18.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Duša vidí Boha podľa toho, aké čisté má srdce“

~Sv. Izák Sýrsky~

03.05.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1175 reakcie0
(Share 348 0)


Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19–23

Homília

      Kardinál Newmann raz prirovnal Cirkev k vitráži. Kto pozerá na okno–vitráž zvonka, čiže zo svetla do tmy, vidí len obrysy okna. Krásu okna, farby, postavy, umelecké stvárnenie, no zručnosť umelcov nevidí. Kto chce vidieť krásu vitráže, musí vojsť do vnútra. Keď pozerá z tmy na vitráž smerom do svetla, vidí jej krásu.
      Týmto prirovnaním si chceme na sviatok Zoslania Ducha Svätého pripomenúť známe veci. Kto pozerá na Cirkev očami zvonka, to znamená len na ľudský prvok, ako sa mu vidí Cirkev?
      Metropolita Ignatios z Latakii to vyjadril slovami: – V Cirkvi bez Ducha Svätého je Boh ďaleko, Kristus minulosťou, Evanjelium mŕtvou literou, Cirkev iba organizáciou, úrad vládnutie, činnosť propagandou, kult oživovaním spomienok a správanie sa kresťansky morálkou neslobodných ľudí. –
      Robert Belarmín napísal takúto definíciu Cirkvi: – Cirkev je zoskupenie ľudí, ktorí sú zjednotení vo vyznávaní tej istej viery a zúčastňujú sa na tých istých sviatostiach, dávajú sa viesť na to ustanovenými pastiermi a predovšetkým jedným, a to nástupcom Petra apoštola, biskupom Ríma a celého sveta. –
      Prečo si toto všetko pripomíname?
      Dnešný sviatok Zoslania Ducha Svätého nám pripomína jeden významný okamih Cirkvi: jej založenie. Založenie Cirkvi sa nestalo naraz. Ale Pán Ježiš Cirkev zakladá postupne.
      Pripomínajú nám to i jeho slová: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého“ (Jn 20,21–22).
      Dnešná slávnosť je jeden z najväčších sviatkov. Napriek tomu, že každý rok na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša si pripomíname zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov, Matku Božiu a prítomných vo večeradle v podobe ohnivých jazykov nad ich hlavami a inými znameniami, predsa je Duch Svätý mnohým kresťanom neznámy. K Bohu Otcovi sa často obraciame v modlitbe, ktorú nás naučil Pán Ježiš, v modlitbe Otčenáš. Modlíme sa k Pánu Ježišovi, ktorý nás počuje, ktorý nám rozumie, ktorý nás obdarúva svojou láskou... Na Ducha Svätého zabúdame. Skutky apoštolské (por. Sk 2,1–11) nám pripomínajú túto udalosť. Udalosť zoslania Ducha Svätého predpovedal viackrát Pán Ježiš: „Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám“ (Jn 16,7). A dozvedáme sa o budúcej činnosti Ducha Svätého, ktorého Boh Otec pošle na príhovor Syna Božieho, aby až do konca sveta každého človeka, ktorý uverí v učenie Ježiša Krista, posilňoval, povzbudzoval, riadil, aby sme boli spasení. „Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14,26).
      Dnešná slávnosť je veľký sviatok ako zmŕtvychvstanie či narodenie Pána Ježiša. Duch Svätý tú istú Cirkev riadi, ktorú založil Pán Ježiš, keď za ňu zomrel na kríži, o ktorej vyhlásil, že ju pekelné brány nepremôžu (por. Mt 16,18). Pán Ježiš udelil Petrovi primát: „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva“ (Mt 16,19) a Duch Svätý až do konca čias bude riadiť Cirkev. Duch Svätý Cirkev upevňuje vo viere, zapaľuje ohňom svojich milostí, inšpiruje mocou. Činnosť Ducha Svätého môžeme nazvať revolúciou.
      A aký je efekt?
      V prvý deň po kázni apoštola Petra, ktorého naplnil svojimi darmi Duch Svätý, a tí, čo ho počúvali: „ ...prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší“ (Sk 2,41). Duch Svätý cez apoštolov koná svoju činnosť. Kniha Skutky apoštolov hovorí o nevídanom raste Cirkvi aj za hranicami Palestíny. Bolo to ovocie Ducha Svätého, ktoré sa prejavovalo darom jazykov, proroctiev, uzdravení, hlásaním radostnej zvesti.
      Bol to Duch Svätý, ktorý radí apoštolom, čo majú robiť. Inšpiruje ich do smelých podujatí. Sprevádza ich na misijných cestách. Je akoby hnacím motorom ich činnosti. A ten istý Duch Svätý i dnes koná a chce konať aj cez nás. Pripomeňme si to slovami svätého Pavla: „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?“ (1 Kor 3,16). To je výzva žiť bez hriechu a byť ochotný počúvať Boží hlas v nás, ale aj v Učiteľskom úrade Cirkvi.
      Máme si uvedomiť, že prijať Ducha Svätého to nie je jednorazová záležitosť. To neznamená len dať sa pokrstiť a pobirmovať. Duch Svätý nie je čosi statické, ale naopak, je to čosi živé, dynamické, čo rastie a mohutnie. Dnes rovnako ako apoštoli sme pozvaní prijať Ducha Svätého, a to nielen pri dnešnej slávnosti, ale po celý svoj život. Oslovuje nás budovať pokoj, šíriť lásku, dávať nádej, liečiť rany po hriechoch. Učí nás znova a znova modliť sa, rozprávať sa s Bohom. Ale tiež sa chce modliť v nás.
      V činnosti k bratom a sestrám Duch Svätý sa prejavuje našou činnosťou akou je: ochota, úprimnosť, spravodlivosť, bez čoho by náš život bol pustý. „Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom“ (Rim 14,17).
      Dnešný sviatok je oslovením pre nás, aby sme sa neuzatvárali do seba. Je to výzva otvoriť sa pre konanie dobra, pravdy a lásky. Duch Svätý sa ozýva dnes v nás skrze Cirkev, aby sme sa otvorili Kristovi, zamilovali si jeho učenie, zachovávali Božie príkazy, konali skutky lásky. Duch Svätý v týchto skutkoch v nás pôsobí. Je správne, že nechceme mlčať, ale zvnútra svojho srdca nahlas voláme: Príď, Duch Svätý, a naplň nás svojimi darmi! Nech nás naplní: Duch múdrosti a rozumu, Duch rady a sily, Duch umenia a nábožnosti, Duch bázne Božej, Duch milostí a zľutovania, Duch viery, nádeje a lásky, Duch pokory a čistoty, Duch pokoja a tichosti...
      Cítime dnes silu mnohých osobností nášho národa. Hlásime sa k odkazu svätých Cyrila a Metoda. Hovoríme, že medzi nami je duch biskupov Vojtaššáka, Gojdiča, Néczeyiho. Je správne, že si uchovávame ich príklad života, slová. Oni však svoj život budovali na spolupráci s Duchom Svätým. V tom ich máme nasledovať. Je správne, že sa snažíme žiť podľa učenia Ježiša Krista a dať sa viesť Duchu Svätému.
      Vo Viedni za čias svätého Klementa Hofbauera boli traja slávni a obľúbení kazatelia: otec Weit, Werner a Hofbauer. Všetkých troch ľudia veľmi radi počúvali. Otca Weita pre to, čo hovoril. Rozprával totiž podstatné a veľmi dôležité veci. Otca Wernera počúvali radi pre to, čo hovoril. Rozprával totiž jasne, prehľadne a strhujúco. Napokon otca Hofbauera počúvali radi pre to, čo hovoril. On bol zo všetkých najlepším kazateľom. Ľudia ho najviac vyhľadávali.
      Ideálne by bolo, keby sa v jednom kazateľovi spojili všetky tieto tri vlohy. Rozhodne však nesmie v kazateľovi chýbať tá tretia: svätosť života. A svätosť v Duchu Svätom môže dosiahnuť každý z nás, keď spolupracuje s Duchom Svätým. Inými slovami: byť ochotný spolupracovať s darmi Ducha Svätého; dať sa viesť vo svojom živote Duchu Svätému.
      Kardinál Albino Luciani často svojim kňazom kládol na srdce, aby vo svojom duchovnom živote neimprovizovali. Aby vždy konali pod vplyvom Ducha Svätého. Nielen na kazateľnici, v triede na hodine, ale aj pri bezvýznamných stretnutiach a rozhovoroch. Práve vtedy cez tiché, nenápadné práce skrze nás Duch Svätý osloví brata či sestru.
      Je správne, že práve dnes máme túžbu obnoviť a upevniť svoj vzťah ku poslaniu, povolaniu, a to prijatím Ducha Svätého so všetkými darmi, ktorými nás obdarúva, pretože on najlepšie vie, čo potrebujeme. Je správne, že svojím rozumom a slobodnou vôľou dávame zelenú Duchu Svätému, že svojimi ústami voláme: Príď, Duchu Svätý!
      Cez slová kardinála Newmanna sme porozumeli, že Cirkev najlepšie chápeme z jej vnútra. Ako vitráže sú najkrajšie, keď si ich pozeráme proti svetlu, tak aj dary Ducha Svätého si ceníme viac vtedy, keď robíme všetko pre ich získanie. Amen.

      Inšpirácie: Inšpirácie Jn 20, 19-31 / Zostúpenie Svätého Ducha
      Kartotéka: Jn 20
12.06.2003 | Čítanosť(2209)
Jn 20, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2158)
Jn 20, 11-18
12.06.2003 | Čítanosť(2098)
Jn 20, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet