15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „S Duchom Svätým vidíme všetko veľké. Vidíme veľkosť malých skutkov, ktoré robíme pre Boha, ale aj veľkosť malých omylov.”

~SV. JÁN MARIA VIANNEY ~

10.09.2005 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1267 reakcie0
(Share 348 0)


Téma: Ako sa kresťan môže obetovať pre svojich blížnych a ako ma vnímať lásku vo svojom živote / Boh je pre kresťana tvorcom lásky / Mt 22, 15-21

Homília

AI:       Bratia a sestry! Keď sledujeme dnešný svet sami môžeme skonštatovať, že v dnešnom svete viac sa na prvé miesto dáva taká hodnota, ktorá je trochu vzdialená od Boha. Je to hodnota, ktorá spôsobuje to, že človeka zabudne na Boha a neskôr zabudne aj na svojich blížnych. Je to hodnota, ktorú môžeme v súčasnom svete vnímať ako sebectvo alebo egoizmus, nelásku. A aká je opačná hodnota sebectva, egoizmu čí nelásky? Je to láska.
KE:      Práve dnešné evanjelium nám chce predstaviť a dať do pozornosti túto hodnotu lásky, ktorá je postavená na prikázaní lásky, ktorú sme dnes počuli v slovách: „ Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch spočíva celý zákon i proroci.“ ( Mt 22,37- 40
DI:       Ježiš nás dnes pozýva k láske avšak v jeho slovách nachádzame aj termín prikázanie, lebo lepšie vystihoval vtedajšiu náboženskú terminológiu. Avšak z celého Ježišovho učenia cítiť, že ochota milovať Boha a blížneho nie je iba príkazom, ale aj výsadou a darom, ktorý Boh dal do ľudského srdca. (Por. Katolícke noviny číslo 43 z 27.10.2002, ročník 117, vydavateľstvo SSV Trnava 2002) Pán Ježiš stavia akoby obidva prikázania dovedna ako jedno prikázanie. To znamená, že nestačí splniť iba jednu polovicu z neho. Láska k Bohu má platnosť len vtedy, keď spolu s Bohom milujeme aj človeka, a láska k blížnemu má cenu len vtedy, keď spolu s blížnym milujeme aj Boha. Pritom nás nesmie pomýliť formulácia, že Pána Boha máme milovať celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, čo by sa mohlo vysvetľovať tak, že pre blížneho nám nesmie zostať ani kúsok srdca, duše a mysle. Celým srdcom znamená, že celé svoje srdce dávame Ježišovi nech on riadi náš život. Ježiš túži a chce aby sme sa odovzdali a rozdávali. On chce byť našim Pánom a Spasiteľom. Týmto prikázaním Boh v každom kresťanovi chce dosiahnuť aby sme milovali Boha. O tom nás chcelo povzbudiť a k tomu priviesť aj dnešné prvé čítanie z Exodus slovami: „Vdove a sirote nebudete krivdiť! Ak im budeš krivdiť a oni budú volať ku mne, ja isto vypočujem ich volanie, vzbĺkne môj hnev a pobijem vás mečom. Potom budú vaše ženy vdovami a vaše deti sirotami. Ak požičiaš niekomu z môjho ľudu, chudobnému, ktorý je pri tebe, peniaze, nebudeš sa k nemu správať ako vydierač! Nebudeš od neho žiadať úroky! Ak vezmeš do zálohy plášť svojho blížneho, vrátiš mu ho do západu slnka! Veď je to jeho jediný odev, jeho jediná prikrývka na jeho telo. V čom by spal? Ak bude ku mne volať, vypočujem ho, lebo som milosrdný.“ (Ex 22,22-26) Na týchto slovách môžeme všetci postrehnúť ako sa treba odovzdať Bohu a ako sa rozdávať. To môžeme konať na jednom jedinom princípe, že okrem svojho seba budem vnímať aj potreby iných mojich blížnych. Koľko ľudí v dnešnej dobe nevie čo je to tá pravá láska. Koľko možno detí nepocítilo rodičovskú lásku. Lásku , ktorá tvorí pilier pre jeho ďalší život. Rozdávať lásku znamená rozdávať svoje srdce. Naše srdce má byť naplnené láskou, ak nie je naplnené láskou nikdy nedokáže milovať. Boh nám každý deň dáva svoju lásku, poslal nám svojho Syna a my sa k nemu správame akoby sme s ním nechceli nič mať. Človek bez lásky tvrdí, že verí v Boha, ale nech sa nemieša do života ľudí do nášho života. Človek keď utvorí nejakú vec stáva sa nad ňou Pánom, ovláda ju, je mu podriadená. O čo skôr Boh má túto moc riadiť. On každého z nás stvoril z ničoho a dal nám slobodu. V jednej piesni sa spieva kde je láska opravdivá tam Boh prebýva. Dnešné evanjelium nás pozýva k láske, ktorá je postavená na Bohu. O láske nás tiež povzbudzuje apoštol Pavol v jednom svojom liste slovami:„ Láska je z Boha a každý kto miluje narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska“. (1Jn 4,7-8). Apoštol Pavol veľmi dobre vystihol lásku. Naša láska sa má zakladať na láske Boha.

PAR:       Bratia a sestry! Ako vnímam vo svojom živote toto prikázanie? Naozaj sa snažím rozdávať pre svojich blížnych. Dajme si otázku: Čo je podľa mňa láska? Jeden človek povedal: Kto skutočne miluje... vždy nájde drobnosti, ktoré ho podnietia, aby miloval ešte viac. Láska k Bohu a k blížnemu patrí k sebe. Netreba deliť srdce, netreba rozdeľovať lásku, treba brat sestra spojiť v jedinej láske ako to urobil Kristus. Povedal som niekedy v živote tak úprimne z celého srdca: Bože milujem ťa – tak úprimne a dôverne ako v rodine? Stavajme od dnes každú chvíľu nášho živote na pravej láske, ktorá je postavená na vrchole ktorý nazveme Boh – najväčšia láska.

MY:       Práve ten, ktorý miluje Boha celým srdcom, musí milovať svojich blížnych celým citom, lebo tak to Boh chce a hovorí, aby sme milovali svojho otca, i svoju matku, svoju manželku. O tom nás môže presvedčiť svedectvo svätých ako sa o tom vyjadril svätý Augustín slovami: „Každý svätý príkladom preukazovania lásky k tebe o Pán môj daj, aby som bol i ja čoraz bližšie k tomuto príkladu.“ A že tieto slova Sv. Augustína sú pravdou nás môže presvedčiť aj žive svedectvo človeka kňaza rehoľníka, ktorý sa od svojej mladosti sa cvičil v láske k blížnemu. Neminul ani jeden deň, aby nebol niečo vykonal pre svojich blížnych,. Každodenne prijímal Pána Ježiša, ktorý je pokrm lásky, lebo on nás učí a posilňuje milovať Otca nebeského a našich blížnych. V septembri 1939, v druhej svetovej vojne, ho zajalo nemecké gestapo a odviezli ho do Nemecka. V jeho lágri sa stalo, že utiekal jeden z väzňov. Veliteľ lágru sa rozhneval, dal všetkých nastúpiť do radu a rozkázal každého desiateho zastreliť. Bolo to strašné! Na koho padlo číslo desať, ten sa bez svojej viny musel rozlúčiť s týmto svetom. Desiate číslo padlo vedľa pátra Maximiliána na istého muža, ktorý sa volal František Gajowniček. Ten sa rozplakal a kvílit: „ Čo bude s mojimi deťmi a čo bude s mojou ženou." Páter to počul. Bolo mu ľúto Človeka. Nepoznal ho. Len videl jeho strašnú bolesť. A pomysel si: „ Som kňaz Kristov. Kristus sa z lásky ku mne dal pribiť na kríž. Aj ja musím blížneho milovať podľa príkladu Kristovho. Aj život svoj položiť za blížneho. Vystúpil z radu, prišiel pred veliteľa a povedal: „Mňa zastreľte namiesto toho človeka." Veliteľ sa začudoval. To je nevídané, aby niekto svoj život obetoval za iného. Opýtal sa: „A kto si ty?" - „Ja som katolícky kňaz- Chcem obetovať život za iného." Veliteľ poslal Františka Gajownička naspäť do radu živých a pátra zaradil do radu mŕtvych. Páter mal vtedy 47 rokov. Veliteľ ho dal zamknúť do tmavého bunkra, aby tam zomrel hladom. Vravia, že zomrieť hladom je najťažšia smrť. Dňa 14. augusta 1941 dal otvoriť bunker nazdávajúc sa, že je už mŕtvy. Ale on ešte žil. Rozkázal, aby mu pichli injekciu s jedom. A tak zomrel a odovzdal svoju prekrásnu, láskyplnú dušu Stvoriteľovi. Jeho telo spálili v peci, takže už nejestvuje, ale jestvuje a žije jeho veľká kláska k Bohu a k blížnemu. Tento svätý nám ukázal konkrétny a živý príklad ako sa má človek rozdávať svojím blížnym a Bohu.

ADE:       Bratia a sestry! Žime od dnes lásku k Bohu i k blížnemu. Skúsme ten svoj častokrát egoizmus premeniť na lásku, ktorá sa dokáže rozdávať a obetovať pre svojich blížnych ktorých každodenne stretávam. Amen.

28.09.2010 | Čítanosť(2493)
Téma: Mt 22, 29-30
12.06.2003 | Čítanosť(3032)
Mt 22, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(2861)
Mt 22, 34-46
12.06.2003 | Čítanosť(2698)
Mt 22, 23-33


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet