20.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Tí, čo plávajú proti prúdu, nesmú očakávať, že zmení svoj smer.

~S. J. Lec ~

09.04.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1450 reakcie0
(Share 328 0)


Téma: Modlitba ako liečivý faktor / Jn 15, 9-17

Homília

      Nie je zriedkavosťou, že kresťan, ktorý v živote venuje Bohu veľmi málo pozornosti, Času, nemodlí sa, nechodí do kostola, nepristupuje ku sviatostiam, keď vážne ochorie a dostane sa do nemocnice, už „boženká“ a vrúcne sa modlí. Príbuzní sa zasa domáhajú svätých omší za uzdravenie. Pre nás je dobré, aby sme neodkladali až na poslednú chvíľu čas na modlitbu, ale zamyslíme sa dnes nad modlitbou zo strany nášho tela. Pouvažujme o modlitbe ako o liečivom faktore.
      Inšpiráciu nachádzame v slovách Pána Ježiša z dnešného evanjelia, ktoré zaznačil svätý Ján apoštol: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázanie, ostanete v mojej láske.,.“ (Jn 15,9-10).
      Svätý Ján napísal o Bohu aj slová: „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska“ (1 Jn 4,8) a na inom mieste zdôrazňuje; „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nieje súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna“ (Jn 3,17-18).
      Aj na iných miestach Písma sa môžeme presvedčiť, Že Ježiš Kristus nielenže prišiel nás vykúpiť a spasiť, aby sme sa dostali z moci hriechu, ale svojím učením poukázal na to, Čo máme robiť, aby sme získali život večný. Môžeme to povedať aj takto: naučil nás, Čo máme robiť, aby sme si večný život zaslúžili. Pripomína nám to aj dnešné evanjelium: „ ...ostaňte v mojej láske... „ (Jn 15,9), Čiže: Chráňte sa hriechu! Hriechu sa dopúšťa aj ten, kto nezachováva Božie prikázania.
      Medzi vážne príkazy Krista patrí aj príkaz modliť sa. „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“ (Mk 14,38). Evanjelista Lukáš pripomína: „ Preto bdejte celý Čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka“ (Lk 21,36). Pán Ježíš nám to nielen pripomína, ale svojím Životom dáva príklad. Často odchádza do ticha a modlí sa.
      Dnes skutočne veľa veriacich podceňuje modlitbu. Mnohí si myslia, že majú čas modliť sa o päť minút dvanásť, keď už budú starí a chorí. Kto už pozná tieto stavy - starobu a chorobu - vie, že vtedy často už Človek nemá síl modliť sa, pretože telo je slabé, myseľ už nemá toľko síl. Aká môže vtedy byť modlitba? Je veľmi potrebné, aby si uvedomili, že modlitba nie je len pre starých, prípadne tých, ktorí nemajú čo iné robiť, ale že modlitba je aj veľký liečivý faktor. Je to vedecky dokázané a môžeme sa o tom presvedčiť v knihe nemeckého psychoterapeuta Bartholda Mulleneisena s názvom Heilgebete, v ktorej poukazuje na liečivú silu modlitby. Zostavil aj vhodné modlitby pre rôzne choroby. Bolo by dobré, aby sme si uvedomili, že ľudský organizmus s jeho fyzickou a psychickou zložkou je nesmierna spleť dynamických činiteľov, ktoré sa navzájom podmieňujú.
      Ľudská duša, ako hovorí žalmista v Starom zákone, je „hlbočina plná tajných skrýš“, v ktorých pramení život a poznanie týchto hlbín je a bude vždy len Čiastočne fragmentárne, povrchné, lebo v nich hrajú dôležitú úlohu aj nadprirodzené prvky. Redukovať dynamiku života na jedinú zložku je nezmysel. Psychogénni činitelia sú často zdrojom fyzických chorôb.
      Napríklad obrna môže vzniknúť aj na základe psychodynamických mechanizmov. Takto postihnutý jedinec nemôže stáť, ani chodiť. Končatiny má podobne ochrnuté ako pri organicky podmienených chorobách. Ak sa tieto stavy včas nepodchytia a neliečia, môžu sa chronifikovať a stav pacienta je taký, že nechodí a stáva sa invalidom. Môžeme si pripomenúť, že príčinou chorôb môžu byť aj trvalé nevyriešené konflikty, ktoré sú často podvedomé.

      Dôležitú úlohu hrajú i nadprirodzení činitelia, v ktorých pričinením Božej milosti sú uvedené do činnosti skryté a zatiaľ neznáme možnosti. V každom človekovi sú rezervované sily, ktoré za určitých okolností sa môžu zapojiť do uzdravujúceho procesu. Trochu svetla do dynamiky pôsobenia psychických prvkov na biologické procesy dáva nervová štruktúra nášho nervstva. Ľudský organizmus má dva hlavné nervové systémy.
      Prvý (cerebrospinálny) vedie impulzy z mozgu do svalov, ktoré ich realizujú. Keď z mozgu príde impulz, aby som zdvihol ruku, ruku zdvihnem.
      Druhý a pre zdravie človeka dôležitejší systém, je vegetatívny nervový systém, ktorý riadi automaticky činnosť organizmu, ako je dýchanie, srdcová činnosť, peristaltické pohyby Čriev a podobne. Činnosť tohoto nervstva sa vymyká priamemu vplyvu vôle. Keby som si povedal - srdce bi rýchlejšie -neposlúchne ma. Keby však niekto povedal matke - tvoje dieťa prešlo auto -srdce matky začne búšiť nesmiernou rýchlosťou. Toto nervstvo teda citlivo reaguje na vnútorné alebo vonkajšie dianie, alebo na živé predstavy o realitách.
      Práve tu sme pri koreni, že touto cestou pôsobí aj obsah modlitby, hlavne meditácie na Človeka a zmenu jeho citových postojov. Boh tak stvoril človeka, že živá predstava krásy cieľa - často premietaná - vzbudzuje sily, ktoré umožňujú dosiahnuť túto zmenu, tento cieľ. A tak ten, kto sa odovzdá do Božej vôle, si vytvára kľud - pokoj, ktorý blahodarne pôsobí na liečenie. Nejeden veriaci lekár povie pacientovi, že oni liečia, ale Pán Boh uzdravuje. Veriaci pacient, ktorý zapojí do svojho uzdravujúceho procesu svoj duchovný život, modlitbu a rozjímanie, skráti a urýchli svoj uzdravujúci proces s vedomím, že nad nami je Bytosť, ktorá nás miluje a počuli sme to aj dnes v evanjeliu: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“ (Jn 15,9).
      V Bohu cítime veľkú záruku. Ak sa jej pridŕžame a zachovávame jej prikázania, zásady krásnej ľudskosti, ktoré chránia všetkých ľudí, ak sme čestní, spravodliví a vedomie, ktoré človekovi poskytuje viera, že spravodlivý človek nemôže zle pochodiť, že dobro vždy vstane z mŕtvych a pre človeka spravodlivého aj smrť je bránou k večnému životu, ku ktorému sú všetci povolaní, to napĺňa človeka optimizmom. Tak veriaci človek práve v modlitbe si uvedomuje, že život je dostatočnou skúškou a hrdinskosť v ťažkostiach nie je stratená, že i ťažkosti, bolesti môže premeniť na osobný triumf. Dokáže, že ho nezložili, a aj to negatívne môže premeniť na poklad, ktorý mu nikto nezoberie. Veriaci v modlitbe nezúfa, práve naopak, modlitba mu pomáha priviesť utrpenie k víťazstvu, v ktoré verí a ktorým je Boh. Toto má aj kladný vplyv na biologické procesy v organizme. Často niet sa ani čo čudovať, Že nejedno vyzdravenie je vecou viery a nie vecou medikamentov.
      Dnes sme si teda pripomenuli, že modlitba má na človeka aj zošľachťujúci účinok. Dáva silu v ťažkostiach, povzbudzuje ku Šľachetným činom. Pre nejedného lekára bol takýto veriaci pacient začiatkom konverzie, čiže cesty k Bohu.
      Významná osobnosť európskej psychopatológie v Sorbonne v Paríži napísal o tomto probléme peknú štúdiu La Medicíne psychologique. Tento profesor nezavrhuje náboženstvo a náboženské obrady a tiež ani uzdravenie na základe náboženských obradov. V tejto súvislosti oceňuje Chycotovo zdôrazňovanie viery ako hlavného Činiteľa pri ozdravujúcom procese, Čo zdôrazňuje hlavne vo Svätom písme. Keď si podrobnejšie všímame modlitbu, tak aj vedomosti o duševných chorobách a o možnosti ich liečenia sú nesmierne dôležité a sú potrebné aj pre veriacich ľudí. Preto si toto dnes uvedomujeme.
      Túto nutnosť poznania modlitby ako liečivého faktora vyzdvihol aj kapucín Schulte, ktorý napísal knihu Was der Seelsorger von nervosen Seelenleiden wissen muss (Paderbon, Vlg. Ferdinand Schôningh 1936). Aj pri dobrej snahe, ale bez základných vedomostí o týchto problémoch, sa duševná liečba môže dopustiť vážnych chýb. Keď sa zmení myslenie, zmení sa celý Život. Duch formuje telo. Preto súhlasíme s tvrdením chýrneho psychiatra W. Sadlera v jeho knihe Modern Psychiatry (Chicago 1956, str. 758), kde píše: - Modlitba obnovuje ducha, ako spánok obnovuje telo. Tiež cituje švajčiarskeho psychoanalytika Junga, ktorý hovorí, že ruka v ruke ako upadá náboženstvo, zvyšuje sa aj počet neuróz. Etika, morálka a tradícia zanikajú, dominuje egoizmus, chamtivosť, konflikty, stresy, ktoré vykonajú svoje. Následky poznáme. Uvedomujeme si, že mocným účinkom viery, nádeje a lásky môže psychiater alebo učiteľ vykonať divy v liečení.
      Doporučuje sa, aby sme večer venovali našej mysli pred spánkom kúpeľ, to znamená, vymietli z našej mysle všetko nepríjemné, nevhodné, všetky hnevy, žiarlivosť, závisť, pomstu, aby sme Šli do postele s čistým srdcom pred Bohom a pred ľuďmi. To je to, čo Cirkev doporučuje: večerné spytovanie svedomia a ľútosť.
      Podobne ten, kto ide na operáciu - ako doporučuje nám už známy Alexis Carrel - nech sa modlí, oľutuje svoje hriechy, vyzná sa z nich, nie preto, že by sa z narkózy neprebral, ale aby sa jeho uzdravujúci proces urýchlil. Povedal: - Potešenie, ktoré spôsobí modlitba, je veľká pomoc pri liečení.
Odovzdajme sa do Božej vôle, a to spôsobí v nás kľud, ktorý je pri liečení tak potrebný.-(Duchovný pastier. 60-61/1991).
      Neodkladajme s modlitbou na poslednú chvíľu! Všetci, starší i mladší, naučme sa v modlitbe - rozhovore s Bohom vidieť aj prínos pre náš zdravotný stav duše i tela.
      Amen.
11.07.2003 | Čítanosť(3581)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2826)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2765)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2749)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2553)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet