18.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Diabol robí všetko možné, aby vyhnal pokoj z vášho srdca. Lebo vie, že Boh prebýva v pokoji a práve tam, kde je pokoj, koná veľké vecí.

~Lorenzo Scupoli ~

17.11.2004 - Miron
čítanosť1256 reakcie0
(Share 315 1)


Téma: Uvedenie presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie do chrámu / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

Homilia

AI      Podľa starej tradície rodičia Matku Božiu zasvätili Bohu ešte pred jej narodením. Keď malo dievčatko tri roky, uviedli ju rodičia do služby v jeruzalemskom chráme. To je náplň dnešného sviatku.
KE      Bolo by dobré, keby nás dnešný sviatok priviedol k rozjímaniu nad naším uvedením do chrámu, to znamená k okamihu nášho krstu.
DI      Svätým krstom sa v každom z nás začal nový život. Vstúpili sme do spoločenstva s Najsvätejšou Trojicou. Nebo sa k nám priblížilo, Boha sme mohli začať volať Otcom, prijali sme povolanie k svätosti. Nebola to 1en chvíľa kedy sme dostali mnohé Božie dary, ale i chvíľa, kedy sme prijali úlohu na celý život: rásť pre večný život.
      Apoštol Pavol napomína pokrstených v Efeze, aby žili „ako sa patrí na svätých“ (Ef 5,3). Druhý vatikánsky koncil v dokumente Lumen gentium (40) to potvrdzuje slovami: „Všetci v Krista veriaci sú v každom stave a postavení povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti v láske: a táto svätosť vedie i v pozemskej spoločnosti k ľudskejšiemu životu. O dosiahnutie tejto dokonalosti nech sa veriaci usilujú všetkými silami, ktorými disponujú podľa miery, ktorou ich obdaroval Kristus: nech sa z tej duše zasvätia sláve Božej a službe blížneho, nasledujúc Krista a stanúc sa podobnými jeho obrazu, vo všetkom podrobení Otcovej vôli“.
PAR      Azda nás k vedomému rozhodnutiu nasledovať toto povolanie k svätosti povzbudí pochopenie starodávnej symboliky obradu „postriženia“. Keďže vlasy boli u starovekých národoch symbolom moci a sily, každý staroveký vládca a pán nechal ihneď ostrihať svojich otrokov a poddaných, len čo ich kúpil, kým on sám nosieval dlhé vlasy. Vojnovým zajatcom a porazeným, ktorí prežili vojnu, tiež strihali vlasy.(...)
      Ostrihať a vziať niekomu vlasy znamenalo vziať dotyčného do svojej moci, či pod svoju nadvládu. Preto sa u prvých kresťanov zaužíval zvyk postrihovať novokrstencov a vlasy zabalené do vosku krstnej sviečky nechávať navždy v drevenej cerkvi zastrčené medzi drevenými trámami alebo ich zahrabať v hlinenej podlahe cerkvi, aby navždy ostali u Boha, jediného Vládcu. Bol to znak a vôľa pokrsteného byť navždy podriadený milovanému Bohu - Otcovi nebeskému. Z toho istého titulu biskup postrihuje svojich kňazov, na znak ich dobrovoľného a neodvolateľného rozhodnutia byť jemu a jeho nástupcom navždy v kňazskej službe poslušný.
      U baziliánov (najstaršej reholi v Cirkvi) je postriženie ešte i dnes spojené s dojímavou scénou, keď postrihovaný vlastnoručne berie nožnice ležiace na Evanjeliu a podáva ich predstavenému, zastupujúcemu Boha, aby ho raz a navždy postrihol do služieb Božích. Predstavený berie nožnice z rúk žiadateľa a mlčky ich znova kladie na Evanjelium. Táto scéna sa opakuje trikrát. Podčiarkuje sa ňou absolútna slobodná vôľa a slobodné rozhodnutie človeka, ako odpoveď na volanie Ježiša Krista. Akoby Ježiš Kristus opakovane vyzýval žiadateľa, aby si dobre rozmyslel svoje rozhodnutie. Prijíma ho až na tretí raz.
      Po treťom podaní nožníc predstavený, nie vo svojom mene, ale v mene Trojjediného Boha berie vlasy mladíka, ktorý sa týmto navždy a neodvolateľne zrieka svojej vôle, svojej sily... - teda seba samého, Zrieka sa všetkého, aby získal všetko, ale to druhé „všetko“, ktoré získava, je nekonečne väčšie, krajšie a hlavne večné. Získava Boha, ktorý je najväčším a jediným skutočným Bohatstvom. (Gorazd A. Timkovič, OSBM, Postriženie, Krásnobrodský zborník č. 1/1997, s. 27-28.)
MY      I keď obrad postriženia vo východnej cirkvi sa udeľuje rehoľníkom a tým, ktorí vstupujú do služobného kňazstva, predsa jeho význam má prežívať každý pokrstený,
      Všetci sme povolaní k svätosti, k službe Bohu. Je potrebné o tom často uvažovať, modliť sa a každý deň sa nanovo rozhodovať k napĺňaniu tohto povolania. Bolo by veľmi nemúdre vložiť všetky svoje sily do služieb tohto sveta, zabúdajúc pritom na službu Bohu, ktorý nás zahrnul toľkými dobrodeniami a darmi.
ADE      Tlak veľkého množstva ponúk a potrieb tohto sveta nás oberá o čas, ktorý by sme mali venovať Bohu. Ale ak v nás horí láska k Bohu a túžba po nebi, tak určite dokážeme nájsť i zachovať ten správny pomer.

      Inšpirácie: Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu
12.06.2003 | Čítanosť(8331)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3535)
Lk 10, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(2927)
Lk 10, 21-24


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet