26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ak mám milovať druhých, musím sa ponoriť do tajomstva Božej lásky k ľuďom.”

~Thomas Merton ~

15.12.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť906 reakcie0
(Share 238 0)


Téma: Nový rok / Lk 2, 16–21

Homília

      Ťažko by sa našiel medzi nami človek, ktorý by okrem prianí a žičení iným sám sebe niečo nežičil do nového roka, prípadne, že jemu by nikto nič nepoprial. Väčšina sme čakali na úder dvanástej hodiny. A predsa je celkom niečo iné, keď v ruke držíme pohár so šampanským a usmievame sa, a keď sme účastní na prvej svätej omši v novom občianskom roku. Dnešná svätá omša je aj milosť, keď sa môžeme zahĺbiť do seba a každý sám sa zadívať na tých 365 dní, ktoré sú v tomto novom roku pred nami, a ako chceme s nimi naložiť.
      Na Nový rok je aj slávnosť Bohorodičky Panny Márie. O nej evanjelista svätý Lukáš napísal – keď z betlehemskej maštaľky odišli pastieri – tieto slová: „Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ ( Lk 2,19).
      Začiatok nového roka u nás ešte zatieňuje práve slávnosť sviatku materstva Panny Márie. Veľmi málo sa hovorí a ešte menej uvažuje o materstve Panny Márie, ktoré nie je len ľudské, ale aj božské, pretože Ježiš je aj Boh a zároveň aj človek. A z toho vyplýva, že všetci, čo sme uverili v Krista, máme svoje práva, ale aj povinnosti.
      V prvý deň nového roka nie je na škodu si pripomenúť, že s Pannou Máriou sa v Novom zákone stretávame pomerne málo. Ak, tak je to vždy v rozhodujúcej fáze dejín spásy. Stretávame sa s ňou pri vtelení, zmŕtvychvstaní i nanebovstúpení Pána Ježiša. Mária je pri jasliach i kríži Pána Ježiša.
      Na začiatku nového občianskeho roka nebolo by pre nás kresťanov a zároveň aj občanov na škodu zamyslieť sa, akú úlohu zohráva Panna Mária v našom osobnom i spoločenskom živote. O Panne Márii sa často hovorí len v kostole. Nie je to málo? Druhý vatikánsky koncil dal materstvo Panny Márie do stredu teológie. Je dnes namieste si pripomenúť, že Panna Mária je skutočne matkou nielen Ježiša–Boha, ale každého z nás. Titul „Matka“, dávaný Panne Márii, nie je len abstraktný titul. Ako si nevieme predstaviť svoj život bez Vykupiteľa a Spasiteľa Pána Ježiša, tak aj Panna Mária má svoje miesto v našom živote.
Už Nicejský snem v roku 325 definoval, že Panna Mária počala Pána Ježiša pôsobením Ducha Svätého. A Efezský snem v roku 431 definoval Pannu Máriu za Božiu Matku. Druhý vatikánsky koncil jasne definoval, že Panna Mária je aj Matka Cirkvi.
      Keď veríme, že Panna Mária počala z Ducha Svätého a bola prítomná pri zoslaní Ducha Svätého, má nezastupiteľné miesto aj v Cirkvi. V druhom čítaní apoštol Pavol nás učí: „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo“ (Gal 4,4–5). Tak v každom čase, keď prichádza človek na svet ako brat a sestra Krista, stáva sa „synom alebo dcérou Panny Márie“.
      Môžeme tak o sebe povedať, že sme deti Máriinej lásky. Keď Panna Mária stála pod krížom, kde sa rodila naša spása, v Ježiš bolesti povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (Jn 19,26) a v tej chvíli Ježiš prejavuje túžbu, aby sme v Božej Matke videli aj svoju Matku.
      A na toto máme myslieť my dnes. Náš život je Boží dar. Nikto si život nedal sám. Boh cez rodičov prejavuje svoju lásku k nám. A práve tak ako nám cez prirodzenú, telesnú matku dáva Boh prirodzený život, tak ako veriaci si uvedomujeme, že Ježiš nám dáva duchovnú Matku, svoju Matku na ceste do večného života. Je to prianie a vôľa Boha, aby sme v pozemskom živote na príhovor Bohorodičky Panny Márie čerpali milosti, posilu na ceste do večnosti.
      Nový občiansky rok je dar Boží, a práve preto, že sme často slabí, máme si uvedomiť, že Panna Mária je tu preto, aby sme cez ňu nachádzali posilu, povzbudenie vo svojom živote.
      V cirkevnom kalendári nachádzame viac sviatkov Panny Márie, a to aj preto, aby sme vo všedných chvíľach života mali blízko posilu v Panne Márii.
      Nielen prvý deň občianskeho roka – ako pri vstupe do čohosi veľkého – ale v každom mesiaci Matka Cirkev nám dáva Pannu Máriu ako posilu. Obrazne povedané, chce nás znova zrodiť pre Božie kráľovstvo.
      Pri sviatku Zjavenia Pána Panna Mária stojí vedľa tých, čo hľadajú zmysel svojho života, čo hľadajú Boha v tomto svete. Nie je to vzpruha pre podobných kráľov, vedcov a vzdelancov?
      V nedeľu Krstu Pána si pripomíname, že Pán Ježiš urobil prvý zázrak v Káne Galilejskej, a to na príhovor Panny Márie. Snúbenci, ale i my všetci, keď sa ocitneme v núdzi, nezabúdajme prosiť Pannu Máriu.
      2. februára na sviatok Obetovania Pána – Hromníc si uvedomujeme, že aj v ťažkých situáciách života máme tak verne plniť vôľu Boha ako Ježiš a Panna Mária. Zvlášť si uvedomujeme, že v ťažkosťiach si získavame zásluhy, ktoré pri stretnutí s Bohom–Sudcom budú podkladom pre slová: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho Pána“ (Mt 25,23).
      Na sviatok svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, nejeden muž prosí Pannu Máriu o vyprosenie takých čností, aké mal jej ženích.
      Zvestovanie Pána nám nepripomína len stretnutie Panny Márie s archanjelom, ale taktiež potrebu našej odpovede Bohu, že chceme si plniť svoje stavovské povinnosti. Naše „fiat“ je túžba nasledovať Matku Božiu.
      V mesiaci apríl vidíme Matku Božiu nielen na krížovej ceste, ale i pod krížom a tiež medzi učeníkmi vo večeradle, keď na modlitbách očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
      V mesiaci máj je tradíciou stretávať sa na mariánskych pobožnostiach. Litánie loretánske s jednotlivými zvolaniami stávajú sa inšpiráciou nielen mladým, ktorým patrí mesiac máj pre ich život, ale každému, kto sa cíti byť ctiteľom Panny Márie.
      Každý mesiac má ešte iné sviatky, najmä mnohé pútne miesta po celom svete a zvlášť v letných mesiacoch ozývajú sa spevom mariánskych piesní.
      V júni si zvlášť pripomíname sobotu Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie. Srdce sa od nepamäti medzi ľuďmi – zo všetkých orgánov ľudského tela – považovalo za čosi mimoriadne. Na tento sviatok si pripomíname význam čistoty našich sŕdc. Zvlášť na začiatku prázdnin a dovoleniek, keď hrozí viac útokov zlého, keď sme počas týchto dní menej ostražití, Božia Matka stáva sa našou ochranou.
      Júl začíname sviatkom Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie. Pomoc, stretávanie sa je inšpiráciou k duchovnému rastu alebo úpadku. Priateľstvá a známosti je potrebné zveriť do ochrany Panny Márie. Nepochybujeme, že priateľstvo je krásna a užitočná záležitosť, ale ostražitosť je potrebná.
      15. augusta máme jeden z dvoch prikázaných sviatkov, kedy sme povinní sa zúčastniť na celej svätej omši. Pripomíname si, že Pán Ježiš odmenil vernosť svojej matky a s telom a dušou vzal ju do neba. Uprostred leta si uvedomujeme, kde je náš cieľ života. Zastavujeme sa a hodnotíme, po akej ceste kráčame k nášmu cieľu. Prosíme o silu vytrvať v tom, čo nám určil na tejto zemi Ježiš.
      Mesiac september nám pripomína: 9. 9. narodenie, 12. 9. mena Panny Márie a 15. 9. patrónky Slovenska, Sedembolestnú Pannu Máriu. Sú to chvíle pookriatia. Ktorá matka sa neteší z návštevy syna alebo dcéry, keď ju prídu na jej sviatok pozrieť, prinesú kytičku, prehodia niekoľko milých slov? A my si uvedomujeme, že hoci našej nebeskej Matke nič nemôžeme pridať na sláve, ktorú dostala od Syna, predsa cítime, že práve my dostávame od nej mnohé dary.
      Druhý mesiac v roku, počas ktorého zvlášť venujeme pozornosť Panne Márii, je október. 7. 10. je Ružencovej Panny Márie. A nielen v ten deň, ale počas celého mesiaca berieme do rúk ruženec. A nejeden z nás počas celého roka má tento predmet stále u seba, vo vrecku, na prste a často aspoň jeden desiatok z pätnástich tajomstiev zo života Panny Márie a Pána Ježiša si pripomenie. A nielen ruženec nás denne spája s Pannou Máriou. Pri hlase zvona ráno, na obed alebo večer prerušíme prácu a pozdravíme Matku Božiu modlitbou Anjel Pána.
      Na začiatku dušičkového mesiaca novembra, keď v tichu ostávame stáť pri dočasných miestach odpočinku našich drahých, nejeden z nás prosí Pannu Máriu – Kráľovnú všetkých svätých o príhovor za našich zomrelých. Veríme v jej mocný príhovor. Sama povedala: – Nebolo ešte počuť, že by ten, kto sa pod moju ochranu utiekal, mňa o pomoc a príhovor prosil, že by som ho nebola vypočula. –
      V mesiaci december slávime Nepoškvrnené počatia Preblahoslavenej Panny Márie. Nie starý sviatok, ale v Cirkvi od samého začiatku verili bratia a sestry, že Pán Ježiš si uchránil svoju matku od každého hriechu, i dedičného, a pritom Panna Mária vždy zostala človekom slobodným a rozumom obdareným. Pre nás je to výzva neustále pracovať na svojom posväcovaní. Čistota je stav, o ktorý zdravý muž a žena nikdy nemôžu prestať bojovať. Nie sme sami. Je tu Božia Matka.
      Najrozšírenejší obraz Panny Márie je ten obraz, ako drží Dieťa–Ježiša v náručí alebo sa hrá vedľa nej. Tento obraz nech sa nám stane na celý nový rok inšpiráciou: viac a viac sa priblížiť k Božej Matke, dať sa pod jej ochranu, viesť a formovať. A to bez ohľadu na náš vek, postavenie a stav. Prijímame totiž Pannu Máriu ako dar, ktorý nám dal Ježiš, keď zomieral na kríži.
      Uvedomujeme si, že tento dar nesmieme a my ani nechceme podceniť.
      Povedali sme si v úvode, že nový rok je čas, keď môžeme začať nový život. A teraz prosíme Božiu Matku, aby nám v novom roku bola inšpiráciou nového života.

      Inšpirácie: Lk 2, 15-21
      Kartotéka: Lk 2
20.06.2003 | Čítanosť(2891)
Téma: Nový rok / Lk 2, 21
01.01.2005 | Čítanosť(1993)
Téma: Nový rok / Predsavzatie
10.02.2010 | Čítanosť(1600)
Téma: Nový rok /
12.06.2003 | Čítanosť(2758)
Lk 2, 23-40
12.06.2003 | Čítanosť(2251)
Lk 2, 15-21
12.06.2003 | Čítanosť(1971)
Lk 2, 1-14


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet