18.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Radosť nie je vo veciach, ktoré nás obklopujú. Je v najhlbšom vnútri duše. Možno ju vlastniť vo väzení i v paláci.

~SV. TERÉZIA Z LISIEUX~

29.04.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1548 reakcie0
(Share 362 0)


Téma: Nanebovstúpenie Pána / Učme sa radostne modliť / Mk 16, 15-20

Homília

      Slová o učení u mnohých vyvolávajú nepríjemný pocit. Je to často len preto, že sa tejto významnej a nenahraditeľnej udalosti venoval nesprávny prístup. Máme však dobrý pocit, keď na otázku vieme správne a rýchlo odpovedať. Vtedy neľutujeme čas a námahu, čo sme venovali štúdiu, vzdelávaniu sa a učeniu. To platí aj o náboženstve. Svoju vieru si nevieme predstaviť bez modlitby. Práve preto je veľmi dôležité naučiť sa modliť tak, aby modlitba v nás zanechala radostný pocit. Vtedy sa modlitba stáva udalosťou, na ktorú sa Človek teší.
      Dnešný sviatok Nanebovstúpenia Pána môžeme pochopiť aj na tomto krátkom príklade:
      Raz sa matka na prechádzke so svojím synom zastavila pri rabínovi.
      Rabín povedal chlapcovi: - Dám ti jeden zlatý dukát, keď mi povieš, kde býva Boh. - Chlapec mu odpovedal: - Ja vám dám dva zlaté dukáty, keď mi budete môcť povedať, kde Boh nebýva. —
      Dnešné evanjelium na slávnosť Nanebovstúpenia Pána sú slová zo zakončenia svätého evanjelia podľa Marka.
      Pán Ježiš pred svojím nanebovstúpením hovorí apoštolom:
      „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15).
      Marek nepatril medzi dvanástich apoštolov. Jeho rodičovský dom v Jeruzaleme bol apoštolom a prvým kresťanom známy. Bol bratrancom apoštola Barnabáša. Spolu s ním a svätým Pavlom sa zúčastnil na prvej misijnej ceste, z ktorej odstúpil.
      Neskoršie sa stáva sprievodcom a tlmočníkom apoštola Petra. Peter pravdepodobne pokrstil Marka. Kresťania v Ríme ho požiadali, aby napísal Petrove kázne, čím vzniklo druhé najstaršie evanjelium okolo 50-60 rokov. Evanjelium-životopis Pána Ježiša, ako to počul od Petra apoštola, začal opisom kázne Jána Krstiteľa na púšti a dnes sme počuli záverečné slová z jeho evanjelia o tom, ako Pán Ježiš prikazuje apoštolom rozísť sa do celého sveta a učiť ľudí radostnej zvesti Evanjelia, ako to počas troch rokov od neho počuli.
      Cirkev je skutočne dielom Božím. S odstupom rokov vidíme, že učenie Krista nezaniklo, ako si to priali vodcovia národa, farizeji, saduceji a im podobní, ale práve naopak, je tu a počet tých, Čo veria v učenie Krista, stále vzrastá. Sami sme toho dnes svedkami. Ako videli apoštoli a mnohí ďalší Pána Ježiša po jeho zmŕtvychvstaní a tiež pred jeho odchodom k Otcovi, čo si pripomíname dnes na 40-ty deň po jeho zmŕtvychvstaní, tak sa i dnes môžeme presvedčiť o tom, že sa plnia Kristove slová: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15).
      Radostná zvesť sa nešíri len kázňami, homíliami, katechizovaním, Či rôznymi náukami, ale tiež modlitbou. Sami sa presviedčame, že veci a udalosti, často podobné, sa od seba líšia kvalitou. Tomu sa nevyhla ani modlitba.
      S kvalitou našej modlitby máme svoje skúsenosti. Na sviatok Nanebovstúpenia Pána si chceme uvedomiť, že našou povinnosťou je skvalitniť svoju modlitbu - rozhovor s Bohom. Uvedomujeme si to v súvislosti s tým, že raz budeme musieť opustiť tento svet. Boh pri našom stretnutí bude od nás žiadať vydať počet zo svojho správcovstva. Vieme, že Pán Ježiš nám dal príkaz - modliť sa. Nie iba bezducho odrecitovať niekoľko naučených viet, ale do každého slova, vety a myšlienky máme vložiť svoj aktuálny život. Preto znova a znova sa máme vracať ku kvalite modlitby. Nielen seba, ale aj iných učiť rozhovoru s Bohom tak, aby to malo hodnotu pred Bohom a zároveň nám to spôsobovalo radosť, túžbu znova sa s Bohom rozprávať. Modlitba nesmie byť pre nás bremenom. Modlitba v širšom zmysle slova má sa stať takou, aby vyjadrovala náš osobný vzťah k Bohu, k blížnym a k sebe samým. Modlitba je teda ako dýchanie. Nikto nemôže dýchať za druhého. To, čo prežívame, máme sa usilovať zosúladiť s tým, čo si od nás praje Boh. Boh si praje, aby sme sa bez prestania modlili, žili v jeho prítomnosti.
      O niečo podobné sa snažil aj majster Eckhart, ktorý sa dlhé roky modlil, aby sa raz stretol s človekom, ktorý' by mu ukázal cestu k pravde a ku Šťastiu.
      Raz sa mu jeho prianie splnilo. Pred kostolom videl žobráka, ktorý tam sedel v otrhaných šatách.
      Majster Eckhart takto oslovil žobráka:
      Nech ti dá Pán Boh dobrý deň, brat môj!
      Nikdy som nemal zlý deň, - odpovedal mu žobrák. Majster sa preto s údivom pýtal, ako je to možné. Žobrák mu odpovedal:
      Naučil som sa žiť v prítomnosti Božej. Keď prší alebo padá sneh, keď mrzne alebo páli slniečko, vždy zato ďakujem Bohu, a tak je to dobrý deň. Nech mi poSle čokoľvek; radosť, bolesť, prijímam to a poviem si, že je to pre mňa to najlepšie. Preto nepoznám nijaké nešťastie.
      Kto vlastne ste?
      Som kráľ.
      A kde máš svoje kráľovstvo?
      Moje kráľovstvo je moja duša. Je predsa väčšia ako ktorékoľvek kráľovstvo na zemi.
      A povedz, ako si sa dopracoval k tejto dokonalosti?
      Všetko som ponechal Bohu. Tak som v ňom našiel dokonalý pokoj, vnútornú radosť. Ktoré kráľovstvo sa s nim môže zrovnať? (Teologické texty, 1/1991).
      Na postave žobráka vidíme, že ten, kto znova a nová sa učí plniť vôľu Božiu, radostne pristupuje aj k modlitbe. Taký človek bude víťaziť nad zlom - hriechom u seba i vo svojom okolí. Jeho ústa budú hovoriť o veciach krásnych, hodnotných a nemusí sa báť nikoho a ničoho, pretože Pán Ježiš tým, čo si budú takto počínať, prisľúbil svoje požehnanie.
      Dnes, keď sa naša tvár obracia hore a naše oči chcú vidieť Ježiša ako apoštoli, vo viere sa nám dostáva uistenia, že: „Kto vytrvá do konca, bude spasený“ (Mt 10,22). Práve preto využívame modlitbu v našom živote, aby sme získali to, čo nám prisľúbil Ježiš pred svojím odchodom, keď povedal, že raz sa ešte vráti a vezme si nás tam, kde budeme už navždy spolu. Pokiaľ nepríde tento deň, uvedomujeme si, že práve vtedy, keď sa modlíme, plnia sa slová: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). Sme radi, keď sme zdraví, no tým viac si uvedomujme potrebu modlitby, ktorá vychádza z úprimnej čistej duše. Chceme Bohu dať to, čo mu patrí. Nie z donútenia, ale vedome a z lásky.
      Veľmi pekne to učí aj nemecká rozprávka.
      Kráľ si všimol, že jeho dvorania sa pred jedlom nemodlia a tiež ani po jedle. Dohovoril sa jedným žobrákom:
      - Prídeš ku mne na obed, keď už všetci budú pri stole. Nikomu nie nepovieš, ani mne. Sadneš si, naješ sa a napiješ, a bez slova odídeš od stola. -
      Tak sa aj stalo. Hostia celí rozčarovaní a rozhorčení a tiež urazení po odchode žobráka spustia: - To je nevychovanec! Z ničoho nič si príde, nespýta sa nikoho o dovolenie si prisadnúť, nikoho neosloví, naje sa, napije a bez slova odíde. Dokonca ani kráľovi nepoďakoval... -
      Kráľ spolustolujúcim odpovie: - A čo má povedať Boh, ked1 ho ani jeden pred jedlom a ani po jedle neoslovíte, nepoprosíte a nepoďakujete sa mu? -
      Uvedomujeme si, že keď sa snažíme plniť vôľu Božiu s radostným srdcom, keď sa modlíme, vtedy sa nemusíme báť výčitky ako dvorania.
      Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si nás naučil modliť sa, prikázal, aby sme až do konca čias učili aj ďalších tomuto radostnému posolstvu. Modlitba je pre nás významný prostriedok, ktorý nás tu na zemi spája s tebou a ktorý nám dáva záruku, že sa s tebou stretneme vo večnosti.
      Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(2735)
Mk 16, 1-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet