21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Všetko, čo sa vzťahuje na Pána Boha, má byť pekné, zbožné. Lebo to je rozhovor s Pánom Bohom, a keď hovoríme s veľkým pánom, snažíme sa s ním pekne hovoriť, aby sa neurazil. A keď tento veľký pán je k nám ešte aj dobrý, to tým viac sa snažíme pekne s ním hovoriť, lebo si to zaslúži. A kto viac dobrého s nami urobil, ako Pán Boh? Kto viac nám dal darov, ako Pán Boh?...“

~Bl. Vasiľ Hopko, biskup~

20.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1049 reakcie0
(Share 452 0)


Téma: Lk 17,1-6 / Vedieť odpustiť

Homília

      Bratia a sestry, Druhý vatikánsky koncil znamená v dejinách Cirkvi veľa. Dnes sme svedkami mnohých zmien a úprav. Napríklad: oslavujeme Boha vo sv. omši rečou ľudu. Zvýraznil tiež hodnotu sviatostí a sprítomnil ich veriacemu človeku. Môžeme povedať, že Cirkev je živá a každému členovi umožňuje byť aktívnym v jej spoločenstve.
      Medzi závažné veci Druhého vatikánskeho koncilu môžeme zahrnúť aj zrušenie Indexu. Boli to zoznamy diel, ktoré Cirkev zakazovala čítať, počúvať, pozerať, a to aj pod ťarchou hriechu. Takto chránila veriacich od zbytočných duševných úzkostí, stresov, bolestí. Mnohí sa nad zrušením Indexu pohoršili, pozastavili, pýtali sa: Prečo? Priniesla to samotná doba. Každý človek bol obdarovaný slobodnou vôľou.
      Dnešný svet sa dostal do takého rýchleho vedeckého, kultúrneho a politického tempa, že každý človek, a najmä veriaci, musí si uvedomiť, že nie je možné pokračovať v starých výchovných zásadách. Musíme si preto uvedomiť svoju slobodnú vôľu. Dnešný človek si musí nájsť svoje miesto v spoločnosti, musí často veľmi rýchlo sa rozhodovať a riešiť zložité otázky života okolo seba. Musí si však uvedomiť vážnosť, krásu i zodpovednosť svojho náboženského života. Má svoje svedomie, o ktoré sa musí starať, a to znamená snažiť sa žiť ako kresťan, ktorý si je vedomý hodnoty svojho presvedčenia. Index chránil veriaceho pred pohoršením. Dnešný človek si musí uvedomiť, že sa musí chrániť pohoršenia a aby sám nebol pohoršením pre iných, a žil podľa zásad Ježiša Krista.
      Ježiš sa hlbšie dotýka nášho svedomia. Hovorí: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho pochádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých „ (Lk 17,1 -2).
      Ježiš pod pojmom „maličkí“ nemyslí na deti, nedospelé osoby, ale skôr na tých ľudí, ktorí sa snažia žiť jednoduchým spôsobom, bez veľkých vedomostí o veciach viery, často klesajúcich pod ťarchou dní, ale aj povstávajúcich z pokleskov silou ľútosti, boriaci sa so životnými ťažkosťami tak, ako im prikazuje miera ich viery v Boha. Ježiš týmito slovami dáva výstižné upozornenia. Jeho pravý učeník dokáže svoju autentičnosť, pravosť viery tým, že je prísny voči sebe a vo svojom osobnom živote rozhodne odstraňuje všetko, čo je prekážkou jeho spodobnenia s Majstrom. Každý má svoje slabé stránky, nedokonalosti, chyby, ktoré zahatávajú v nás rast Božieho života a blížnemu sa stávajú príležitosťou k pohoršeniu. Hoci by šlo o veci tak dôležité a potrebné pre život telesný - ako je ruka, noha, oko -treba sa ich zbaviť: odtni, vylúp, lebo hrozí večné zavrhnutie.
      My, veriaci kresťania, ktorí sme spoznali Ježišovu náuku a snažíme sa v spojení s ním naplniť náš život, musíme vidieť, počuť, cítiť, ohmatať slobodu, ktorú nám dal Stvoriteľ. Preto sa nesmieme cítiť opustení, ale musíme si byť vedomí, že žijeme v ustavičnom spojení so Stvoriteľom všetkého bytia. V tomto spojení, vedomí si svojho vzťahu k Bohu, zaujímame kladný postoj ku každej hodnote, nepozerajúc na rám, v ktorom je to zarámované, ale na obraz.
      Ľudia sa vždy pohoršovali a vždy aj boli pohoršovaní: „Beda svetu pre pohoršenie!“ (Mt 18,7).
      V prvom čítaní sa Jozue, keď počul o Eldanovi a Medadovi ako prorokovali, obrátil na Mojžiša vraviac: Zabráň im!
      Apoštoli na čele s Jánom sa pohoršovali, že ktosi vyháňal zlých duchov v mene Ježiša, pretože nechodil s nimi.
      Pohoršovali sa farizeji, a to často i na Kristovi, keď jedol s mýtnikmi, keď rozprával s verejnou hriešnicou, keď uzdravoval v sobotu...
      Počet tých, ktorí sa dnes pohoršujú, je väčší. Pre mnohých údajným pôvodcom je sama Cirkev. Pohoršujú sa nad prepychom kostolov, nad údajným pokladom Vatikánu, nad kňazmi a vôbec nad veriacimi.
      Pohoršovali sa aj nad pápežom Jánom XXIII., a to nad jeho dobrotou, žičlivosťou, láskou ku všetkým. Veľkým pohoršením bolo, keď pápež Pavol VI. vydal encykliku Humanem vitae v júli 1968, ktorá sa týka ochrany nenarodených detí a vhodnosti užívania antikoncepčných prostriedkov.
      Pre iných môže byť pohoršením odpad od kňazského povolania. Len si spomeňte, že keď kňaz, ktorý je iba človek, upadne, už sa píše a hovorí, a ľudia zakrývajú práve tým aj svoj pohoršlivý život.
      Je veľký rozdiel medzi pohoršením farizejským, čiže keď sa niekto pretvaruje a pohoršením maličkých, to znamená tých, ktorí uznávajú, že sú hriešni, slabí a krehkí. Kristus mal na mysli tých, ktorí pohoršujú: „ ...ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!“ (Mt 18,7).
      Nedá sa vymenovať kategórie pohoršovateľov, ale sú malí i veľkí, vedomí i nevedomí, konajúci jednotlivo i samostatne, muži i ženy. A dnes tí, ktorí pohoršujú, majú neohraničené prostriedky. Rečou, skutkami, tlačou, obrazom... Jedni to robia dokonca plánovane, organizovane, plne si uvedomujúc, čo chcú dosiahnuť.
      Čítal som raz takýto príbeh.
      V meste sa konala poprava mladého muža. Pod šibenicou dostal povolenie, aby si povedal posledné prianie. A mladý muž hovorí:
-      Vidím tu svojho otca. Chcem mu niečo povedať do ucha.
      Zahanbený otec nesmelo podišiel k synovi. Keď sa priblížil, syn mu uhryzol ucho a kopol do neho. Verejnosť sa veľmi pobúrila. A odsúdenec pokračuje:
-      Nebol som zlým dieťaťom. Mal som vzornú matku, ktorá ma naučila modlitby a s ňou som sa modlieval aj ruženec. Ale otec, ten si stále robil žarty a posmech z viery. Keď sa vracal opitý, rozbíjal obrazy, šliapal po kríži a ruženci. Matka od trápenia dostala infarkt. Po jej smrti sa ma ujal otec. Hoci som cítil odpor k alkoholu, nútil ma piť. A potom mi nič nebolo sväté! Dopustil som sa hanebnosti, podvodov i vraždy. Spravodlivosť zvíťazila! Zomieram na šibenici, ale popravte so mnou i tých, ktorí ma sem priviedli, i tých, ktorí ma pohoršovali. Nech zomrie i otec, ktorý mi bol učiteľom v pohoršení...
      Ešte stále sa nazdávate, bratia a sestry, rodičia a priatelia, že pohoršiť či dať zlý príklad, je niečo ľahké? Nehovorím všade, lebo mnohí pohoršujú tak často, že si to ani neuvedomujú. Pýtajme sa svojho svedomia: Dokedy budem pohoršovať svoje deti alkoholom, hrešením? Dokedy budem pohoršovať svoje dievča, seba samého neviazanosťou pohľadov, dotykov, bozkov? Dokedy chcem pohoršovať okolie svojimi útokmi proti Kristovi, Cirkvi, kňazom, veriacim? Dokedy chcem predávať svoj talent, vzdelanie, postavenie? Stačilo by mi sto očí? Mal by som ešte svoje ruky a nohy, keby platilo: Ak tvoja ruka, noha, oko je pôvodcom hriechu... Vieš, čo máš spraviť! Lebo ináč platia slová: Lepšie by mu bolo, keby mu mlynský kameň zavesili na krk a hodili ho do mora.
      Viem, bratia a sestry, že tieto slová musíme zobrať vážne. Od nich závisí naše šťastie nielen tu na zemi, ale i naša radosť, radosť iných, radosť bez konca.
      Zrušenie Indexu kladie väčšiu vážnosť na našu slobodu. Sme predsa slobodní vyznávači Kristovho učenia. Kristus od nás preto právom očakáva skutky podľa jeho rád.
      Prosme:
      Božský Spasiteľ, neuznávaš kompromis so zlom a hriechom, preto chceme vždy stáť na strane tých, ktorí sa vyhýbajú pohoršeniu, lebo sme spoznali pravdu, ktorú nám nedá nikto a jedine ty dáš odmenu za vytrvalosť v dobrom.
      Amen.

29.11.2010 | Čítanosť(3864)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
17.09.2003 | Čítanosť(2119)
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 11-19
12.06.2003 | Čítanosť(2943)
Lk 17, 20-37
12.06.2003 | Čítanosť(2697)
Lk 17, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(2386)
Lk 17, 11-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet