20.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Aj po rozhrešení zostáva v kresťanovi akási oblasť tieňa, spôsobené ranami po hriechu, nedokonalosťou lásky pri ľútosti, oslabením duchovných schopností, v ktorých ešte zotrváva akési nákazlivé ohnisko hriechu, proti ktorému treba stále bojovať umŕtvovaním a pokáním. Takýto je význam poníženého, ale úprimného zadosťučinenia.

~Ján Pavol II.~

19.02.2005 - Miron
čítanosť749 reakcie0
(Share 228 0)


Téma: Naplnenie proroctiev... / Mt 1, 22-25

Myšlienky... 61/2005

      Svätý Matúš pozorne spája evanjelium s knihami Starého zákona. Na 53 miestach Starý zákon priamo cituje a na 76 miestach na neho naráža, aby poukázal, že sa jeho prisľúbenia napĺňajú na Ježišovi. Jedenásť krát parafrázuje slová: „aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka“. Pozrime sa bližšie práve na tieto miesta.
      Narodenie z Panny (Mt 1, 22-23) bolo zreteľne predpovedane prorokom Izaiášom: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14).
      Narodenie v Betleheme (Mt 2, 1-5) prorokoval Micheáš: „A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti“ (Mich 5, 1).
      Útek do Egypta a návrat (Mt 2, 13-15) spomína prorok Ozeáš: „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna“ (Oz 11, 1).
      Vraždenie detí v Betleheme (Mt 2, 16-18) smutne prorokuje Jeremiáš: „Čuj, v Ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet“ (Jer 31, 15).
      Život v Nazarete (Mt 2, 23) – v tomto prípade sa poukázanie na prorocké slovo zakladá pravdepodobne na podobnosti slov Nazaret a „nezer“. „Nezer“ sa vyskytuje u proroka Izaiáša a znamená „výhonok, ratolesť“ vzťahujúci sa na Ježiša: „Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne“ (Iz 11, 1).
      Ježišovo poslanie (Mt 4, 13-16) spomenul Izaiáš: „Ľud, čo kráča v tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo“ (Iz 9, 1).
      Uzdravovanie ľudí (Mt 8, 14-17) vykreslil prorok Izaiáš slovami: „Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil“ (Iz 53, 4).
      Ježišovo pôsobenie (Mt 12, 14-21) je naplnením proroctva o Božom služobníkovi, ktoré vyriekol prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo. Neomdlie a nepodlomí sa, kým nezaloží na zemi právo, na jeho náuku čakajú ostrovy“ (Iz 42, 1-4).
      Rozprávanie v podobenstvách (Mt 13, 35) je predpovedané v Žalme: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam starodávne tajomstvá“ (Ž 78, 2).
      Vstup do Jeruzalema na osliatku (Mt 21, 1-7) bol prorokoval Zachariáš: „Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ prichádza. spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice“ (Zach 9, 9).
      Judášova zrada (Mt 27, 9) bola predpovedaná v knihe proroka Jeremiáša: „Pán prehovoril ku mne takto: Hľa, príde k tebe Hanameel, syn tvojho strýca Seluma, s návrhom: „Kúp si moje pole, ktoré je v Anatote, veď máš na kúpu príbuzenské prednostné právo!“ Prišiel teda ku mne Hanameel, syn môjho strýca, ako povedal Pán, do strážneho nádvoria a povedal mi: „Kúp si moje pole, ktoré je v Anatote na území Benjamínovom, veď ty máš prednostné právo nadobudnúť si ho, tebe patrí vymeniť ho, kúp si ho!“ Vedel som, že je to Pánovo slovo. Kúpil som teda od Hanameela, syna svojho strýca, pole, ktoré je v Anatote, a odvážil som mu peniaze, sedemnásť šeklov striebra“ (Jer 32, 6-9).
      Týchto jedenásť miest iba potvrdzuje zámer, ktorý tak zjavný v evanjeliu svätého Matúša: poukázať na zviazanosť Starého a Nového zákona a na naplnenie všetkého, čo bolo o Ježišovi napísané stovky rokov predtým, než sa narodil.

      Inšpirácie: Mt 1, 18-25
20.06.2003 | Čítanosť(4728)
Téma: Vianoce / Mt 1, 22
20.06.2003 | Čítanosť(3741)
Téma: Vianoce / Mt 1, 22
12.06.2003 | Čítanosť(9913)
Mt 1, 1-17
12.06.2003 | Čítanosť(3229)
Mt 1, 18-25


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet