21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Iba čisté srdce môže povedať bez strachu: „príď kráľovstvo tvoje“. Je nám potrebné povedať spolu so sv. Pavlom: „Nech nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele“ (Rim 6,12). Ten, kto sa zachováva čistým vo svojich skutkoch, myšlienkach a slovách, môže povedať Bohu: „príď tvoje kráľovstvo.“

~sv. Cyril Jeruzalemský ~

17.12.2005 -
čítanosť846 reakcie0
(Share 297 0)


Téma: Lk 15, 18 / Objavenie Božieho milosrdenstva 1/2

Výstrižky...
(Zdroj: Pavol Janáč: Téma duchovnej obnovy na marec 1993:)

      Sotva nájdeme v evanjeliách priliehavejší text, ktorý by tak majstrovsky a zrozumiteľne vyjadroval dramatické položenie hriešnika a zároveň mu ponúkol východisko z tragédie hriechu, ako to robí Kristus v podobenstve o milosrdnom Otcovi a márnotratnom synovi. Toto podobenstvo je priam návodom ako môže hriešnik nanovo objaviť Božie milosrdenstvo a nájsť aj cestu naspäť k Bohu z poblúdenia hriechu. Kristus nám v ňom dáva odpoveď na tri základné otázky: Čo je hriech ? Kto je hriešnik ? Aký je Boh voči nám ? Bude vhodné priblížiť si toto podobenstvo v plnom znení.
      „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: „Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.“ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukami, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“ I vstal a šiel k svojmu otcovi.
      Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.“ Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ A začali hodovať.
      Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: „Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.“ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: „Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.“ On mu na to povedal: „Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ (Lk 15,11-32)

      Hriech je veľká strata

      Ak skúmame podobenstvo o márnotratnom synovi, nachádzame v ňom odpoveď na otázku: Čo je hriech. Na vykreslenie podstaty neprávosti hriechu používa Pán Ježiš obraz mládenca, ktorý hýrivým životom stratil majetok, čo dostal od otca. Majetkom, ktorý syn dostal od otca, sa tu rozumie množina dobra. Je to súhrn Božích darov pre uskutočňovanie nadprirodzeného a prirodzeného života človeka. V prvom rade je to dar božej milosti, ktorý umožňuje človekovi žiť v spoločenstve s Bohom a v láske utvárať aj spoločenstvo s ostatnými ľuďmi. Synov majetok tvoria aj ostatné duchovné hodnoty: mravnosť, pravda, spravodlivosť, čistota, vedomie ľudskej dôstojnosti, radosť, pokoj, skúsenosť lásky a mnohé ďalšie hodnoty ducha. V batohu synovho majetku, ktorý si odnáša z domu, sú aj prirodzené Božie dary, talenty, schopnosti, zdravie, sila a patria do neho aj časné a materiálne hodnoty, ako sú potreby pre živobytie. Človek - syn otca - dostal všetko, čo potrebuje, aby mohol žiť dôstojný a šťastný ľudský život. Prevzal za ne plnú osobnú zodpovednosť.
      Odchod syna z domu od otca je znázornením rozchodu človeka s Božou vôľou. Je to vlastne podstata ľudskej neposlušnosti - jadro každého hriechu. Hriechom je všetko to, čo robíme v rozpore so želaním nebeského Otca. Hriech sa tu teda javí ako neposlušnosť otcovi -synovo NIE. Akoby chcel povedať: „Nezostanem pri tebe, nebudem sa riadiť tvojím želaním, zariadim si šťastie bez teba.“ Synovo konanie ďaleko od otca v „cudzom kraji“ je už len logickým dôsledkom jeho prvotného vnútorného rozhodnutia. Preto potom nasleduje „hýrivý život“, ktorý Kristus používa ako obraz na vyjadrenie hriešneho konania. Ak človek dôjde k presvedčeniu, že bez Boha a jeho prikázaní bude mu lepšie, žije a koná podľa svojich falošných predstáv o dobre. Božie prikázania odsúva na bok, lebo ich považuje za prekážku k dosiahnutiu svojho šťastia.
      Čo získal mladší syn otca - človek - ktorý odišiel z domu? Ako obohatil „hýrivý život“ hriešneho konania mládenca z evanjelia? Pán Ježiš jednoznačne hovorí, že hriech nemôže človekovi nič dobrého dať, že ho iba oberá o všetko. Tak sa vo svetle Kristovho podobenstva hriech odhaľuje ako veľká strata. Hriech v skutočnosti človeka oberá o celý „majetok“. Hriechom stráca človek v prvom rade najväčšie bohatstvo: Božiu lásku. Stratou Božej milosti pretrhuje spojenie s Bohom. Súčasne s touto najväčšou stratou človek prichádza aj o spoločenstvo lásky s ostatnými ľuďmi. Zostáva sám, opustený, ponížený a sklamaný. Hriech je útokom človeka proti sebe samému. Prináša mu aj stratu ostatných darov a hodnôt : zdravia, dobrej povesti, spokojnosti a často aj materiálnych hodnôt. Pán Ježiš to v podobenstve vyjadril takto: „Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu.“ (Lk 15,14) Veľkou stratou, ktorú človekovi zapríčiňuje hriech, je strata ľudskej dôstojnosti. Kristus ju obrazne v podobenstve znázorňuje takto: „Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť.“ (Lk 15,15)
      Strata, ktorú človekovi zapríčiňuje hriech, je úmerná veľkosti jeho hriechu. Medzi hriechom a hriechom treba robiť rozdiel. Hriech, o ktorom hovorí Ježiš v podobenstve o márnotratnom synovi, je veľkým znevážením otcovej dobroty, veľkou stratou pre syna a preto ho treba považovať za vážne previnenie. Takéto hriechy voláme ťažké, alebo smrteľné. Vyznieva to aj z podobenstva: „Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil.“ (Lk 15,24) Sú aj hriechy, ktoré nezapríčiňuje duchovná smrť človekovi. Voláme ich všedné alebo ľahké. „Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.“ (1 Jn 5,17)
      O závažnosti hriechu sa zamýšľa aj Svätý Otec v apoštolskej exhortácii ZMIERENIE A POKÁNIE: „V tajomstve hriechu je ešte aj iný rozmer, o ktorom ľudský rozum nikdy neprestal rozmýšľať: ide o rozmer jeho závažnosti. To je nevyhnutná otázka, na ktorú kresťanské svedomie vždy chcelo dať odpoveď: prečo a v akej miere je hriech ťažký vzhľadom na to, že uráža Boha, a vzhľadom na následky v človeku? Cirkev má v tomto smere svoje učenie a potvrdzuje jeho zásadné body, dobre vediac, že v konkrétnych situáciách nie je vždy ľahké jasne vyznačiť hranice... S celou tradíciou Cirkvi smrteľným hriechom voláme ten úkon, ktorým človek slobodne a vedome odmieta Boha, jeho zákon, zmluvu lásky, ktorú mu Boh ponúka, a miesto k nemu obracia sa k sebe samému, k nejakej stvorenej a konečnej skutočnosti, k niečomu, čo sa protiví Božej vôli....
      Človek cíti, že taká neposlušnosť voči Bohu naraz prerušuje jeho spojenie s prameňom života, dopúšťa sa takto smrteľného hriechu, t.j. činu, ktorý ťažko uráža Boha a nakoniec svojou temnou a mohutnou ničivou mocou sa obracia proti samému človekovi.“ (Rec. 17)

12.06.2003 | Čítanosť(2511)
Lk 15, 11-32
12.06.2003 | Čítanosť(2002)
Lk 15, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet