23.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Panenstvo udržiava v Cirkvi živé vedomie tajomstva manželstva a chráni ho pre akýmkoľvek znehodnotením a ochudobnením. Tým, že robí srdce človeka osobitným spôsobom voľným... panenstvo svedčí o tom, že Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť sú tou vzácnou perlou, ktorá je najžiadanejšia a najhodnotnejšia, ktorú má človek hľadať ako jedinú konečnú hodnotu. Preto Cirkev v celých dejinách vždy bránila prvenstvo tejto charizmy vo vzťahu k charizme manželstva vzhľadom na jeho osobitnú väzbu na Božie kráľovstvo.Hoci sa panenský človek vzdáva fyzickej plodnosti, bude duševne plodným a stane sa otcom i matkou mnohým a bude spolupracovať pri budovaní rodín podľa Božieho ustanovenia.

~Ján Pavol II. ~

10.09.2005 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1498 reakcie0
(Share 347 0)


Téma: Kresťan a farizej / Ježiš ostro kritizuje farizeja / Mt 23, 1-12

Homília

AI:      Bratia a sestry! Skúsme si položiť zopár znepokojivých otázok: Rád pomáham druhým, aj keď ma za to nik nepochváli? Sme spokojný aj vtedy, ak si nikto nevšimne náš dobrý skutok? Žijeme svoju vieru aj skutkami, alebo naša viera ostáva iba v slovách? Nie je ľahké položiť si tieto otázky a ešte ťažšie môže byť zodpovedať na ne. No akokoľvek nepohodlný môže byť takýto vnútorný dialóg, pomôže nám odhaliť naše postoje a správanie, ktoré chce Ježiš v nás zmeniť, aby naše srdcia boli slobodné a aby sme mu mohli ešte lepšie slúžiť. (Porov. Časopis Slovo medzi nami, číslo 10,ročník 3, november 2002, str. 22.)


KE:      A práve dnešné evanjelium nás chce upozorniť na naše konanie a postoje slovami: Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „ Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte; lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.“ (Mt 23,2-7)
DI:      Ježiš nám dnes chce poukázať na postoje a názory ľudí, ktorí môžeme nazvať farizeji. Farizeji vymýšľali veľké množstvo predpisov, ktoré sa vzťahovali na rôzne životné situácie až do najmenších podrobností. Množstvo podrobných predpisov znamenalo takmer neznesiteľné a nesplniteľné bremeno, ktoré ustavične preukázalo ľudom povzniesť sa k Bohu. Farizeji mali modlitebné remienky, ktoré mali na konci pripevnené malé kožené schránky v tvare kocky, v ktorých boli pergamenové prúžky popísané výrokmi písma. Pri rannej modlitbe si ich viazali na čelo a na ľavé rameno naproti srdcu, čo malo naznačovať, že pamätajú na Zákon a preto srdce i myseľ majú obrátené k Bohu. Zákoníci a farizeji nosili veľmi široké modlitebné remienky, aby každému bolo na prvý pohľad zrejmé, že práve oni si veľmi vážia Zákon. Podľa iných predpisov farizeji nosili strapce na štyroch rohoch plášťa, aby si pri pohľade na ne spomenuli, že sú príslušníkmi vyvoleného národa, ktorý dostal od Boha Zákon. Všetko toto farizeji používali na to, aby dali svetu najavo svoju veľkú horlivosť za Zákon. (Prevzaté z poznámok zo Svätého Písma Nový zákon, Vydavateľstvo Slovenská Biblická spoločnosť 1992, str. 86-87.)
      Vo svojej namyslenosti sa farizeji správali tak, akoby ich dary a zodpovednosť daná Bohom pochádzali z nich samých a nie od Boha. A čo bolo ešte horšie, tieto Božie dary využívali na to, aby získali obdiv svojich spoluveriacich. To neznamená, že Boh chce, aby sme na seba hľadeli s pohŕdaním a negatívne. Naopak, teší sa z našich úspechov a dokonca chce, aby sme aj my mali radosť zo svojej práce a schopností. No ak sa začneme tak, akoby sme úspech dosahovali svojou vlastnou silou bez Božej milosti, alebo keď si začneš myslieť, že vďaka svojim schopnostiam si lepší než iní, potom by sme si mali pripomenúť Pavlovo napomenutie: “Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?” (1 Kor 4, 7). (Porov. Časopis Slovo medzi nami, číslo 10,ročník 3, november 2002, str. 22.) Kresťan nemá tomuto svetu ukazovať a predstavovať len tie skutky, aby ma každý chválil a oslavoval. Ak náš život a naše skutky o tom svedčia tak sa aj my nazývame farizejmi. Ježiš vedel a videl, že zbožnosť farizejov je iba vonkajšia maska. Preto im ju pred ľuďmi strhával z tvárí. Pritom vieme, že Ježiš nemal v nenávisti hriešnikov. Dokonca mal veľké porozumenie s ľudskými slabosťami. Hriešnikov prijímal s takou radosťou, že mu dokonca vyčítali, že sa s nimi spolčuje. Nesympatickí mu boli však tí, ktorí sa pokladali za dobrých a hodných úcty, ale druhých nenávideli a podceňovali. Voči takým ľuďom Ježiš reagoval prísne a vážne. Prísnejšie a vážnejšie ako voči iným hriešnikom. Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme sa konali skutky tak, aby sme nachválili. Môžeme skonštatovať, že naše skutky a naša námaha nás bude chváliť sama. (Porov. Katolícke Noviny číslo 44 s dátum nedele 3.11.2002, ročník 117, Vydavateľstvo SSV Trnava, s. 12-13. )


PAR:      Treba si dávať pozor, aby sa Ježišova reč netýkala aj nás. Musia si dávať pozor kňazi, aby sa o nich nehovorilo, že iné učia a inak žijú. Rodičia, ktorí chcú, aby sa ich dieťa modlilo alebo navštevovalo bohoslužby, ale oni tak vôbec nerobia. Musia si dávať pozor tí, ktorí sú denne v kostole, aby druhí necítili ich nervozitu, nespokojnosť alebo ostrosť jazyka. Rozliční kresťanskí aktivisti a animátori, aby nebolo z ich správania cítiť namyslenosť a pýchu. Ľudia si nás budú skôr vážiť s našimi chybami, ako keď sa pred nimi pretvarujeme. Žiaľ, dnešný svet masiek na nás vplýva. Mnohí ľudia, ktorí majú politickú, kultúrnu, mediánu, športovú a inú moc, sa radi pretvarujú. Dovoľuje im to ich pozícia a peniaze. Majú svojich poradcov, ktorí ich učia, ako čo najlepšie vyzerať navonok. Zaiste, jednoduchí ľudia ich chcú vidieť ako dokonalých, bezchybných. Občas sa však dozvieme, že aj oni sú len ľudia, dokonca často horší než tí jednoduchí.
      Ak chceme byť čestní a hodnotní vnútri aj navonok, vyžaduje to námahu - trpezlivo sa nechať formovať evanjeliom a Ježišovými sviatosťami. Ak chceme byť pravdiví predovšetkým pred Bohom, nepôjde to bez odmietania dnešných kultúrnych a spoločenských trendov. O to ide v našej kresťanskej formácii. Svet by mal vidieť vyváženosť a harmóniu v našich pozíciách. Misijným a evanjelizačným poslaním kresťana je ukázať, že žiť sa dá aj bez pretvárky a masiek. Proti rozličným chorobám z minulosti sa vynašiel liek. Proti farizejstvu sa to ešte nepodarilo. Dokazujme svojím životom, že my touto chorobou netrpíme.MY:      Bratia a sestry, že to naozaj dá nás môže presvedčiť aj tento príklad. K dobrej nábožnosti patrí aj snaha neuspokojovať sa s povrchnosťou. Nepokladať sa za nábožného a pritom nedbať na niektoré svoje hriechy. Sv. Ján Bosko raz navštívil rodinu, ktorá bola pokladaná za príkladnú. V istej chvíli malému päťročnému chlapcovi spadol na zem drevený koník. Chlapec sa nahnevá! a zahrešil mena Ježiša Krista. Ján Bosko, keď to počul, vyzval chlapca, aby mu povedal Desať Božích prikázaní. Pridrahom: Nevezmeš mena Božieho nadarmo, chlapca zastavil so slovami: „ Vidíš, čo si urobil? V zlosti si bez úcty vyslovil meno Krista. Takto si Pána Ježiša urazil". Chlapec pokorne odpovedá: „ Môj otec stále takto hovorí". Matka v tej chvíli zbledla a pozrela na muža, či nevybuchne hnevom. Ale on, hladkajúc dieťa, povedal: „Máš pravdu. Ale už nikdy od mňa nepočuješ takéto slová. A ani ty ich už neopakuj", Tento otec pocítil na vlastnej koži, čo to spôsobuje, keď človek nedbá na niektoré svoje hriechy. Ale zároveň je obdivuhodná jeho okamžitá pokorná reakcia. Nevynadal dieťaťu. Neposlal ho z izby preč, ale priznal si svoju slabosť.

ADE:      Ježiš nechce v tejto chvíli kritizovať tak ostro ako farizejov. Možno vie, že niektoré naše chybné náboženské postoje si ani úplne neuvedomujeme. Možno si myslíme, že je to s našou nábožnosťou všetko v poriadku. Zamyslíme sa nad tým. Amen

12.06.2003 | Čítanosť(3531)
Mt 23, 13-39
12.06.2003 | Čítanosť(2815)
Mt 23, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet