18.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Raz vyvolený každý deň musí pracovať na svojom vyvolení.

~Liebert ~

12.05.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť2323 reakcie0
(Share 452 0)


Téma: Dieťa a Najsvätejšia Trojica / Slávnosť Najsvätejšej Trojice / Prvé sväté prijímanie / Mt 28,16-20

Homília

      Chlapci a dievčatká, milí prvoprijímajúci, dúfam, že dnes ráno, prípadne včera pred prvým vyznaním sa zo svojich hriechov vo sviatosti zmierenia, ste poprosili matku a otca, prípadne starých rodičov a krstných rodičov o odpustenie všetkých vašich urážok, priestupkov. Čím ste ich zarmútili a urazili. Dúfam, milí rodičia, že ste vtedy každý dali svojmu dieťaťu krížik na čielko, prípadne ho požehnali. Prečo si to pripomíname?
      Dnešná slávnosť prvého svätého prijímania pripadá na veľký sviatok v cirkevnom roku, keď oslavujeme nášho jedného Boha v tajomstve troch božských osôb. Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého, ktorí tvoria Najsvätejšiu Trojicu. Keď na sebe robíme znamenie kríža, prežehnávame sa, prípadne robíme krížik na čielko dieťaťa, v tom jednom znamení si spomíname na jedného Boha v troch od seba odlišných osobách: Otca, Syna a Ducha Svätého. Do dnešného dňa ste prichádzali, milí prvoprijímajúci, s rodičmi, prípadne i sami v sprievode veriacich pristupujúcich k Eucharistii s prstom na ústach. Kňaz vás neobdaril Telom Pána Ježiša, neprijímali ste ho vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba, ale kňaz vám spravil krížik na čelo. Od dnešného dňa, sviatku Najsvätejšej Trojice, už môžete pristupovať ku Sviatosti oltárnej, keď budete mať svoju dušu čistú, aby ste do svojho srdca prijali Božieho Syna, Pána Ježiša pod spôsobom chleba.
      Tak si to prial Pán Ježiš, keď povedal apoštolom: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, Čo som vám prikázal“ (Mt 28,18-20).
      Boh nestvoril ľudí preto, aby trpeli, ale stvoril ich pre svoju oslavu v Božom kráľovstve. Hriech prarodičov zatvoril bránu k šťastiu. Hoci Boh potrestal zlých anjelov za jediný hriech na celú večnosť, hriešnym prarodičom prisľúbil, že nebudú trpieť naveky. Sľúbil im Vykupiteľa.
      Národ Židov sa stáročia pripravoval na jeho príchod. Pán Ježiš skutočne prišiel. Hoci ľudia videli dieťa, neskoršie chlapca, mladého muža a neskôr učiteľa, nebol to len Človek, hoci sa nám telom podobal, ale zároveň bol stále Bohom. Tri roky pred svojou smrťou učil dvanástich učeníkov všetkému, čo budú ľudia potrebovať až do konca sveta, aby sa mohli dostať do neba, stavu blaženosti. Pán Ježiš učil apoštolov a tiež zástupy, nielen sa modliť, zachovávať prikázania, ale tiež im rozprával o svojom i našom nebeskom Otcovi. Toto si pripomíname pri modlitbe Otčenáš. Taktiež prisľúbil apoštolom, Že po svojom odchode bude prosiť Otca, aby nám poslal Ducha Svätého. To sa stalo na päťdesiaty deň po jeho zmŕtvychvstaní.
      S jedným Bohom v troch osobách sa stretávame pri krste Pána Ježiša v rieke Jordán, keď ho pokrstil Ján Krstiteľ. Pán Ježiš stál v rieke, Ján lial na neho vodu a z neba bolo počuť hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3,17). Nad hlavou sa vznášala holubica, symbol Ducha Svätého. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého prikázal apoštolom neskoršie krstiť ľudí. Krstom sa začleňujeme do Cirkvi, ktorú založil Pán Ježiš.
      Aj vás, deti, rodičia a krstní rodičia priniesli do kostola a kňaz vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého pokrstil. Boli ste vtedy malí. Rodičia sľubovali Bohu. že vás postupne - ako budete schopní chápať život – budú učiť o Pánu Bohu. Tak ste absolvovali aj prípravu v škole na hodinách náuky o našom náboženstve. Dnes nadišiel pre vás ten dlho očakávaný deň, keď v tomto kostole, kde ste boli pokrstení, po prvý raz aj prijmete Pána Ježiša pod spôsobmi chleba a vína ako Telo a Krv Pána Ježiša.
      V tejto chvíli si uvedomujete zvlášť vy, rodičia a krstní rodičia, že ste splnili to, čo ste prisľúbili Bohu pri krste týchto detí, že im raz umožníte prijať eucharistického Pána Ježiša. Dnes však vaša úloha nekončí. Možno to najťažšie ešte len začína. Vychovávať svoje deti tak, aby na ceste k Bohu nezastali. Uvedomujete si, že nestačia len slová, ale potrebujú aj váš osobný príklad.
      Viera v jedného Boha v troch božských osobách nás veriacich zaväzuje navzájom si na ceste k večnému životu aj pomáhať.
      Na Hejdukovej ulici v Bratislave na onkológii ležala 8-ročná Zuzka. Vedela, akú má chorobu. Diagnóza znela: zhubný nádor-sarkóm na nohe.
      I ona sa pripravovala na prvé sväté prijímanie. Patrila medzi najlepšie žiačky. Denne chodila na svätú omšu. Zo začiatku, keď sa dozvedela o svojej chorobe, veľmi plakala. Hoci mama pred ňou slzy skrývala, no nemohla ich vždy celkom utajiť. Na oddelenie v nemocnici chodieval starší kňaz - Zák. Zuzka sa s ním spriatelila. Vyrozprávala mu svoj problém. Tento dobrý kňaz sa rozhodol, že Zuzke spraví radosť. Hoci v ich kostole Zuzka medzi prvopri j í majúcimi deťmi chýbala, v jednom bratislavskom kostole, hoci oveľa skromnejšie, vedeli to len rodičia a kňaz, Zuzka po prvýkrát prijala Pána Ježiša. Bolo to na sviatok Najsvätejšej Trojice. Po svätej omši Zuzka prekvapila staručkého kňaza slovami: - UŽ nebudem plakať, dôstojný pán. Dnes som pri svätom prijímaní' sľúbila Pánu Bohu, že už nikdy nespácham hriech, ako ste ma to učili. Od dnešného dňa vždy, keď budem vyslovovať meno Božie a meno Pána Ježiša, vzbudím si v srdci túžbu spojiť sa s Pánom Bohom v nebi.
      Počuli to aj jej rodičia. Zuzka o sedem mesiacov zomrela. Otec a matka prišli povedať kňazovi, že slovo dodržala a jej posledné slová boli:
      - Ježišu, Bože môj! -
      Zaiste Zuzka už dnes vidí Boha tak, ako to Pán Ježiš prisľúbil:
      „ ...budú hľadieť na jeho tvár... „(Zjv 22,4).
      Tu na zemi sa o láske Boha voči nám dozvedáme len čiastočne. A predsa, aj tu si povzdychneme pri ťažkom a bolestnom zážitku, že Boh stvoril krásny svet. Obdivujeme hviezdnu oblohu, rozkvitnutú záhradu, kvety, spev vtákov.
      Akú radosť máte dnes, rodičia, keď s vierou pozeráte na tieto svoje deti a viete, že ich srdcia sú Čisté. Ďakujeme Bohu Synovi, Že svojou smrťou a zmŕtvychvstaním nám otvoril stav blaženosti - nebo. Každý z nás, keď veríme v Boha, môžeme v tejto chvíli pocítiť silu Ducha Svätého. Veď nikto nám nemôže dať to, čo nám dáva Ježiš. Uistenie, že: „ Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje“ (Rim 8,35-37).
      A som si istý, že platia i u nás slová - kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
      To preto, lebo sa chceme posilňovať modlitbou, ktorá nám otvára nebo. Modlitba sa páči Bohu. Ježiš nás naučil najkrajšiu modlitbu. Preto zvlášť vy, prvoprijímajúci chlapci a dievčatká, keď chceme raz vidieť Boha z tváre do tváre ako Zuzka, majme v úcte Najsvätejšiu Trojicu. Spomínajte si, že na najkrajší sviatok, ktorý sa slávi v najkrajšom mesiaci roka zasvätenom Panne Márii, ste boli na prvom svätom prijímaní. Nikdy neurazte Najsvätejšiu Trojicu a Pannu Máriu vyslovením ich mena v hneve, bez úcty, bez lásky, ale práve naopak, často vyslovujte mená Otca, Syna i Ducha Svätého v krátkej modlitbe, ktorú sa Cirkev modlí, keď oslavuje jedného Boha v troch božských osobách, v modlitbe Sláva Otcu.
Postavme sa teraz všetci a pomodlime sa túto modlitbu.
      Vy, rodičia, krstní rodičia, starí rodičia, ale aj súrodenci a priatelia týchto detí, proste Najsvätejšiu Trojicu o požehnanie týchto detí. Nech ich Boh Otec, Syn a Duch Svätý vedie životom.
      Proste aj vy, milí prvoprijímajúci, Najsvätejšiu Trojicu nielen za seba, ale aj za tých, čo vás majú radi, ktorí vás tu dnes doviedli k oltáru.
      Modlite sa aj za mňa, aby nikto z nás nechýbal raz v nebi pri oslave Boha: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov.
      Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(10864)
Mt 28, 1-20
28.08.2004 | Čítanosť(1652)
Najsvätejšej Trojice


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet