23.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Kríž značí, že človek Boha odmietol a že ho zasa prijíma. Je znamením najhlbšieho poníženia človeka, ale aj jeho povýšenia.”

~JÁN PAVOL II. ~

29.04.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1623 reakcie0
(Share 393 0)


Téma: Nanebovstúpenie Pána / Mt 28, 16–20

Homília

      Nestalo sa vám, že aj také samozrejmé slovo môže vyvolať hlbšie zamyslenie? Ako by sme vysvetlili podstatu dnešného sviatku, že Pán Ježiš vstúpil do neba, napríklad ateistovi? Čo to znamená aj pre nás samých nanebovstúpenie?
      Poznáme najmä zo stredoveku obrazy znázorňujúce nanebovstúpenie Pána, ako sa Pán Ježiš vznáša do výšky, pod nohami má oblaky, vzdiaľuje sa od zeme a za vznášajúcim sa Ježišom pozerajú smutní učeníci. Na niektorých obrazoch vidieť vystierajúce ruky z výšky, oblakov, ruky Boha Otca, akoby vítali svojho Syna.
      Jeden žiak, štvrták, nakreslil Pána Ježiša, ako odchádza do neba takto: Na kozmickej rampe je pripravená raketa na odlet. Pán Ježiš vystupuje k nej, máva na rozlúčku apoštolom, ktorí stoja na zemi.
      Ako sa Cirkev pozerá na nanebovstúpenie Pána Ježiša?
      Svätý Matúš evanjelista zaznamenal slová Pána Ježiša: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20).
      Tajomstvo nanebovstúpenia Pána nezaujalo len umelcov–maliarov, ako o tom hovoria ich obrazy, ale aj veriacich i hľadajúcich vieru. Vo Svätom písme sa hovorí o nanebovstúpení Pána Ježiša, ale nikde sa nepíše o nejakých nepodstatných detailoch, ktoré najmä dnes zaujímajú určitú skupinu ľudí, ako napríklad: kde, kedy a za akých okolností k udalosti došlo.
      Evanjelista Ján opísal prvé stretnutie Pána Ježiša s Máriou Magdalénou v prvý deň po vzkriesení takto: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi...“ (Jn 20,17). Zo slov sa dá vydedukovať, že Pán Ježiš hneď po svojom zmŕtvychvstaní vystúpil do neba k Otcovi. Evanjelisti Marek a Lukáš opisujú, akoby k nanebovstúpeniu došlo v ten deň večer (por. Mk 16,9–19: Lk 24,50). Pán Ježiš sa podľa nich v prvý deň po zmŕtvychvstaní, keď sa zjavil Márii Magdaléne a po jej posolstve apoštolom, zjavil ešte dvom učeníkom na ceste, a napokon sa zjavil Jedenástim pri stolovaní. Vtedy poveril učeníkov misijným rozkazom a nato bol vzatý do neba. V Skutkoch apoštolských sa hovorí, že po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve (por. Sk 1,3). Pozorné čítanie textu Písma vedie k učeniu, že Pán Ježiš v momente svojho zmŕtvychvstania vstúpil do neba. U apoštola Pavla (por. Ef 1,20) a z iných miest dá sa povedať, že medzi zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením nebol časový rozdiel. Keď sa svedkovia stretávajú s Ježišom po jeho zmŕtvychvstaní, zhodujú sa v tom, že je to už iný Ježiš, na ktorého sa nevzťahujú zákony prírody. Je potrebné si uvedomiť odpoveď na otázku: Kde bol Ježiš v čase, keď sa nikomu nezjavoval? Bol na zemi? Môžeme povedať, že Pán Ježiš sa vracia na zem medzi svojich už z iného sveta, teda po našom – z neba. Nik zo svedkov zmŕtvychvstalého Pána Ježiša neopisuje detaily Ježišovho nanebovstúpenia. Tak ako zmŕtvychvstanie Pána Ježiša je ľudským očiam a pochopu neprístupné, pretože to bol prechod z iného sveta, rovnako nanebovstúpenie sa vymyká ľudskému vnímaniu.
      Natíska sa otázka: A čo sa udialo na spomínaný 40–ty deň? (por. Sk 1,10). Cirkev pri zmŕtvychvstaní poukazuje na fakt zmŕtvychvstania Pána Ježiša a na 40–ty deň na realitu nového, iného spôsobu života. Keď svätopisec podáva opis nanebovstúpenia Pána Ježiša, mal iný pochop sveta. Svet sa chápal ako rovná doska, na ktorej sú hory, moria..., nad ňou nebo s mesiacom, slnkom a hviezdami, a nad týmto ešte nebo, čiže miesto, kde je Boh. Preto opis vznášania poukazuje na odchod, čiže návrat do neba k Otcovi.
      Naše chápanie neba je podstatne odlišné. Nebo nie je nad oblakmi. Ježiš nás predsa učil: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“ (Jn 18,36). Našou rečou nebo Ježiša nemá nič spoločné s nebom Gagarína. Čiže kráľovstvo Ježiša nemožno hľadať v makrokozme. Nebo Krista má iné hodnoty. Nepodlieha času a priestoru. Toto robí problém predstaviť si tamten svet, kde neplatia naše hodnoty, zákony, chápanie. Pravda, pochopiť ten druhý svet nie je až tak ťažké. Dnešná veda pozná už nielen trojrozmer priestoru. Dnes si kladú vedci otázku, či nad rýchlosťou svetla jestvuje ešte čas, či človek, ktorý by vyššou rýchlosťou ako rýchlosť svetla opustil zem, preletel by hviezdnymi galaxiami a vrátil by sa na zem, nenašiel by sa na zemi v tej istej chvíli, ako opustil zem? Pravda toto je neuskutočniteľné v našich podmienkach, a predsa, keď porovnávame čas materiálny, čiže minúty – ako po sebe idú – s časom ídeí, je to podstatný rozdiel. Napríklad myšlienka trvá určitú duchovnú chvíľu a nedá sa jej rýchlosť zmerať. Tí, ktorí sa dostali do extázy, celkom zabudli na čas.
      Učenie Cirkvi o zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení Pána Ježiša je pre nás veľkým prínosom. Keď žijeme v čo najväčšej jednote so zmŕtvychvstalým Ježišom, keď žijeme jeho lásku, svet neba je pre človeka tak blízko, že vtedy totiž človek už – po našom povedané – žije v predsieni neba. Ježiš predsa povedal: „Božie kráľovstvo je medzi vami“ (Lk 17,21). Pokiaľ žijeme na zemi, nebo v miere prisľúbenia ešte nevlastníme, ale stav duše, keď žijeme v zhode s Božími príkazmi a slovami, je zárukou získania stavu, v ktorom je Božie kráľovstvo. Kto žije na zemi podľa slov Pána Ježiša, nemá strach, necíti smútok. Všetko znáša v zhode so slovami Pána Ježiša: „...príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi... “ (Mt 6,10).
      Teda náš život na zemi – keď plníme vôľu Božiu – je zárukou i nášho nanebovzatia.
      Už ste boli pri lôžku zomierajúceho?
      Čo mimoriadne sa vtedy deje?
      Vystúpi studený pot, človek posledný raz vydýchne, nemusí ani zatvoriť ústa a oči, prestane biť srdce, a vtedy povieme: zomrel, prestal žiť pre tento svet, prestal vnímať zákony tohto sveta. Ešte niekoľko rokov budú jeho telesné pozostatky podliehať zákonom prírody, a predsa veríme, že toto nie je koniec.
      Veríme, že smrťou sa život človeka nekončí. Smrťou sa končí len prirodzený život. Ježiš jasne učil o večnom živote. O živote odmeny a živote trestu, ktorý bude nasledovať po prirodzenom živote.
      Tu vidíme veľkosť Božej lásky, milosrdenstva i spravodlivosti. Smrť človeka nie je definitívny koniec. Všetci sme zodpovední za svoj život. Smrť je preto len jedna. Len raz človek zomrie. Ten, ktorý zvíťazil nad smrťou, je zárukou nového života pre každého, kto bol stvorený na obraz Boží. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána je mementom pre nás.
      Uvedomujeme si, že Ježiš odišiel k Otcovi, aby nám pripravil miesto – stav vo svojom kráľovstve. Nielen nám prisľúbil Ducha Svätého, ale Duch Svätý aj zostúpil na nás a my pod jeho vedením sa pripravujeme na náš návrat k Bohu v hodine našej smrti. Nezáleží na tom, čo po sebe na zemi zanecháme, aká bude rozlúčka s nami, kde uložia naše pozostatky, to už nič nezaváži vo večnosti, ale o svojej večnosti rozhodujeme dnes, rozhoduje náš stav duše vo vzťahu k Bohu.
      Kto obdivoval múmie v Národnom múzeu v Káhire, Londýne či v Moskve v mauzóleu, alebo inde telesné pozostatky ľudí, iste si povzdychol: Čo to dnes osoží týmto neznámym či známym, že sú vystavení na obdiv ľudí? Keď však stojíme nad hrobom človeka, ktorý zomrel ako priateľ Boha, zmocňuje sa nášho vnútra pokoj a radosť.
      O svojej smrti kde, kedy a ako budeme zomierať, nevieme žiadne podrobnosti. Je však potrebné, aby sme žili v zhode s učením Ježiša Krista. Môžeme si veci naplánovať, ale je lepšie, keď žijeme podľa vôle Božej.
      Slovo smrť, a najmä, keď sa týka nás osobne, vyvoláva zamyslenie. Nik sa jej nevyhne. Môže zohrať svoje i fantázia ako u maliarov pri znázorňovaní nanebovstúpenia Pána Ježiša.
      Istý človek rozposlal smútočné oznámenie, že zomrel. Chcel vedieť, ako bude vyzerať jeho pohreb. Prišla rodina, známi i priatelia. Bol z toho škandál. Keď skutočne zomrel, mnohí už neprišli.
      Naša vlasť je v nebesiach. A práve dnes si to zvlášť pripomíname. Amen.

      Inšpirácie: Mt 28, 1-20 / Pánovo nanebovstúpenie
      Kartotéka: Mt 28
12.06.2003 | Čítanosť(10801)
Mt 28, 1-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet