25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Len čo som uveril v Boha, pochopil som, že som nič iné nemohol urobiť, než žiť pre neho.”

~CHARLES DE FOUCAULD~

15.04.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1861 reakcie0
(Share 692 0)


Téma: Úcta k Sviatosti oltárnej / Eucharistia / Jn 6,60-69

Homília

      Ľudová múdrosť hovorí: „Komu česť, tomu česť...“
      Rodičia neraz zdôrazňujú svojim deťom úctu voči starším, vychovávateľom, ale i k nim samým. Robia to s láskou, lebo im záleží, aby ich deti boli slušné a získali si pre svoje správanie tiež obdiv a úctu od iných.
      Zamyslime sa pri dnešnom stretnutí nad tým, čo to znamená úcta k Sviatosti oltárnej - Eucharistii., keď v evanjeliu čítame slová: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?“ (Jn 6,60).
      Keď si pozorne pozrieme správy štyroch evanjelistov o udalosti ustanovenia Eucharistie pri Poslednej večeri, nenájdeme tam presné pokyny, ako vzdávať úctu tomuto daru lásky. Neunikne našej pozornosti dôstojnosť správania sa Pána Ježiša. Z evanjelií vieme, že sa správal vždy dôstojne, vyvážene a práve tým si získal nejedného obdivovateľa i z radov nepriateľsky naladených. Zvlášť si však dal záležať na postupe a správaní pri ustanovení Eucharistie. Vzdával pritom vďaky. To bol i vonkajší prejav úcty a vážnosti. Podobne čítame v udalosti, keď sa stretol s učeníkmi. „A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho“ (Lk 24,30).
      Správy o prvých kresťanoch hovoria, že nielenže verili v prítomnosť Pána Ježiša pri lámaní chleba - Eucharistii, ale k tejto Sviatostí pristupovali s veľkou úctou. K Eucharistii nemohol pristúpiť ten, kto sa prehrešil. Presne rozlišujeme hody lásky od večere Pánovej. Pri hodovaniach dochádzalo i k neporiadkom. Pri slávení Eucharistie však napomína, že majú mať na mysli smrť Pána Ježiša, a to vždy do chvíle, kedy on sám nepríde.
      „ Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie“ (1 Kor 11,17-34).
      Z tohto pre nás vyplýva, že ťažký hriech svätokrádeže pácha ten, kto pristupuje k Eucharistii v stave ťažkého hriechu. Pri vedomí všedných hriechov môžeme pristúpiť k Eucharistii len po oľutovaní. K Eucharistii mali by sme preto pristupovať len z lásky k Pánu Ježišovi a nikdy nie z ohľadu na ľudí. Inštrukcia Eucharistikum Mystérium zo dňa 25. 5. 1967 kladie za povinnosť kňazom, aby veriacim zdôrazňovali, že slávenie Eucharistie je vrchol lásky a úcty, ktorú ľudia prejavujú Pánu Ježišovi a skrze neho Otcovi a Duchu Svätému. Ten, kto by neprejavil úctu Eucharistii, robí tak i druhým dvom božským osobám...
      Vysluhovanie Eucharistie sa má diať najmä pri slávení celej svätej omše, kde prijímanie Eucharistie je akoby vrcholom stretnutia. Preto sa kladie dôraz, aby ten, kto prijíma túto Sviatosť, bol prítomný na celej svätej omši. Podľa kán. 917 môže v ten istý deň veriaci pristupovať druhý raz k Eucharistii a pri druhom pristupovaní má byť na celej svätej omši. To znamená od prežehnania po prežehnanie. Vieme, že túto Sviatosť môže vykonať len platne vysvätený kňaz a pritom musí sám zachovať príslušné predpisy (kán. 900). To znamená, že veriaci sa nesmú znížiť k takému počínaniu, že by nevysvätený muž, prípadne žena nejakým spôsobom chceli vykonať sviatosť Eucharistie. Tu sa musí pripomenúť, že Eucharistia sa nesmie znesvätiť. Kto by Eucharistiu použil na akýkoľvek pokus, mágiu, alebo dal k tomu súhlas, dopúšťa sa cirkevného trestu, ktorý je rezervovaný Svätému Otcovi.
      Napríklad: Žene, ktorá krívala na nohu, poradila kamarátka, aby si dala do topánky kúsok hostie, že jej to pomôže. Toto sa hodnotí ako zneuctenie Eucharistie.
      Častejšie si však máme uvedomiť i to, že po prijatí Eucharistie nemal by človek odpľúvať, pokiaľ niečo nepožije. Taktiež po prijatí Eucharistie nemal by človek hneď požívať alkoholické nápoje. Eucharistia pri prijímaní sa neprežúva, a preto sa v našom obrade prijíma na jazyk a nie medzi zuby. Eucharistiu môže rozdávať len kňaz, mimoriadnym vysluhovateľom je akolita (kán. 912).
      Aj deti sa majú pripravovať na prijatie Eucharistie a majú sa poučiť o úcte ku Eucharistii. Keď vieme, že v kostole sa nachádza Sviatosť oltárna, pri príchode na miesto, kde chceme stráviť čas, pokľakneme na jedno koleno. Rovnako, keď prechádzame popred bohostánok, pokľakneme si na koleno, ako i pri odchode z miesta, kde sme strávili určitý čas.
      Pripomeňme si, že kostol je dom modlitby. Nedôstojné správanie v kostole by sme si mali odpustiť. Zbytočné rozprávanie, obzeranie, zívanie, kašľanie, ale i vyrušovanie malými deťmi. Dobre je, aby rodičia s deťmi zaujali miesta v kostole tam, kde prípadne bez rušenia iných môžu z kostola odísť.
      Prednedávnom som dostal výčitku, že vyháňam takéto matky z kostola, keď som požiadal, aby ostali vzadu. Musíme mať ohľad a určitý takt navzájom medzi sebou. Sme tu rôzneho veku. Starších časté behanie detí von vyrušuje. Vieme, že šesťročné dieťa by už malo po vysvetlení a poučení rodičmi vydržať jednu hodinu. Choroba, prípadne nevoľnosť ospravedlňuje. Zamyslieť sa máme všetci aj nad príchodom do kostola. Radšej o päť minút skôr, ako minútu neskôr. Berme to ako spoločenské vychovanie prísť načas. Zasa aj tu sa môžu okolnosti zohľadniť, napr. ak príde autobus neskôr a pod.
      Tu sa chcem obrátiť aj na svojich miništrantov, i na vás, chlapci a dievčatá. Chcem vás poprosiť o pekné a dôstojné držanie pri svätej omši. Pozerá sa na vás matka i otec. Nemrzí vás, že im robíte hanbu, keď jednu hodinu nevydržíte bez slova? Rodičov tiež chcem poprosiť o pomoc v tejto oblasti. Spoločne sa všetci pričiňme o dôstojnosť a úctu k Eucharistii. Pri svätej omši, keď pristupujeme k Eucharistii, tiež máme zachovať úctu a dôstojnosť. Prosím, aby ste sa neprežehnávali, nekľakali, ale pomaly v radoch pristupovali. Keď sme už skoro na rade, nespievajme, ale zostaňme ticho a sústredíme sa takto aj chvíľu po príchode na svoje miesto.
      Je zvykom, že deti chodia na krížik. Dieťaťu spravím malíčkom krížik na čelo. Každé dieťa by malo mať prst na ústočkách. Rodičia vysvetlia dieťaťu, že to je príprava na prvé sväté prijímanie. Len to dieťa by malo ísť na krížik, ktoré si to zaslúži. Takto môžeme, milí rodičia, pripraviť svoje deti na prijímanie Eucharistie.
      Miesto, kde sa slávi Eucharistia, má byť dôstojné. U nás to platí v kostole - výzdoba, čistenie, vetranie. Je to vec každého veriaceho. Škoda, že toto nechcú a či nevedia ešte niektorí pochopiť. Vynechávajú svoje zadelenie pri upratovaní. Iní sa doma prežúvajú do papúč, a v kostole nechajú toľko špiny, najmä cez zimu, neočistia si obuv pri vstupe do kostola.
      Kán. CIC 945 odporúča, aby sa v kostoloch, kde sa uchováva Sviatosť oltárna, konalo každoročne vyloženie Sviatosti, slávnostne a cez primeranú dobu, keď sa predvída dostatočný počet veriacich. Voláme to farská poklona. Okrem toho je krásnym zvykom, aspoň niekoľko hodín vzdávania úcty na prvý piatok v mesiaci, ako i pri hodových slávnostiach. Zakazuje sa sláviť svätá omša v kostole, kde je vyložená Sviatosť oltárna. Keď sa ide sláviť svätá omša, Eucharistia sa má uložiť do bohostánku. Na tieto akcie, kedy sa vzdáva úcta eucharistickému Kristovi, má sa zapojiť čo najväčší počet veriacich svojimi modlitbami, spevom, čítaniami, ale svoju úlohu má i posvätné ticho. Na konci vyloženia sa dá požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou.
      Všetky tieto spomenuté veci majú ten cieľ, aby veriaci svojím správaním a postojom si prehĺbili vieru v prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii a zároveň ho odprosili za všetky urážky, poďakovali za dobrodenia, poklonili sa mu, a tak uznali Boha za svojho Boha a Pána. Hodnota farnosti sa nedá zistiť len v počte veriacich. Niekedy veľká farnosť - čo do počtu veriacich -je mŕtva, a malá farnosť je živá. Živá farnosť je i tá, ktorá vzdáva čo najväčšiu úctu
      Ježišovi v Eucharistii, počtom pristupujúcich, ale i správaním sa počas liturgie, ako i zaangažovanie sa do cirkevného diania vo farnosti. A podľa toho sa môžeme aj sami ohodnotiť, prípadne niečo vážne si vo svojom duchovnom živote uvedomiť.
      Dnes už starý pán si spomína na zážitok svojho priateľa, ktorý zažil za prvej republiky.
      Raz išiel po ulici s priateľmi a veselo sa zabávali. Keď zbadal kňaza, ako nesie Telo Pána Ježiša nemocnému, tento mladý dôstojník prestal rozprávať a pokľakol si na zem, pokiaľ kňaz neprešiel so Sviatosťou. Potom sa postavil a pokračoval, akoby sa nič nestalo. Večer boli dôstojníci pozvaní na večeru k veliteľovi. Keď sa veliteľ dozvedel o správaní svojho dôstojníka, opýtal sa ho:
      Je to možné, aby si dôstojník na ulici pred ľuďmi pokľakol pred kúskom chleba?
      Áno, spravil som tak. Dovoľte mi jednu otázku. Dajme tomu, že by pán prezident preoblečený do chudobných Šiat išiel ulicami mesta. Vzdali by ste mu, pán veliteľ, povinnú úctu, alebo nie?
      Pravdaže, - hovoril veliteľ, - pretože prestrojenie by nič nemenilo na jeho zásluhách, moci a sláve.
      Výborne, - povedal dôstojník, -ja som tiež spravil tak isto. V tom „kúsku chleba“, ako ste to nazvali, sa skrýva Boh - Kráľ celého sveta a ja som mu vzdal svoju verejnú úctu. Keby som jednal inak, bol by som len zbabelý zradca svojho Pána.
      Končíme úvahu - Úcta k Eucharistii. Nepovedali sme snáď nič nové. Pripomenuli sme si, že dobrý veriaci kresťan a kresťania majú v Eucharistii vidieť skutočný poklad svojej viery. Pretože Pán Ježiš v tejto Sviatosti je živý a pravý, sme povinní v jeho blízkosti správať sa k tomu primerane. Nech sa aj naším pričinením skvalitnia naše stretnutia s Pánom Ježišom, aby sme si boli navzájom príkladom a zároveň pre náhodných návštevníkov povzbudením. Amen.
13.03.2007 | Čítanosť(5726)
Téma: Prvé sväté prijímanie
20.06.2003 | Čítanosť(3969)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51
20.04.2004 | Čítanosť(2848)
Téma: Eucharistia
25.06.2003 | Čítanosť(2291)
Téma: Eucharistia
12.06.2003 | Čítanosť(9361)
Jn 6, 22-65
12.06.2003 | Čítanosť(2764)
Jn 6, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2640)
Jn 6, 16-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet