceš pomôcť a že ti na nás záleží. Prosíme ťa o milosti, aby sme dokázali byť vzorom poslušnosti, vzorom viery a čerpania milostí. Ďakujeme ti tiež za to, že si našou matkou a že nás neopúšťaš, ale nám pomáhaš. Amen.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet